İtibar Yönetimi Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin sosyal ortaklarda temsili için yapılanlardan biri değildir?


Şirket yönetimi stratejik olarak hangi dernek, vakıf, sosyal ağ ve platformda şirketin “nasıl” temsil edilmesi ile ilgili bir karar verir.

Hangi düzeyde yöneticiler buralarda görev yapacaktır, tanımlanır.

Şirketin gönüllük çalışmalarında aktif yer alan çalışanların faaliyetlerinin ne şekilde
destekleneceği belirlenir.

Şirketin CEO’su (Genel Müdürü) hangi sorumluluğu üstlenecektir, açıklanır.

Faaliyetlere katılan çalışanların, katıldıkları faaliyetleri nasıl raporlamaları istenmez.


2.Soru

Aşağıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri Roger Haywood’un Yönetim Kurullarına  tavsiyelerini arasında yer alır?

I. Yönetim kurulu düzeyinde bulunan birini itibardan sorumlu olarak atayın.

II. Bu kişi ve yönetim kurulu, organizasyon içindeki her türlü şeyin itibarı destekleyip desteklemediğini kontrol etsin.

III. Stratejinizi belirlerken endüstrinizdeki ve akademik dünyadaki en iyi uzmanların görüşlerini dikkate alın.


IV. İtibar yönetimi konusunda yaptıklarınızın yeterli olup olmadığını anlamak için bağımsız uzmanların denetiminden geçin. Onlardan destek alın.


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV

Yalnız IV


3.Soru

I. Sosyal Güç

II. Pazarlama Gücü

III. Kurumsal Güç

IV. Kurumsal Yönetim

Yukarıdakilerden hangileri ORSA’nın geliştirdiği RepMan İtibar Modeli’nin bileşenleri arasındadır?


Yalnız I

I, II

II, III

I, II, III

I, II, III, IV


4.Soru

Yönetim Kurullarına 12 Önemli Taktik başlıklı tavsiyeler aşağıdakilerden hangisine aittir?


D. Ricardo

M. Friedman 

A. Smith

R. Haywood

A. Marshall


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkileyici sosyal ortaklardan biri değildir?


Meslek kuruluşları ve sendikalar

Regülatörler

Üniversiteler

Medya mensuplar

Sivil toplum kuruluşları


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir şirketteki itibar komitesinin görev ve sorumluluklurından biri değildir?


Şirketin sosyal ortaklar haritasını hazırlamak

Şirketin itibar risklerini gündeme getirmek ve çözümler üretmek

İtibar araştırması sonuçlarını şirket içinde ilgili departmanlardan gizli tutmak

Şirketin hangi sosyal ortaklarda temsil edileceğini belirlemek ve buna göre görev dağılımı yapmak; özellikle sivil toplum ve meslek kuruluşlarında görev verilen yöneticilerin raporlarını almak

Hangi sosyal ortakların şirket içinde nasıl temsil edileceğini belirlemek ve sosyal ortakların beklentilerini gündeme getirmek ve çözümler üretmek


7.Soru

Türkiye'nin ilk itibar yönetim modeli kaç yılında oluşturulmuştur?


1945

1978

1987

1999

2010


8.Soru

Burson Marsteller'ın araştırmasına göre sarsılan güveni yenileme sorumluluğu en çok kime düşmektedir?


Departman başkanı

Yatırımcılar

CEO

Şirket sahibi

Çalışanlar


9.Soru

Toplum ile kurumlar arasında güvenin simgesi hâline dönüşmüş eylemler bütününe ne ad verilir?


Kurumsal itibar

Etik değerleri

Toplumsal değer

İtibar yönetimi

Kurumsal iletişim


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsam dışı sosyal ortaklardan biridir?


Yerel yönetimler

Medya mensupları

Yetkili satıcılar

Çalışanlar

Üniversiteler


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  şirketlerin farklılaşma stratejileri çerçevesinde bir itibar reçetesi içerisinde yer almaz?


Çalışan memnuniyeti ve bağlılığına odaklanılması

Şirket vizyonunun içselleştirilmesi, kurum kültürü ve değerlerinin tanımlanması

Etik ve ahlaki değerler ile birlikte hesap verilebilirlik uygulamalarının tanımlanması, raporlanması

Uluslararası muhasebe standartlarının benimsenmesi ve şeffaflık yönetimi

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ve yönetiminin liderlikle başlatılması


12.Soru

I. Çalışanlar

II. Müşteriler

III. Medya

IV. Tedarikçiler

Yukarıdakilerden hangileri itibar araştırmalarının doğasındaki temel sosyal ortaklardır?


