İslam Ahlak Esasları Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak bilgi edinme gücüne özgü bir erdem olan hikmet faziletinden yeterince pay almama olarak ortaya çıkan rezilettir?


Cehalet

Korkaklık

Cimrilik

Savurganlık

Kurnazlık


2.Soru

Şaşkınlık reziletinin bağlı olduğu nefsani güç aşağıdakilerden hangisidir? 


Nazari 

Şehvet 

Gazap

Adalet

Temyiz 


3.Soru

çevreci bilinçlenme hangi yıllarda başlamıştır?


1950'lerin ortaası

1950'lerin sonu

1960'ların başı

1960'ların sonu

1970'li yıllar


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geçimsizliğin kaynağını oluşturan, insan ilişkilerini zedeleyen, hatta bitiren kötü davranışlardan biri değildir?


içki

kumar

dayanışma

hırsızlık

yalan


5.Soru

Hz. Peygambere göre anne ve babadan sonra iyilik edilmesi gereken kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Kız ve erkek kardeş

Amca

Dayı

Komşu

Ziyaret edilmesi gereken kimseler


6.Soru

Sorumluluk kuramı ile ilgili olarak seçeneklerden hangisi söylenebilir? 


Çevreyi bireyin bir parçası olarak değil de bireyi çevrenin bir parçası olarak görür.

Çevreyi bir ontolojik gerçeklik olarak görmeye çalışır.

Çevreyi sırf Allah rızası için korumak gerektiğini ifade eder.

Çevreden nasıl yararlanılacağına ilişkin ilkeleri belirler. 

Çevrenin bize emanet olduğu bilinciyle yaşamayı öğütler.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işverenin işçisine karşı davranışlarında uyması gereken ahlaki özelliklerden biri değildir?


Mesuliyet

Hakkaniyet

Kardeşlik

Şükür

Liyakat


8.Soru

"Sahip olduğumuz Allah inancı ve sevgisi de, bize insanları sevmeyi, onlarla iyi geçinmeyi, kimseyi hor görmemeyi gerektirir." Anlayışına en uygun deyiş aşağıdakilerden hangisidir?


Bir hadîste ise, “Müslüman; elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kimse” (Buhârî, “İman”, 4) olarak tanımlanmıştır.

Hz. Peygamber de Müslümanı; “Başkalarıyla iyi geçinen (ülfet eden) ve kendisiyle iyi geçinilen (ülfet edilen) kimse” olarak
tanımlamış, “insanlarlarla iyi geçinmeyen (ülfet etmeyen) ve kendisiyle iyi geçinilemeyen (ülfet edilmeyen) kimsede hayır olmadığını” söylemiştir.

Hz. Peygamber; “Herhangi biriniz kendisi için istediğini, mü’min kardeşi için de istemedikçe gerçek mü’min olamaz.” (Buhârî, “İman”,7) buyurmuştur.

 Yunus Emre’nin dediği gibi; “Yaratılanı severiz, Yaratandan ötürü.”

Mevlânâ’nın dediği gibi; “Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır.”


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkında reziletlerden biri değildir?


Korkaklık
Şehvet azlığı
Öfke
Mutsuzluk
Cehalet

10.Soru

Kur’an-ı Kerim'de Allah'ın dünyayı bütün canlılar için yarattığını ifade etmesi hangi surede yer almaktadır?


İhlas

Kevser

Rahman

Kureyş

Nas


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da öncelikle yardım edileceklerin arasında yer almaz?


yetimler

esirler

yolda kalmışlar

anne - baba ve yakınlar

dernek ve vakıflar


12.Soru

Bitki ve hayvan türleri gibi doğal çeşitliliği insanın kullanabileceği bir kaynak
olarak yararlı gören ve korunması gerektiğini  savunan batılı çevre etiği kuramı seçeneklerden hangisidir? 


Koruma etiği

İnsanmerkezli etik

Canlımerkezli etik

Yüzeysel ekoloji

Derin ekoloji


13.Soru

Gazali'ye göre iyi bir tüccarın başarılı bir iş hayatıyla birlikte dinini de koruyabilmesi için kaç hususa dikkat etmesi gerekmektedir?


3

4

5

6

7


14.Soru

Ahlaki varlık olarak insanın mütemmim cüzü nedir?


Vazife

Hilafet

Hürriyet

Sorumluluk

Yaptırım


15.Soru

Kardeşlerin birbiriyle ilişkilerinde gözetmeleri gereken ilkeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Kardeşler birbirini sevip saymalı, koruyup gözetmeli, birbirinin hakkına riayet etmelidir.

Birbirlerini kıskanmamalıdırlar

Büyük kardeşler küçük kardeşlere her zaman örnek olmalı, küçükler de büyüklerini her zaman sevmeli, onların uyarılarına kulak vermelidir.

Küçük kardeşler sevgi ve saygıya daha layıktırlar. 

Aralarındaki dayanışma ve yardımlaşma, bilgi ve iş düzeyinde her zaman devam etmelidir


16.Soru

İslam çevre ahlakı ilkelerinden hangisi yanlış açıklanmıştır?


Ubudiyet ilkesi (her varlık abiddir)

Kutsiyet ilkesi (her varlık kutsaldır)

muhabbet ilkesi (muhabbet tüm varlığı kapsar)

Hilafet ilkesi (çevre nimettir)

Emanet ilkesi (çevre bize emanettir)


17.Soru

Toplumun ahlâk düzeninin korunması amacıyla Kur’an-ı Kerîm’in dile getirdiği” emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i ani’lmünker” ilkesi, hangi toplumsal ahlak ilkesi ile ilgilidir?


yardımlaşmak ve dayanışmak

iyiliği tavsiye etmek kötülükten sakındırmak

büyükleri saymak küçükleri sevmek

başkalarıyla iyi geçinmek

akraba ilişkilerine özen göstermek


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ahlaken özürlü olan kişileri kınama hakkına sahip olmanın gerekçesidir?


İnsanın bedenen mükemmel bir şekilde yaratılmış olmasıdır.

Ahlaki yönü düzeltmek irade ve akıl sahibi insana bırakılmıştır. 

İnsanın ahlaken mükemmel bir şekilde yaratılmış olmasıdır

Bedenen özür insanların elinde değildir. 

Ahlaki yönü düzeltmek mümkün değildir.  


19.Soru

Nasırüddin Tusi’ye göre adaletten üstün olan aşağıdakilerden hangisidir?


Güven

Müsamaha

Çalışkan olmak

Sevgi

Disiplinli olmak


20.Soru

Erdem-ekonomi ilişkisinde en öncelikli erdemler hangileridir?


çalışkanlık ve adalet

hak ve adalet

doğruluk ve hak

doğruluk ve çalışkanlık

hak ve çalışkanlık