İtibar Yönetimi Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, arkasındaki üreticinin markasını sırtlamış markalara örnek gösterilebilir?


Persil

Shell

Sony

THY

McDonalds


2.Soru

Seçeneklerden hangisi kurumsal marka için önemli unsurlardan biridir?


Şİrket logosu

Müşteri potansiyeli

Çalışan sayısı

Yıllık cirosu

Etki gücü


3.Soru

  1. Sürecin sahipliğini İnsan kaynakları yönetiminde 5-6 kişilik bir ekip üstlenir.
  2. Odak grup çalışmaları yapılır.
  3. Çalışanların mutluluğunu en çok etkileyecek durumlar belirlenir.
  4. Odak grup çalışmasından gelen öneriler yönetime sunulur ve değerlendirilir.

Yukarıda süreçleri verilen kurum çalışanlarına yönelik çalışma, aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir.


İtibar araştırmaları

Çalışan mutluluğu ölçümlemesi

Anket çalışması

Paydaş analizi

Sosyal sorumluluk çalışması


4.Soru

Seçeneklerden hangisi küresel bireylerin özelliklerinden biri değildir?


Farklı meslek gruplarından olmaları

Kendi teknolojik tercihlerinin olması

Değişken değerlere sahip olmaları

Hiyerarşik bir yapılarının olmaması

Maddi durumlarının iyi olması


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal duyarlılıklara örnek olarak verilemez?


Mülteciler

İçilebilir su kaynakları

Ekilebilir tarım arazilerinin giderek yok olması

Döviz kurları

Nükleer santral konusunda kapımızda bekleyen tehlike


6.Soru

I. Rekabet ortamında tüketiciye ulaşmak

II. Tüketiciyi ikna etmek

III. Cüzdan payı içinde kalıcı bir yer edinmek

IV. Az maliyetle reklamı tüketiciye sunmak

Markaların temel hedefleri arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? 


I-II-III-IV

I-II-III

I-III-IV

I-II

II-III


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri rekabete önderlik eden lider özellikleridir?

I. yaratıcı

II.  girişimci

III.  dinamik


Yalnız I

I,II

II,III

I,III

I,II,III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili söylenebilir?


Kurumsal sosyal sorumluluk tamamıyla kurumsal itibar demektir.

Kurumsal sosyal sorumluluk kurumsal itibarın girdileri arasındadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk etik ve ahlaki değerleri barındırmaz.

Kurumsal sosyal sorumluluk vizyon ve kurum kültürünü içinde bulundurmaz.

Hiçbir şirketin topluma karşı kurumsal sosyal sorumluluk görevi yoktur.


9.Soru

Beyaz eşya bayisi için iş sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


Satışı arttıran kampanyalar düzenlemek

Her gün bir fırın satmak

diğer beyaz eşya satıcıların müşterilerine satış yapmak

Rakip markaların da el altından satışını yaparak para kazanmak

sadık ve daimi müşteriler kazanmak


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yönetim kalitesini etkileyen unsurlardandır?

I. Şirketin inovasyon yetkinliğ

II.  Vizyon

III. Etik ve adil yönetim anlayışı

IV. Hesap verebilirlik


I,II

II,III

I,III,IV

II,III,IV

I,II,III,IV


11.Soru

Çalışan mutluluğu ile ilgili ölçümlemelerde süreçlerin nasıl çalıştığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Sürecin sahipliğini AR-GE biriminin koordinasyonunda 10-15 kişilik bir ekip üstlenmelidir.

Sadece yöneticiler ve beyaz yakalıları kapsayacak şekilde bir araştırma yapılır.

Odak grup çalışmasından gelen öneriler kısa vadeli çözümler şeklinde derlenir.

Çözüm önerilerine yönetimin de desteği alınır, ancak bu destek gereksinim duyulan bütçeyi kapsamaz.

Yılda bir kez tüm çalışanlar nezdinde "çalışan mutluluğu" ile ilgili çalışmalardan duyulan memnuniyet ölçümlenir.


12.Soru

İtibar ölçümlerinde yer alan kriterler, içinde hangisini barındıran hususları sorgular? 


saygı

sevgi

güven

itibar

beklenti


13.Soru

Bir şirketin ekosistemi içindeki tüm sosyal ortaklarla iki yönlü bir iletişim ve ilişki sistemini ancak kurumsal iletişim kurabilir. Bu ekosistemde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


üniversite öğrenci kulüpleri

şirket çalışanları

akademisyenler

medya mensuplarına, 

Sivil toplum kuruluşlarından,


14.Soru

Tedarikçilerin şirkete olan uzun vadeli güvenleri neticesinde teknoloji yatırımı yapabileceklerini ifade etmeleri aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilecek bir iş sonucudur?


İtibar

Kârlılık

Satış

Dağıtım

Pazarlama


15.Soru

Yönetim kalitesindeki yüksek performans hangilerine katkı yapar?

I.Ulaşım sonuçlarına

II.Tüm iş sonuçlarına

III.Finansal sonuçlarına


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

II ve III

I, II ve III


16.Soru

Kurumsal iletişim görev ve sorumlulukları kapsamında gündemini oluştururken aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 


Rakip kurumları zor durumda bırakacak paylaşımlar yaymak.

Sosyal paydaşları tanımak.

 Kurumsal İtibarı yönetmek

 Kurum içi ve dışında kurum profilini gözeterek kendini ifade etmek.

 Güçlü ve güvenilir bir kurumsal marka yaratmak.


17.Soru

I. Kriz yönetiminin %50'si teknik, % 99’u iletişimdir.

II. Kriz iletişiminin omurgası sosyal medya platformlarıdır. 

III. Krizin yaşandığı ilk 24 saat içinde iletişime geçilmesi. 

IV. Kriz provasının yapılmış olması. 

Yukarıda kriz iletişimi yönetimi ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve III

I ve IV

II ve III

II ve IV

III ve IV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya ve itibar ilişkisini çok net gösteren bir sosyal ağ uygulamasıdır?


Trip Advisor

Periscope

Bloklar

Wikipedia

Wikileaks


19.Soru

Bir alanda sahip olunan uzmanlık bilgisine ne ad verilir?


Arbitraj

Senyoraj

Swap

Know how

Konversiyon


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu bir şirketin olası bir işbirliği arayışında yaptığı değerlendirmelerde önceliklilerden değildir?


şirketin kuruluş tarihi

Medyada nasıl yer aldığı

personelin nitelikleri

halkla ilişkileri

Şirketin finansal gücü