İstatistik 2 Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İstatistiksel bir olayda, gözlem değerlerinin zaman değişkeninin konumlarına göre aldığı değerlerin sıralanmasıyla elde edilen veriler ne olarak adlandırılmaktadır?


Sıralı seriler
Zaman serisi
Regresyon serisi
Mevsimsel seri
Düzensiz seri

2.Soru

Risk altında karar verme durumunda en çok kullanılan ölçüt hangisidir?


En iyi beklenen değer ölçütü
En büyük olasılık ölçütü
Kötümserlik ölçütü
İyimserlik ölçütü
En büyük kâr ölçütü

3.Soru

Zamana bağlı bir değişkenin zaman değişkeninin ölçme düzeylerine göre aldığı değerlerin kronolojik olarak sıralanmasıyla oluşturulan serilere ne ad verilir?


Zaman serisi
Mekan serisi
Bölünme serisi
Bileşik seri
Birikimli seri

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyimserlik ölçütü felsefesine uygun değildir?


Hep iyi durumlar benim için ortaya çıkar.
Ortaya çıkabilecek en küçük maliyetlerden en küçüğünü seçerim.
Kazanabileceğim en büyük kazançlardan en büyüğünü seçerim.
En yüksek kazanç veya en düşük maliyet değerleri ile kalacağını düşünür.
En düşük kazanç veya en yüksek maliyet değerleri ile kalacağını düşünür.

5.Soru

Tanımlanan evreni ilgilenilen değişkenler bakımından temsil eden ve belirli yöntemler kullanılarak seçilen sınırlı sayıda birimden oluşan topluluğa ne ad verilir?


Örneklem
Örnekleme
Tamsayım
Evren
Yöntem

6.Soru

Karar Alternatifleri Doğal Durumlar 1 2 Borsa 400 100 Altın 480 200 Döviz 420 300 Bir karar süreci ile ilgili yukarıda verilen strateji tablosu için bir karar ağacı çizilmek isteniyor. çizilecek karar ağacındaki şans düğüm sayısı kaçtır?


3
4
2
1
6

7.Soru

Tahminlenen bir doğrusal regresyon modeli ile ilgili bazı veri ve bilgiler yukarıda verilmiştir. Regresyon katsayısının anlamlılığını test ederken kullanılacak serbestlik derecesi kaçtır?


12
8
10
6
4

8.Soru

Pearson korelasyon katsayısının diğer adı nedir?


basit korelasyon katsayısı
bileşik korelasyon katsayısı
temel korelasyon katsayısı
değişken korelasyon katsayısı
invaryant korelasyon katsayısı

9.Soru

Basit doğrusal regresyon modelinde α (alfa) neyi sembolize eder?


bilinmeyen sabit parametre
bilinmeyen regresyon parametresi
hata terimi
bağımlı değişkenin gözlemlenen değeri
bağımsız değişkenin gözlemlenen değeri

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zaman serisini etkileyen temel faktörlerden biri değildir?


Uzun devre eğilimi(Trend)
Konjonktürel dalgalanmalar
Mevsimsel dalgalanmalar
Rassal dalgalanmalar
Talep dalgalanmaları

11.Soru

I. Anlam düzeyiII. Birinci değişkenin şıklarının sayısıIII. Birinci değişkene ilişkin frekanslarIV. İkinci değişkenin şıklarının sayısıV. İkinci değişkene ilişkin frekanslarKi-kare homojenlik testinin yapıldığı bir çalışmada ki-kare tablosundan sıfır hipotezinin red bölgesinin bulunabilmesi için yukarıdakilerden hangileri kullanılır?


II-IV
III-V
I-III
I-III-V
I-II-IV

12.Soru

Özellikle birden fazla kararın ardı ardına alınmasını gerektiren durumlarda kullanılan ve karar probleminin grafiksel gösterimine olanak sağlayan karar verme aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Strateji Tablosu
Pay-off Tablosu
Karar Matrisi
Karar Tablosu
Karar Ağacı

13.Soru

Bir mal veya hizmetin zaman içinde miktarında meydana gelen oransal değişmeler aşağıdaki indeks türlerinden hangisi ile hesaplanır?


Basit miktar indeksi
Basit fiyat indeksi
Bileşik miktar indeksi
Bileşik fiyat indeksi
İdeal fiyat indeksi

14.Soru

I. İndeks ortalamaları tekniği her bir yıl için hesaplanan indekslerin ortalamalarının alınmasıyla hesaplanır II. Paasche indeksinde temel devre değerleri tartı olarak kullanılır III. Laspeyres indeksinde hesaplanan yıl değerleri tartı olarak kullanılır IV. İdeal indeks tartılı bileşik indekstir. Yukarıda verilen indekslerle ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?


I-II
I-IV
II-III
I-II-III
II-III-IV

15.Soru

Aşağıdaki hipotezlerden hangileri evren korelasyon katsayısı ρ= 0 olan bir anakütleden seçilen örneklemin r katsayıları için kullanılır?


H0= ρ= 0, H1= ρ≠ 0
H0= ρ≠ 0, H1= ρ≠ 0
H0= ρ≠ 0, H1= ρ= 0
H0= ρ> 0, H1= ρ≠ 0
H0= ρ< 0, H1= ρ≠ 0

16.Soru

Aşağıda bazı değişkenler verilmiştir. Bu değişkenlerin hangisinde veriler zaman serisi formunda derlenemez?


Öğrencilerin, bir dersin sınavında aldıkları başarı puanları
İhracat tutarı
Turizm gelirleri
Döviz kur fiyatları
Enflasyon oranı

17.Soru

Zaman serisinin trend doğrusu veya eğrisi etrafındaki uzun dönem dalgalanmalarına ne ad verilir?


Trend
Mevsimlik dalgalanmalar
Konjonktürel dalgalanmalar
Aylık zaman serisi
Rassal Dalgalanmalar

18.Soru

Aşağıdaki verilere göre tahminlerin standart hatası nedir? Xi : 4, 6, 8, 10 Yi : 12, 8, 6, 4


0.96
0.77
0.98
0.83
1.32

19.Soru

Bir otomobil üreticisi firmanın yıllara göre üretmiş olduğu otomobil adetleri aşağıda verilmiştir. Buna göre, otomobil miktarı için 2011 yılı sabit esaslı miktar indeksi (S.E.M.İ) aşağıdakilerden hangisidir? TABLO: Yıllar: 2008, 2009, 2010,2011,2012 : İ: 0,1,2,3,4 ; Üretim miktarı: 1838,1945,2334,2757,2863)


% 120
% 125
% 150
% 170
% 200

20.Soru

Ki-kare bağımsızlık testi için oluşturulan kontenjans tablosunda satır sayısı 3 ve serbestlik derecesi 12 olduğuna göre sütun sayısı kaçtır?


4
6
7
15
22