İstatistik 2 Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Karar verme sürecinde karar probleminin zaman içerisinde oluşturacağı sonuçlardan etkilenen sorumlu kişiye ne ad verilir?


Karar

Karar alternatifleri

Doğal durum

Strateji tablosu

Karar verici


2.Soru

Özellikle ücretli çalışanların satın alma gücünde zaman içindeki meydana gelen değişimi gösteren indekse ne ad verilir?


Tüketici fiyat indeksi
Üretici fiyat indeksi
Fisher indeksi
Sabit esaslı basit indeks
Değişken esaslı basit fiyat indeksi

3.Soru

Rassal nedenlerle veya geçici olarak ortaya çıkan dalgalanmalar aşağıdakilerden hangisidir?


Düzensiz dalgalanma
Trend
Mevsimsel dalgalanma
Konjonktürel dalgalanma
Döngüsel ve periyodik dalgalanma

4.Soru

Tahminlenen regresyon modeli y’=6+0,8X şeklinde verilmiştir. Bu model bilgileriyle ilgili aşağıdaki hangi açıklama yapılamaz?


Değişkenler arasında ters yönde doğrusal ilişki vardır.
Bağımsız değişkenin değerindeki bir birimlik artış bağımlı değişkenin değerinde ortalama 0,8 birimlik artış yapacaktır.
Değişkenler arasında aynı yönde ilişki vardır.
Tahminlenen doğrunun eğimi 0,8 dir.
Bağımsız değişkenin değeri sıfır olduğunda bağımlı değişken 6 derini alır.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde toplanacak veriler “zaman serisi” oluşturmaz? I. Ana yoldan saat başı gecen araç sayıları II. Bir mağazanın günlere göre hasılatı III. Un fabrikasının aylara göre üretim miktarı IV. Yıllara göre Türkiye’ye ihraç edilen otomobil sayıları V. Üniversitelere göre öğrenci sayıları


I-II
II-III
II-III- V
I-II-IV
V

6.Soru

Kontenjans tablosuna bağlı ki-kare sınamalarında serbestlik derecesi aşağıdaki hangi formülle hesaplanır?


v=(r-1)(c-1)
v=(r-1)(c-2)
v=(r-2)(c-1)
v=(r)(c)
v=k-1

7.Soru

Belirlilik katsayısı r2=0,84 olması durumunda aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru olur?


Bağımlı değişkendeki (Y) değişimin %84’ü bağımsız değişken (X) tarafından açıklanmaktadır.
Bağımsız değişkendeki (X) değişimin %84’ü bağımlı değişken (Y) tarafından açıklanmaktadır.
Bağımsız değişken (X) ile bağımlı değişken (Y) arasında ilişki yoktur.
Bağımsız değişken (X) bağımlı değişkeni (Y) %100 açıklamaktadır.
Bağımsız değişkenin (X) değerindeki değişimin bağımlı değişkenin (Y) değerine etkisi yoktur.

8.Soru

Belli bir grup hane halkının tüketim alışkanlıklarını temsil eden belirli bir grup mal ve hizmetin, ortalama perakende satış fiyatlarında zaman içinde meydana gelen değişmelerini ölçmeyi hedefleyen fiyat indeksi hangisidir?


TÜFE
ÜFE
İdeal
Fisher
Paasche

9.Soru

Bir inşaat firması piyasada bulunan beş farklı marka çeliğin ortalama akma mukavemetleri arasında fark olup olmadığını sınamak istemektedir. Bu amaçla, her bir marka çelikten 7 birimlik rassal örneklem çekilerek tek yönlü varyans çözümlemesi yapılacaktır. 0,99 güven düzeyinde sınamanın yapılabilmesi için kullanılacak uygun kritik değer kaçtır?


2,45
2,69
3,52
4,02
5,34

10.Soru

Bir karar probleminde dört farklı karar alternatifi ve üç farklı doğal durum bulunmaktadır. Karar vericinin problemine ilişkin ortaya çıkabilecek kaç farklı sonuç bulunmaktadır?


