İslam Ahlak Esasları Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gazali'ye göre, iyi bir tüccarın başarılı bir iş hayatıyla birlikte dinini de koruması ve ahiretini ihmal etmemesi için bir takım hususlara dikkat etmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu hususlardan biri değildir?


Haramdan kaçınmalıdır ama şüpheli işlerle meşgul olmasında sakınca yoktur.

Ticarete başlarken, çoluk çocuğunun nafakasını helal kazançla temin etmelidir.

Sanatında veya ticaretinde kifaye farzlardan bir farzı yerine getirmelidir.

Dünya pazarını ahiret pazarına engel yapmamalıdır.

Yaptığı her işin bütün safhalarını gözden geçirmeli, birgün hepsinden dolayı hesaba çekileceğini unutmamalıdır.


2.Soru

Eş seçiminde Hz. Peygamber'in öne çıkarıp tavsiye ettiği en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir? 


Zarafet 
Güzellik 
Ahlâk Güzelliği 
Zenginlik 
Asalet 

3.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi islâmda insanın ahlak ve erdem anlayışına  uymaz?


İnsan yalnız başına yaşarken erdemli olamaz.

Çünkü iyilik ya da kötülük yapma imkânı yoktur.

İnsan toplumsal bir varlık olunca başkalarına karşı uyması gereken birtakım ilkeler vardır.

Toplumsal ahlakta din, ahlâk ve hukuk birbirine destek verir. 

Ahlâkî erdemler insanda arzu ve isteklerin çok güçlü şekilde olması ile ortaya çıkar.


4.Soru

"Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü" ve "cümleler doğrudur sen doğruysan" cümleleri hangi mutasavvıfa aittir?


Hacı Bayram-ı Veli

Hacı Bektaş-ı Veli

Yunus Emre

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Pir Sultan Abdal


5.Soru

Zararı genele yansıyan haksızlıklar ve zararı sadece müşteri ile sınırlı kalan haksızlıklar olarak ikiye ayıran alim aşağıdakilerden hangisidir? 


Harezmi

Farabi

Cezeri

Gazali

Biruni


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da çirkin ahlak için kullanılan terimlerden biri değildir?


Dalalet

Fisk

İsraf

Meziyet

Zulüm


7.Soru

Aile bağı hangi kavram ile dile getirilir?


Kalıtım

Takva

Neseb

Edep

İffet


8.Soru

Klasik İslam ahlak kitaplarında insan nefsinin üç gücünden bahsedilmektedir. Bu güçlerden özellikle evlilikle ilişkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?


Öfke

Düşünme

Arzu

Akıl

Merak


9.Soru

I. Aile en küçük sosyal kurumdur.

II. Ailenin temeli evlilik ile atılır.

III. Evlenmek ve bir aile yuvası kurmak, insanın fıtrî bir ihtiyacıdır. 

IV.Kur’an-ı Kerîm evliliğin de amacının “takvâ” olduğunu ifade eder.

Evlilik ve aile ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?


Yalnız IV

III ve IV

I ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


10.Soru

"İnsan iyi geçinmeye yetenekli, yani yaratılıştan medeni^ bir varlıktır." tanımını yapan filozof kimdir?


Kınalızade Ali

İbn Miskeveyeh

Gazali

Kant

Aristo


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hanımın kocasına karşı görevlerinden biri değildir?


Kocasına karşı nazik ve kibar davranmak

Eşin şeref ve itibarını korumak

Çocuğun bakım ve eğitimi ile ilgilenmek

Ekonomik katkı için bir işte çalışmak 

Eşin istemediği kimseyi eve almamak


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi varlıkta rezileti ve zulmü gösteren ifadelerden biri değildir?


Kargaşa

İstikrarsızlık

Eksiklik

Yetkinlik

Başkalık


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara saygı göstermenin yollarından biridir?


Yaşlıların hayat tecrübelerinin çok sıkıcı olduğunu ifade etmek

Yaşlıların sürekli sözünü kesmek

Yaşlılara onların devrinin geçtiğini hatırlatmak

Yaşlıları kendi halinde bırakarak  onlara moral vermek

Yaşlılara ilgi, saygı göstererek onlara moral vermek


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “ailenin, üzerine kurulduğu ahlâk değerleri”nden biri değildir?


Maddî birikim
Namus ve iffet
Paylaşım
Sadâkat ve vefa
Karşılıklı sevgi ve saygı

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme örgütlerinde iş ahlâkı yönetiminin faydaları ve bu yolla elde edilecek yararları içeren maddelerden biri değildir?


İş ahlâkı, takım çalışmasını ve verimliliği destekler. 

Etik programlar, yasalara uyma konusunda bir nevi sigorta ve denetleme işlevi görür.

İş etiğine gösterilen ilgi bir bütün olarak toplumu geliştirir.

İş ahlakının ve iş etiği doğrudan işletmenin kar maksimizasyonunu artırır.

Kamu nezdinde işletmenin itibarını artırır, güçlü bir imaj ve sağlam bir halkla ilişkiler ağı oluşturur.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetindeki vakıfların önemini ifade eder?


Hayrın kurumlaştığı ve erdemli insanların yararına sunulduğu kurumlardır.

Hayrın kurumlaştığı ve herkesin yararına sunulduğu kurumlardır. 

İyiliğin yaygınlaşması İslamiyet açısından önemli değildir. 

İslam kültürü "ben merkezli" bir kültürdür.

İslam kültürü başkasının iyiliğini düşünmeyi teşvik etmez.


17.Soru

İslam Çevre Ahlakı ilkelerinden hangisi Yararlılık(Menfaat) kuramı ile bağlantılıdır?


Merhamet İlkesi

Nimet İlkesi

Hilafet İlkesi

Emanet İlkesi

Ayet İlkesi


18.Soru

Kur’an-ı Kerim, “karada ve denizde fesat çıkmasını” kime bağlamaktadır?


Şeytana
Cinlere
İnsanlara
Hayvanlara
Yıldızlara

19.Soru

Klasik ahlak kitaplarına göre insan nefsinin kaç gücünden bahsedilir?


İki

Üç

Dört

Beş

Altı


20.Soru

"Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor."(Nahl/90)

Yukarıdaki ayet-i kerimede koyu yazılmış ifade, çevre ahlakıyla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisine vurgu yapmaktadır?


Huzurlu erdemli ve sağlıklı olabilmeleri için insanlara yol gösterir.

İnsanların çevreleriyle ilişkilerinde tabi denge ve gidişatın korunmasına önem verir. 

Tüketici zihniyete karşı mücadele verir. 

Zararı, zulmü ve kötülüğü azaltıcı tarzda cevaplar vermeye çalışır. 

Sorunların nedenlerini bulup, çözümlemeye çalışır.