İslam Ahlak Esasları Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilen alimlerden hangisi "sevgi adaletten üstündür" görüşünü dile getirmiştir? 


Abdülhamid İbn-i Türk

Ömer Hayyam

Nasırrüddin Tusi

Battani

El-Biruni


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, İslâm dini ve ahlâkında tamamen meşru ve makbul olup, teşvik edilmektedir?


Malı sadece dünyalık niyetlerle edinmek

Haram yollarla kazanç sağlamak

Geçimini helal yoldan temin etmek

Kazancını kötü yollarda harcamak

İş meşguliyeti yüzünden ahiretini unutmak


3.Soru

“Yoldan rahatsızlık verici şeyleri kaldırmak bir sadakadır.” hadisi aşağıdaki ilkelerden hangisi kapsamında düşünülmelidir?


Nimet İlkesi

Ayet İlkesi

Emanet İlkesi

Hilafet İlkesi

Muhabbet İlkesi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bileşik hastalıklarından olan tembelliğin nedenidir?


Arzu gücünün fazlalığı

Öfke gücünün fazlalığı 

Öfke gücünün eksikliği

Arzu gücünün eksikliği

Temyiz gücünün fazlalığı


5.Soru

Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş
olamaz.” (Tirmizî, “Birr”, 33). bu hadiste ana-babanın çocuklara karşı olan görevlerinden hangisi vurgulanmıştır?


Manevi ihtiyaçlarının karşılanması

Maddi ihtiyaçlarının karşılanması

Güzel isim koymak

Eğitim hakkı

Çocuklar arasında eşit muamelede bulunmak


6.Soru

İnsanın ahlaki yönü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İnsanın maddi ve manevi yönüne ilişkin istek ve arzularında dengeyi gerçekleştirme çabasıdır.

İnsanın isteklerinde tutkun olup çabalaması ile ortaya çıkar.

İnsanın bedenî isteklerinin tutkunu olmaya çalışması ile ortaya çıkar.

İnsanın rûhî ve manevî isteklerinin tutkunu olma çabasıdır.

İnsanın rezîlet, gadap, ifrat ve tefriti gibi noktalarda yaşama ve davranma çabasıdır.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, "aşırı olmama, ılımlılık, ölçülülük" anlamına gelen kavramdır?


İfrat

İnfak

İtidâl

Sufli

Tefrit


8.Soru

İş etiği veya meslek etiği gibi az çok farklı kavramlarla da ifade edilebilen
iş ahlâkı, Batı dünyasında aşağıdaki hangi tarihten itibaren özellikle önemsenmeye ve sadece dini ve felsefi ahlâk bağlamında değil özellikle iktisadi ve idari bilimler alanında bağımsız bir araştırma konusu ve hatta disiplin olarak
gelişmeye başlamıştır?

 


1950'lerde

1960’lardan

1970'lerde

1980'lerde

1990'larda


9.Soru

  1. Gelenekler
  2. Hukuk
  3. Ahlak
  4. Din
  5. Görenekler

Toplumsal hayatı düzenleyen kavramlar hangisinde tam olarak verilmiştir?


II, III ve IV

I, II ve III

V, III ve IV

I, III ve IV

I, IV ve V


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarından biri değildir?


hava kirliliği

küresel ısınma

toprak kayması

ozon tabakasının delinmesi

toprak kaybı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyette beş vakit namazın cemaatle kılınmasının teşvik edilmesi, haftada bir kılınan cuma namazının farz oluşunun amacıdır?


İnsan ilişkilerini geliştirmek ve sosyal bağları güçlendirmektir.

İnsan ilişkilerini zayıflatmak ve sosyal bağları güçlendirmektir.

İnsan ilişkilerini geliştirmek ve sosyal bağları zayıflatmaktır.

İnsan ilişkilerini kopartmak ve sosyal bağları güçlendirmektir.

İnsan ilişkilerini geliştirmek ve sosyal bağları yok etmektir.


12.Soru

"doğu da batı da Allah'ındır; nereye dönerseniz Allah'ın yönü orasıdır. Doğrusu Allah her yeri kaplar.." bakara 2/115.

yukarıdaki ayet hangi ilkeyle doğrudan ilgilidir?


Kutsiyet ilkesi 

Muhabbet ilkesi

Ubudiyet ilkesi

Merhamet ilkesi

Hilafet ilkesi


13.Soru

“Allah’a oldukça sevimsiz gelen, ama O’nun helâl kıldığı bir çare .............” olarak nitelemiştir. (Ebû Dâvud, “Talak”, 3).

boşluğa gelmesi gereken nedir?


Dayak

Evlat edinmek

Boşanma

Çok evlilik

Mehri tecil etmek


14.Soru

Aşağıdaki davranışlardan hangisi insanın varlık yapısına daha uygun düşer?


Sadece bedeni ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmak

Sadece ruhi ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmak

Hem bedeni hem ruhi ihtiyaçlarını sınırsızca karşılamak

Bedenin ve ruhun ihtiyaçları arasında bir denge gözetmek

Bedeni ihtiyaçları ihmal edip ruhi ihtiyaçları öncelemek


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman kişinin davranışlarında rezilet ve kötü huyların çıkmasına sebep olmaktadır?


İfrat ve tefrit

İnfak ve itidal

Vicdan ve erdem

Tevazu ve kibir

Tevazu ve itidal


16.Soru

Gazali'ye göre iyi bir tüccarın başarılı bir iş hayatıyla birlikte dinini de koruması ve ahiretini ihmal etmemesi için gerekli olan hususlardan bir değildir


Ticarete başlarken, çoluk çocuğunun nafakasını helal kazançla temin etmek.

Yalnız haramdan kaçınmakla yetinmemeli, şüpheli işlerden de uzak durmak.

Dünya pazarını ahiret pazarına engel yapmamamak. 

Çarşı-pazarda da Allah’ı sürekli hatırlamayı ve anmayı sürdürmek.

Ticaret konusunda, aşırı hırs ve istek içinde olmamak.


17.Soru

Amelî güç orta/itidal durumunda olmadığında ortaya çıkan rezilet, aşağıdakilerden hangisidir?


Zulüm

Cehalet

Korkaklık

Ölçüsüzlük

Kurnazlık


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da rezilet için kullanılan terimlerden biri değildir?


Dalâlet

Fısk

İsraf

Hasane

Zulüm


19.Soru

Temel erdemlerden olan iffet erdeminin aşırılığı durumunda ortaya çıkan rezilet aşağıdakilerden hangisidir? 


Ahmaklık

Günahkârlık 

Şehvet Azlığı 

Kurnazlık 

Saldırganlık 


20.Soru

Çevre konusunda özellikle üç semavi dine yöneltilen eleştirilerin en önemli nedeni seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 


Dinlerin çevre konusunda ortak bir tutum takınamaması

İnsanın günahları konusunda yeterince uyarılmadığı

İnsan dışındaki canlılara yaşam hakkı tanınmaması

Kainattaki herşeyin insanın hizmetine sunulduğu inancı

İnsanın yeryüzünde bir bozguncu olması