İslam Ahlak Esasları Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“İnsan ilişkilerinde her konuda din, ahlâk ve hukuk kurallarını gözetmek, hile ve haksızlıktan uzak durmak, yalan söylememektir. Aleyhine bile olsa haktan ve hukuktan ayrılmamak, ikiyüzlü davranmamak, özünde, sözünde ve davranışlarında dürüst ve tutarlı olmak.” Burada tanımlanan toplumsal ahlak ilkesi aşağıdakilerden hangisidir


büyüklere saygı

doğruluk

başkalarıyla iyi geçinmek

kardeşlik

dostluk


2.Soru

İslâm filozoflarından İbn Rüşd’e göre, adalet erdemi aşağıdaki erdemlerden hangisinin toplumda gerçekleşmesinin teminatı sayılmaz?


Yiğitlik 

Cömertlik

Ölçülülük

Bilgelik

Cesaret


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mu'tezile'nin ahlak anlayışına uygun ifadelerden biridir? 


Ahlaki değerler mutlak değildir, bu değerler fiillerin değişmez nitelikleri değildir. 
Ahlaki değerler konusunda insanlardaki farklı kanaatler bu değerlerin izafi oluşundandır. 
Vahiy akılla belirlenen temel ahlak kurallarını doğrulamak zorunda değildir. 
Ahlaki hükümler ile estetik hükümler birbirinin aynıdır. 
İnsan aklının ahlaki değerler hakkındaki bilgisi zorunlu bilgiler grubuna girer. 

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerinde her konuda din, ahlak ve hukuk kurallarını gözetmek, hile ve haksızlıktan uzak durmak, yalan söylememek anlamına gelen ahlaki toplumsal ilkedir?


Cesaret

Başkaları ile iyi geçinmek

Dayanışma

Doğruluk

Yardımlaşma


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında reziletlerden biri değildir?


Mutsuzluk
Korkaklık
İffetsizlik
Zulüm
Cehalet

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rezilete düşmüş insanlar arasındaki esas davranıştır?


Ülfet - ihtilaf

Ahenk - ihtilaf

İhtilaf - çatışma

Çatışma - anlaşma

Ülfet - ahenk


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslâm çevre ahlâkının 4 büyük kuramından biri değildir?


Yararlılık

Sorumluluk 

İnsanilik

Erdemlilik

Bilgelik


8.Soru

İslam ahlakında hikmet erdeminin zıddı aşağıdakilerden hangisidir? 


İffetsizlik 
Gazap 
Cehalet
Zulüm 
Unutkanlık 

9.Soru

Gazali, çalışma, ticaret yapma, kazanç sahibi olma konularında, aşağıdakilerden hangisinin yerildiğinden bahsetmektedir?


Geçimini sağlayacak kadarı için ticaret yapmak

İhtiyaç fazlası mal teminine çalışmak

Geçimin biraz üstünde bir gelir sağlamak

Helal yoldan geçimini temin etmek

Kazancından hayır ve hasenata pay ayırmak


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işgörenlerde bulunması gereken erdemli ve ahlâki davranışlardan biri değildir?


İşverenine karşı kıskançlık ve haset içinde olmamalı

Güvenilir ve dürüst olmalı

Yapılan haksızlıkların altında kalmayıp, karşılık vermeli

İşini çok iyi bilmeli ve iyi yapmalı

İş aletleri vb. konularda sorumluluk sahibi olmalı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  dinimize göre nişanlılık ve eş seçimi ile ilgili olarak söylenebilir?


Nişanlılar evli gibi yaşayamazlar

Nişanlılık döneminde dini nikah kıymak uygundur

Nişanlılık döneminde anlaşamayan çiftlerin ayrılması dinimizce uygun değildir.

Kız istemeye damadın gitmesi doğru değildir

Nişan törenleri şekil olarak birbirine benzerdir 


12.Soru

“Allah’ın emanet olarak verdiği bedeni doğru kullanmak, sağlığını korumak, insanlık şerefine leke getirecek kötü davranışlardan uzak durmak, dinini, canını, malını, namusunu ve şerefini korumak” insanın hangi görev ve sorumluluk alanıyla ilgilidir?