4

3

7

12

15


11.Soru

Bir elektrik dağıtım kurumu müşterilerinin 2017 yılında ortalama aylık elektrik ödemelerini tahminlemek istemektedir. Bu amaçla rassal olarak 80 abone seçilmiş ve abonelerin ortalama aylık ödeme tutarının 50 TL ve standart sapmanın da 3 TL olduğunu hesaplamıştır. Bütün abonelerin aylık ortalama ödeme tutarı tahmini aşağıdakilerden hangisidir?


50 TL
30 TL
110 TL
80 TL
3 TL

12.Soru

Tahminlenen Y= 20,2 + 3,3 X regresyon doğrusu için aşağıdaki hangi ifade söylenemez?


X’teki bir birimlik artış Y’de ortalama 3,3’lük bir artışa neden olur.
X artarken Y artar.
Y artarken X artar.
X ile Y arasında aynı yönde ilişki vardır.
X ile Y arasında doğrusal artan ilişki vardır. 

13.Soru

i. µ0 =180ii. s=5iii. n=9iv. t (1– ? /2; n = 8) Bisküvi üreten bir fabrikada 180 gramlık paketler hâlinde üretim yapılması öngörülmektedir. Bu fabrikadan, 9 bisküvi paketinden oluşan rassal örneklem çekilmiş ve bu bisküvi paketlerinin ortalama ağırlıklarının 185 gr ve standart sapmasının 5 gr olduğu belirlenmiştir. Buna göre, ?=0.05 anlam düzeyinde bisküvilerin olması gereken ağırlığa sahip olup olmadığına ilişkin hipotez testi yapılırken yukarıdakilerden hangisi/hangileri hesaplamalarda ve karar almada mutlaka gereklidir?


Yalnız i
Yalnız i-ii
Yalnız i-ii-iii
Yalnız i-ii-iv
i-ii-iii-iv

14.Soru

Belli bir değişkenin veya değişkenler grubunun, zaman veya mekân içinde ortaya çıkan değişimlerini göstermek amacı ile hesaplanan değerlere ne ad verilir?


Zaman Serisi

Temel Değer

Cari Değer

İndeks

Mekân serisi


15.Soru

Araştırmacılar tam sayım yapamayınca aşağıdakilerden hangisi ile karşılaşmazlar?


Tam değerlere
Evren parametrelerinin önceden bilinen değerlerinde değişikliğe
Parametrenin standart değerinde farlılığa
İki veya daha fazla evren parametresinideki artışa
İki veya daha fazla evren parametresinideki azalışa

16.Soru

I. Karar

II. Sonuçlar

III. Karar verici

IV. Doğal durumlar

Verilen ifadelerden hangileri karar probleminin bileşenlerindendir?


Yalnız II

I, III

Yalnız III

II, IV

I, II, III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dalga uzunluklarının birbirine eşit olması nedeniyle periyodik, tekrar tekrar meydana gelmesi nedeniyle de döngüsel özelliğe sahiptir?


Mevsimlik dalgalanma
Konjonktürel dalgalanma
Düzensiz dalgalanma
Trend
Dalga şiddeti

18.Soru

Ki-kare homojenlik sınamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Ele alınan nitel değişkenler arasında bir ilişki olup-olmadığını araştırmaktır.
Ele alınan nicel değişkenler arasında bir ilişki olup-olmadığını araştırmaktır.
İki ya da daha fazla sınıflı iki nitel değişken arasında bağımsızlık olup- olmadığını incelemektir.
n hacimli bir örneklemin ana kütleyi iyi temsil edip- etmediğini araştırmaktır.
İki yada daha fazla bağımsız örneklemin aynı evrenden seçilip- seçilmediğini araştırmaktır.

19.Soru

İki ya da daha fazla sınıflı iki nitel değişken arasında bağımsızlık olup olmadığını incelemek için, hangi testi kullanmak uygun olur?


Z testi
t testi
Ki-kare
F testi
Korelasyon testi

20.Soru

Zaman serisinde belirli bir devreyi temel alarak serinin bütün değerlerini bunun yüzdesi olarak göstermek suretiyle hesaplanan indeks aşağıdakilerden hangisidir?


Basit fiyat indeksi
Sabit esaslı indeks
Basit miktar indeksi
Değişken fiyat esaslı indeks
Değişken esaslı indeks