İnsan Kaynakları Yönetimi Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan çalışma aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?


İş analizi
İş değerlemesi
Performans değerleme
İş tanımı
İş gücü 

2.Soru

Ali Bey, bir grup İK stajyerine kurs vermektedir:

"Bu, belirli bir dönemde işletmede çalışanları tümünün yaş, cinsiyet, eğitim, alınan ücret, kıdem ya da statüsü gibi çok geniş bir bakış açısına göre sayılması ve sınıflandırılması faaliyetidir."

Size göre Ali Bey, aşağıdakilerden hangisinden söz etmektedir?


Personel genel envanteri

İş analizi

İş tanımı

Personel beceri envanteri

İş gerekleri


3.Soru

Aşağıdaki eğitim yöntemlerinden hangisi çalışanlara işletmede birden fazla iş yapma becerisi kazandırarak yetenek ve becerilerini arttırmaktadır?


Formen aracılığı ile eğitim
Yönetici gözetiminde eğitim
Yetki göçerimi ile eğitim
İş rotasyonu
Takım çalışmaları yoluyla eğitim

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireysel ve Örgütsel Performansın Artırılmasına yönelik değildir?


Performans değerleme

İşe yerleştirme

Eğitim ve geliştirme

Ödüllendirme

Kariyer planlama ve geliştirme


5.Soru

"Müşteriler, hitap edilen pazar, rakipler, hissedarlar ve tedarikçiler gibi işletme dışındaki diğer kişi ve kuruluşlarla olan ilişkiler nedeniyle oluşan bilgi birikimidir. Müşteri sermayesi olarak da adlandırılan bu sermaye, işletmenin çevresiyle ilişkilerini düzenleyen ve yöneten tüm varlıkları içerir."

tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


ilişkisel sermaye

yetenek yönetimi

insan kaynakları

işletmecilik

İK yönetimi


6.Soru

Aşağıdakilerin hangisi rotasyonun sağladığı yararlardan biri değildir?


Çalışanlardan biri işe gelmediğinde yerine geçecek kişi zor bulunur

Çalışanların gün boyunca aynı işi yaparak sıkılmaları tekdüzelikten kurtulmaları sağlanır

Bütün çalışanlara işletmenin farklı bölümlerinde bulunarak genel işleyişi öğretilir

İşletme içinde çalışanların birbirini tanıması ve kaynaşması sağlanır

Çalışanlar hangi bölümde daha yararlı olacaklarını, daha memnun kalacaklarını bilir.


7.Soru

Aşağıdakilerin hangisi “katılımcıların öğretilen bilgiler ve ilkeler ışığında, eğiticinin rehberliğinde genellikle iş hayatındaki bir sorun ve çözümünü oynadıkları dramatize edilmiş bir oyun” dur?


İşletme Oyunu Yöntemi

Açık Hava Eğitimi

Beklenen Sorunlar Eğitimi

Rol Oynama Eğitimi

Örnek Olay Yöntemi


8.Soru

I. Verimlilik Oranı
II. Kadrolama Oranı
III. Öğrenme Eğrileri
Yukarıda sıralanan matematiksel yöntemlerin hangisi/hangileri “bir yılda üretilen ortalama ürün sayısının direkt personel sayısına oranı” olarak belirlenmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

I-III


9.Soru

Doğa bilimlerinde gerçek hayatta gerçekleşen olguların ve olayların yapay ve sonradan hazırlanmış bir ortamda yeniden oluşmasına olanak tanıyan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Test tekrar yöntemi
Önceki performans yöntemi
Sonraki performans yöntemi
Tekrar yöntemi
Deney-kontrol grubu yöntemi

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işe alıştırmanın faydalarından değildir?


İşletmenin zamanının ve emeğinin boşa gitmesini önler.
Verimliliği artırır.
İşletme kaynaklarının etkin kullanımını sağlar.
Personel devir hızını artırır.
İşe yeni başlayan çalışanların, işle ilgili korkularından ve önyargılarından kurtulmasına yardımcı olur.

11.Soru

Aşağıdaki mülakat tiplerinin hangisinde “adayın nasıl tepki vereceğini görmek için endişe ve baskı oluşturulur?”


Stres Mülakatı

Karma Mülakat

Yapılandırılmamış mülakat

Davranış tanıma mülakatı

Durumsal mülakat


12.Soru

Öğretmen ve öğrencinin farklı ortamlarda bulunduğu, internet aracılığıyla bağlantının kurulduğu modern eğitim yöntemine ne ad verilir?


Asenkron e-öğrenme
Eşbenzetim
T grubu yöntemi
E-öğrenme
Test tekrar yöntemi

13.Soru

Bir işletmede çalışan satış elemanlarına satışta etkili iletişim ile ilgili bir test uygulanmış ve arkasından çalışanlara bu konuda bir eğitim verilerek test uygulaması bir kez daha gerçekleştirilerek test sonuçlarındaki farka bakılmıştır. Burada eğitimin başarısını ölçmede kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Deney-kontrol grubu yöntemi
Geleneksel yöntem
Davranış değişikliği yöntemi
Test-tekrar yöntemi
Önceki-sonraki performans yöntemi

14.Soru

I.Kurumsal kaynak planlamasının iş gücü boyutunuII. Personel hareketinin planlanması III. İşe alma ve emekliliklerin planlanması IV. Eğitimin planlanması.Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi ya da hangileri insan kaynakları planlamasının kapsamına girmektedir?


I ve II
I,II ve III
II,III ve IV
III ve IV
I,II,III ve IV

15.Soru

İnsan kaynakları bölümlerinde kaç kişi çalışacağını belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?


İşletmenin finansal durumu 

İşletme sahibinin kararı 

İşletme stratejisi 

İşin niteliği 

Çalışan sayısı 


16.Soru

İşletmelerde bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan çalışmaya ne ad verilir?


İş gerekleri
İş tanımları
İş analizi
İş kavramı
İş sentezi

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işbaşı eğitim yöntemlerinden biridir?


Açık hava eğitimleri
İş rotasyonu
T Grup
Örnek olay
Rol oynama

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin tüm çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitimleri belirleyebilmek amacıyla yapılır?


İş Analizi
Anket
Örgüt Analizi
Kişi (Perfomans) Analizi
Çevre Analizi

19.Soru

"İşletmenin nereye, nas›l gidece¤inin belirlenmesidir. Herhangi bir konuyla ilgili olarak; ne, ne zaman, nasıl, nerede, kim tarafından, neden, hangi maliyetle ve hangi sürede sorularına cevap vermeyi ifade eder." Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Planlama
İş analizi
İş envanteri
İş tanımları
İş gerekleri

20.Soru

Aşağıda yer alan insan kaynakları talep tahmin yöntemlerinden hangisi, tahmin için grubun ortak karar vermesi yöntemini kullanan oldukça yapılanmış sezgisel bir yöntemdir?


Aşağıdan yukarıya tahmin
Yukarıdan aşağıya tahmin
 Delphi
Verimlilik oranı
Çoklu regresyon