İşletmelerde Karar Verme Teknikleri Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar ağacı akışını doğru bir şekilde ifade eder?


Karar ağaçları temel karar düğümü ortada yer almak üzere soldan sağa doğru yönlendirilmiş bir akışta oluşturulur.

Karar ağaçları temel karar düğümü yukarıda yer almak üzere yukarıdan aşağıya doğru yönlendirilmiş bir akışta oluşturulur.

Karar ağaçları temel karar düğümü solda yer almak üzere soldan sağa doğru yönlendirilmiş bir akışta oluşturulur.

Karar ağaçları temel karar düğümü aşağıda yer almak üzere aşağıdan yukarı doğru yönlendirilmiş bir akışta oluşturulur.

Karar ağaçları temel karar düğümü sağda yer almak üzere sağdan sola doğru yönlendirilmiş bir akışta oluşturulur.


2.Soru

Analitik hiyerarşi sürecinin problem çözüm aşamaları üç temel ilke üzerine inşa edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerin doğru sıralamasıdır?


Sentez - Ayrıştırma - Tercihlerin İkili Karşılaştırması

Ayrıştırma - Sentez - Hiyerarşik Yapının Geliştirilmesi

Hiyerarşik Yapının Geliştirilmesi - Tercihlerin İkili Karşılaştırması - Sentez

Tercihlerin İkili Karşılaştırması - Sentez - Hiyerarşik Yapının Geliştirilmesi

Tercihlerin İkili Karşılaştırması - Hiyerarşik Yapının Geliştirilmesi - Sentez


3.Soru

Sonuçların yüzde sekseninin, nedenlerin yüzde yirmisine bağlı olduğunu savunan ilke hangi nitel karar verme tekniğinin temelini oluşturur?


Beyin Fırtınası Tekniği

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Sebep-Sonuç Diyagramı

Pareto Analizi

5N-1K Tekniği


4.Soru

Analitik hiyerarşi sürecinde tekniğin ilk adımı nedir?


hiyerarşinin oluşturulması

çevre analizi

rakip değerleme

komite oluşturma

bütçe belirleme


5.Soru

Karar ağaçlarıyla ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Karar ağacı analizinde karar düğümü başlangıç düğümüdür.

Karar ağacı analizinde dallar üzerinde sonuç olasılıkları hesaplanır.

Karar noktalarının belirlenmesi için karar ağacı kullanılmaz.

Karar ağacı analizinde P(Di) olasılıkları doğal durumların olasılığını gösterir.

Karar ağacı analizinde hareket birimlerinin seçiminde sondan başa doğru tümevarım yöntemi uygulanır.


6.Soru

I. Karar düğümü

II. Şans düğümü

III. Dal

IV. Bitiş noktası

V. Strateji matrisi

Yukarıdakilerden hangisi karar ağacının temel bileşenleri arasında yer alır?


I ve III

II ve III

III ve IV

I, II, III ve IV

Yalnız IV


7.Soru

  1. Problemin karmaşık yapısı
  2. Çevresel faktörlerdeki belirsizlik
  3. Birden çok kriterin dikkate alınması gerekliliği
  4. Sonuçların uzun vadede hissedilmesi
  5. Sonuçların etki derecelerinin yüksek olması
  6. Kararın yüksek maliyete yol açması

Yukarıdakilerden hangileri işletmelerde karar vermeyi zorlaştıran nedenlerdendir?


I ve II

II, IV ve V

II, IV, V ve VI

III, IV, V ve VI

I, II, III, IV, V ve VI


8.Soru

Karar ağacı, strateji matrisi yardımıyla karar vericinin karşılaşabileceği tüm senaryoları bir arada görmesine yardımcı olan ve bir dizi bileşenden oluşan grafiksel bir yardımcıdır. Seçeneklerden hangisi düğümlerin birbirine bağlanmasını sağlayan bileşendir?


Dal

Bitiş noktası

Şans düğümü

Karar amacı

Karar düğümü


9.Soru

"Hangi doğal durumun ortaya çıkacağının kesinlikle öğrenilmesiyle elde edilebilecek en iyi getiri değeri ile hangi doğal durumun kesinlikle ortaya çıkacağı bilgisi öğrenilmeden önceki en iyi beklenen getiri değeri arasındaki fark" olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Beklenen Değer

Koşullu olasılık

Tam bilginin beklenen değeri

Önsel Olasılık

Doğal Durum


10.Soru

Karar vericinin karar probleminde risk ortamında kullanılan teknikleri uygulayabilmesi için aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ihtiyacı vardır?