Yalnız I

I, III

I, II

II, III, IV

I, II, III, IV


13.Soru

"Bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlar" olarak tanımlanan ve şirketlerin itibar yönetimi açısından da önem taşıyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Etik

Sürüdürülebilirlik

Değer

Felsefe

Paydaşlık


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi liderlerin görev ve sorumluluklarından birisi değildir?


Şirketin yarınlarını tanımlamak

Nitelikli insan kaynaklarını seçmek

Şirket organizasyonunda gerekli değişiklikleri yapmak

Tüm sosyal ortaklarla iletişim yönetiminin stratejik önceliklerini belirlemek

Şirket içinde siyasal bir yapı oluşturmak


15.Soru

Bugünkü anlamıyla sosyal ortaklar (paydaşlar) kavramı ilk kez hangi yıl kullanılmıştır?


1969

1970

1971

1972

1973


16.Soru

Barbie bebeklerin üreticisi Mattel, ürün ambalajlarında kullandığı kâğıt ürünlerini Endonezya’daki APP şirketinden temin
 ediyordu. 2011 yılında sivil toplum kuruluşları, ormanları sorumsuzca katletmesi nedeniyle Mattel’e bu şirketle ilişkilerini kesmeleri konusunda uyarılarda bulundular. Ancak şirket yönetimi bu uyarılara kulak asmadı ve bunun üzerine Greenpeace Mattel’in merkezinde televizyonlarda canlı yayımlanan bir eylem yaptı. 

Yukarıdaki örnek olayda Mattel itibarın ana metriklerinden hangisini/hangilerini göz ardı etmiştir? 


Ürün ve hizmetler, kurumsal özellikler ve sosyal etkileşim

Ürün ve hizmetler ve kurumsal özellikler

Kurumsal özellikler ve sosyal etkileşim

Kurumsal özellikler

Sosyal etkileşim


17.Soru

CEO'dan sonra itibarın yönetilmesinden kim sorumludur?


Pazarlama müdürü

Ulaştırma sorumlusu

İnsan kaynakları birimi

Kurumsal iletişim sorumlusu

Personel müdürü


18.Soru

Kurumsal itibar; toplum ile kurumlar arasında ..... simgesi hâline dönüşmüş eylemler bütünüdür. Güveni şirketlerin ilkeleri değil, toplumun değerleri ve duyarlılıkları belirler. Bu da ..... ile başlar. ..... duyduğumuz her şey itibar süreçlerine taşınabilir. Yukarıdaki parağrafta boş bırakılan yerleri aşağıdekilerden hangileri sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?


Güvenin ve saygı

İletişimin ve itibar

Çalışanların niteliğinin ve saygı

İletişimin ve algı

Algının ve güven


19.Soru

I. Şirketin Yönetim Kurulu/İcra Kurulu/Yönetim Komitesi, itibar kriterlerinin şirket yöneticilerinin Ana Performans Göstergeleri arasında değerlendirileceğine dair bir karar almalı.
II. Alınan bu karar, itibar göstergelerinin 100 birimlik toplam değerlendirmenin ne kadarını kapsayacağını tanımlamalı. (Başlangıçta %35’ten düşük olmamalı)
III. Bağımsız bir şirkete, itibar araştırmaları bölümünde tanımladığımız kapsamda bir araştırma yaptırılmalı.
IV. Bu araştırmanın sonuçları dikkate alınarak şirket yönetimi bir hedef belirlemeli: gelecek yıl halk nezdindeki puanımızı %72.0/100 yapmak istiyoruz gibi…

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri şirketlerin itibar yönetimi performansının Ana Performans Göstergeleri arasına girmesi için yapmaları gereken çalışmalardandır?


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


20.Soru

Şirket yöneticilerinin itibar yönetimi kapsamında görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Yönetici, şirketin itibarına katkı sağlayan davranışları onurlandıran bir sistem kurar.

Yönetici, kendi alanları ile ilgili diğer şirketlerin yaptıklarını ve itibar yönetimi kapsamındaki çalışmaları izler, ancak bunları çalışma arkadaşlarıyla paylaşmaz.

Yönetici, sosyal ortaklardan gelen şikayet, öneri, temenni ve diğer bilgileri şirketin itibar yönetimi anlayışı süzgecinden geçirir ve çalışma arkadaşlarıyla bu içerikte paylaşır.

Yönetici, kendi bölümünden kaynaklanabilecek itibar risklerini belirler ve bunların
minimize edilmesi ile ilgili önlemleri alır.

Yönetici, bölümündeki karar süreçlerinde kurumsal değerlerin bir kontrol listesi gibi kullanılmasını sağlar.