Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı deneyimi tasarımının odak noktalarından biri değildir?


Kullanıcıya vadedilen fayda

Kullanıcının faydaya nasıl erişeceği

Kullanıcının kullandığı arayüz

Kullanıcın süreci deneyimlediği andaki etkileşimleri

Kullanıcının etkileşim sonrası nasıl hissedeceği


2.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından, belirli bir kullanım bağlamı içinde,  amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için, ne derece etkin, verimli ve tatmin edici bir şekilde kullanılabildiğini ifade eder?


Etkileşim

Kullanılabilirlik

Kullanıcı deneyimi

Kullanıcı arayüzü

Davranışsal deneyim


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşteri deneyimini etkileyen bir unsur değildir?


Arayüzün kullanılabilirliği

Müşterinin ruh hali

Etkileşim kalitesi

Etkileşimden sonra hissedilenler

Kullanılan yazılım dili


4.Soru

I. Tasarımın olası kullanıcıları tarafından nasıl kullanılacağını anlamaya yöneliktir

II. Kullanıcılar başkalarıyla etkileşim halindedir

III. Basılı olarak ya da elektronik olarak uygulanabilir

Kullanıcı anketleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


5.Soru

Etkileşimin taraflar açısından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?


İnsan-İnsan

İçerik-İçerik

İçerik-Sistem

Sistem-Sistem

Kapsam-Sistem


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıda yaratılan deneyim türlerinden biri değildir?


Estetik deneyim

Davranışsal deneyim

Duygusal deneyim

Kişisel deneyim

Yansıtıcı deneyim


7.Soru

Bir ürünün başarısız olmasının en yaygın nedeni aşağıdaki sorulardan hangisindeki yanıta bağlı olabilir?


Ürün ya da hizmet ile ne elde edilecek?

Ürün ya da hizmeti kim kullanacaktır?

Ürün ya da hizmet ne zaman geliştirilecektir?

Ürün ya da hizmetten ne kadar gelir elde edilecektir?

Ürün ya da hizmetin sürdürülebilirliği nasıldır?


8.Soru

İnternet sitesinin nasıl görüneceğini esas alan ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Yapı

Kapsam

Strateji

Görselleştirme

İskelet


9.Soru

Etkileşim kavramını iletişim kavramından ayıran temel etmenlerden biri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?


İletişim sadece sözel yolla gerçekleşir

Etkileşim sadece yazılı yolla gerçekleşir

Önce etkileşim sonra iletişim gerçekleşir

Etkileşimde karşılıklı etkilenme söz konusudur

İletişim birden fazla kişi arasında gerçekleşebilir.


10.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi wireframe kavramı ile ilgili doğru olarak ifade edilmiştir?


Bitmiş tasarım ögelerini içerir

Tasarımın nasıl olacağı hakkında yönlendirme yapar

İşlevler hakkında bilgi verir

Renkli ve görsel tasarımlar barındırır

İki boyutlu çizimlerdir


11.Soru

Olumlu dil olmak

Kesin ifadeler kullanmak

Öznel ifadeler kullanmamak

“Web sitesi gösterişli olacak.” Bu cümle işlevsel özelliklerin yazımında dikkat edilmesi gereken yukarıdaki ana kurallardan hangilerine ters düşmektedir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III


12.Soru

Sanal topluluk ilk kez kim tarafından ve ne zaman adlandırılmıştır?


Douglas Engelbart – 1989

Vannevar Bush – 1984

Bill Verplank – 1976

Rheingold – 1993

Bill Moggridge – 1965


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi davranışçı görüşün etkileşim tasarımı anlayışına hizmet eder?


Kumanda ile televizyonun kontrolü

İki kişinin telefonda görüşmesi

Binaların kullanıcı dostu inşa edilmesi

Teknoloji üretimi

İzleyicilerin analiz edilmesi


14.Soru

Kullanıcıların duyusal algı ve kavrama üzerine temellenen ve kullanıcının dikkatini çekerek etkileşime girmeyi amaçlayan deneyim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Estetik deneyim

Davranışsal deneyim

Yansıtıcı deneyim

Duygusal deneyim

Hiçbiri


15.Soru

“Web sitesi gösterişli olacak.” Bu cümle işlevsel özelliklerin yazımında dikkat edilmesi gereken aşağıdaki ana kurallarında hangilerine ters düşmektedir?

I. Olumlu dil olmak

II. Kesin ifadeler kullanmak

III. Öznel ifadeler kullanmamak


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III


16.Soru

İlk kişisel bilgisayar ağadakilerden hangisidir?


ENIAC

EDVAC

ORDVAC

XEROX ALTO

ARPANET


17.Soru

Aşağıdaki kullanıcı deneyimi tasarımı ile ilgili görüşlerden hangisi insanların ihtiyaçlarını tanımlamaya yönelik olarak ihtiyaçların tasarım tarafından karşılanmasını deneyimin gerçekleşmesi adına yeterli görülmektedir?


Kullanıcı merkezli görüşler

Ürün merkezli görüşler

Etkileşim merkezli görüşler

Estetik merkezli görüşler

İşlev merkezli görüşler


18.Soru

Bir ürün ya da hizmetten yararlanan ve yararlanma olasılığı bulunan kişiye ne ad verilir?


Müşteri

Kullanıcı

Üretici

Geliştirici

Tüketici


19.Soru

Aşağıda verilen kullanıcı deneyimi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kullanıcı deneyimi, kullanıcıların bir hizmeti veya ürünü kullanırken, onunla etkileşime girdiğinde ve sonrasında yaşadığı deneyimler bütünüdür.

Kullanıcı deneyimi, kullanıcının ürünü/hizmeti kullanması ile başlayan, kullanıcısına vadettiği fayda, kullanım sırasında ve sonrasında yaşattıkları, hissettirdikleri ve düşündürdükleri ile devam eden bir süreçtir.

Kullanıcı deneyimi sistemin bir özelliği olduğu için kullanıcı ile etkileşimin gerçekleşme anındaki zamansal ve inançsal özelliklere bağlıdır.

Kullanıcının geçmiş deneyimleri, beklentileri gibi içsel durumu, etkileşimin gerçekleştiği çevre koşulları ve kullanıcının içerisinde yer aldığı ortam kullanıcı deneyimini etkiler.

Kullanıcı deneyimi, kullanıcı ile tasarım arasındaki etkileşimin kullanım öncesi, kullanım esnası ve kullanım sonrası süreçlerindeki deneyimleriyle ilgilenir.


20.Soru

İlk kişisel bilgisayar ağadakilerden hangisidir?


ENIAC

EDVAC

ORDVAC

XEROX ALTO

ARPANET