Belirsizlik ortamı

Belirli ortam

Alternatiflerin yokluğu

Doğal durum olasılıkları

Uzlaşma ortamı


11.Soru

“Benim için hep kötü durumlar ortaya çıkar” felsefesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?


İyimserlik ölçütü

Kötümserlik ölçütü

Uzlaşma ölçütü

Kötü senaryo modeli

Risk ölçütü


12.Soru

Doğal durumların ortaya çıkışlarına ilişkin karar vericinin herhangi bir olasılık değerine sahip olmadığı durumda karar vermeye ne ad verilir?


Çok amaçlı karar verme

Stratejik karar verme

Risk ortamında karar verme

Belirsizlik ortamında karar verme

Belirlilik ortamında karar verme


13.Soru

Tedarikçi işletmenin seçimi probleminde birden fazla kriterin karar üzerinde etkili olması nedeniyle aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Herhangi bir kriterde iyi olan işletme diğer kriterlerde diğer işletmelerin gerisinde kalamaz.

En uygun fiyatı veren işletme, ürün kalitesinde diğer işletmelerden daha kötü olmamalıdır.

Karar verici kendisi açısından hangi kriterin daha önemli ve öncelikli olduğunu belirlemelidir.

Birden fazla kriterin karar üzerinde etkili olması problemin karmaşıklık düzeyini etkilemez.

Sektördeki durumu en önde olan işletme, iletişime açıklık konusunda son sırada yer almamalıdır.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapılarına göre karar türlerinden biridir?


Yapılandırılmamış karar

Stratejik Karar

Taktiksel Karar

Operasyonel Karar

Tek Aşamalı Karar


15.Soru

İnsanların karar verme durumuyla karşı karşıya kaldıklarında aldıkları kararlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Alınan kararların bir kısmı kişinin sadece kendisini etkiler.

Alınan kararların bazıları kurumları ve toplumun bir bölümünü etkiler.

Günümüzde karşı karşıya olduğumuz hızlı değişim bizleri sağlıklı karar vermeye iter.

Karar analizinde bilimsel karar verme tekniklerinden yararlanarak değerlendirme yapılır.

Çalışma hayatının ve çevresinin zorlu koşulları sağlıklı ve başarılı karar vermeyi etkilemez.


16.Soru

Aşağıda karar ağacı bileşenleri ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bitiş noktası, ilgili dal için nihai sonucun belirtildiği kısımdır

Dal, düğümlerin birbirine bağlanmasını sağlayan doğrudur

Karar düğümü, genellikle karar ağacının başlangıç düğümüdür

Karar düğümü karar ağacı üzerinde daire sembolü ile gösterilir

Karar düğümünden sağa doğru çizilen doğrular karar dallarını gösterir


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyimserlik ölçütü yaklaşımında yer almaktadır?


Karar verici hangi karar alternatifini seçerse seçsin, strateji matrisinin satırlarında yer alan her bir karar alternatifine ilişkin en düşük kazanç değerini elde edeceğini ya da en yüksek maliyet değerine katlanacağını düşünür.

Karar vericinin benimseyeceği karar alternatifi strateji matrisine göre, maliyet yapılı problemlerde, EnKüçük{EnBüyük(sij)}işlemi ile yürütülür.

Karar verici hangi karar alternatifini seçerse seçsin, strateji matrisinin satırlarında yer alan her bir karar alternatifine ilişkin en düşük kazanç değerini elde edeceğini ya da en yüksek maliyet değerine katlanacağını düşünür.

Karar vericinin benimseyeceği karar alternatifi strateji matrisine göre, kazanç yapılı problemlerde, EnBüyük{EnKüçük(sij)} işlemi ile tespit edilir.

Karar vericinin benimseyeceği karar alternatifi strateji matrisine göre, maliyet yapılı problemlerde, EnKüçük{EnKüçük(sij)} işlemi ile yürütülür.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirsizlik ortamında karar verme ölçütlerinden biridir?


Doğal durum ölçütü

Risk ölçütü

En büyük olasılık ölçütü

En iyi beklenen değer ölçütü

İyimserlik ölçütü


19.Soru

Yukarıdaki strateji matrisinden faydalanarak kötümserlik ölçütüne göre en iyi karar aşağıdakilerden hangisidir?


Karar Alternatifi 1

Karar Alternatifi 2

Karar Alternatifi 3

Karar Alternatifi 4

Karar Alternatifi 1 ve Karar Alternatifi 4


20.Soru

aşağıdakilerden hangisi 5N1K tekniğinde yer alan sorulardan biri değildir?


ne

nerede

ne zaman

nasıl

hangisi