İnsanın Allah’a karşı sorumluluğu

İnsanın doğaya karşı sorumluluğu

İnsanın kendisine karşı sorumluluğu

İnsanın ailesine ve topluma karşı sorumluluğu

İnsanın devlete karşı sorumluluğu


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kapsamı içinde yer almalıdır?


İyi olan işlerde ve kötülüklerden sakınmak için yardımlaşmak

Günah olan işlerde ve kötülüklerden sakınmak için yardımlaşmak

Düşmanlık içeren işlerde ve kötülüklerden sakınmak için yardımlaşmak

Kötü olan işlerde ve dayanışmadan sakınmak için yardımlaşmak

Zorunlu olan işlerde ve doğruluktan sakınmak için yardımlaşmak


14.Soru

Çevreci bilinçlenmenin örneklerinden biri olan nükleer denemelerden sonra anne sütünde strontiyum 90 elementine rastlanması hangi yıllarda meydana gelmiştir?


1950'ler

1960'lar

1970'ler

1980'ler

1990'lar


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Yararlılık Kuramı" ile bağlantılıdır?


Emanet İlkesi: ‘Çevre Bize Emanettir.’

Nimet İlkesi: ‘Çevre Nimettir’

Hilafet İlkesi: ‘Biz Yeryüzünün Halifeleriyiz.’

Merhamet İlkesi: ‘Merhamet Tüm Canlıları Kapsar.’

Ubudiyet İlkesi: ‘Her varlık Abidtir.’


16.Soru

I. Bizden istedikleri, dinin yasakladığı bir şey olmadığı sürece, isteklerini yerine getirmek,

II. Onlara saygıda kusur etmemek,

III.Bakıma ve yardıma muhtaç oldukları zaman kendileriyle ilgilenip yardımcı olmak,

IV.Öldüklerinde evlât olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek, onlara her zaman dua etmek

V.Zaman zaman ana-baba dostlarını ziyaret etmek suretiyle annemizin ve babamızın hatıralarını yaşatmak.

Yukarıdakilerden hangileri anne-babamızın bizim üzerimizdeki haklarını arasındadır?


I, II, III, IV ve V

I, II, III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

II, IV ve V


17.Soru

"giydiklerini temiz tut. kötü şeyleri terke devam et" (müddessir 74/45) ayeti islam çevre ahlakının hangi ilkesiyle doğrudan bağlantılıdır?


ayet ilkesi

emanet ilkesi

hilafet ilkesi 

muhabbet ilkesi 

nimet ilkesi


18.Soru

Tabiata okul gibi, kitap gibi, öğretmen gibi bakmayı ve ondan ders almayı tavsiye eden islam-çevre ahlakı ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


hilafet ilkesi 

nimet ilkesi

merhamet ilkesi

ayet ilkesi 

muhabbet ilkesi


19.Soru

“Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O'nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir.” (Nur/24: 35) ayeti varlığa hangi ilk açısından bakmayı mümkün kılmaktadır?


Çevre ilkesi

İnsan ilkesi

Kutsiyet ilkesi

Ayet ilkesi

Muhabbet ilkesi


20.Soru

"Erdem-ekonomi ilişkisinde, ahlâk ve erdemi hiç önemsemeyen bir materyalizm, maddecilik ve kapitalizmin vahşi, tekelci ve sömürücü türü ______ kutbunu; ekonomiyi, dünya malını, karı, kazancı, çalışma ve üretmeyi hiç önemsemeyen bir mistisizm ve asketizm türü de _______ kutbunu oluşturmaktadır." Boşluklara gelmesi gereken doğru ifadeler hangileridir?


ifrat-tefrit

itidal-tefrit

tefrit-itidal

ifrat-itidal

tefrit-ifrat