Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Friedman’a göre “Küreselleşmenin kendine özgü tanımlayıcı teknolojileri"nden biri değildir? 


Bilgisayarlaşma

Dijitalleşme

Fiber optik teknolojisi

Matbaa

İnternet


2.Soru

Kültürü, ‘‘kişinin toplumun bir üyesi olarak kazandığı bilgi, inanç, sanat, hukuk, ahlak, âdet, gelenek, alışkanlık ve yeteneklerin karmaşık bütünü olarak tanımlayan araştırmacı kimdir?

 


Raymond Williams

 

Edward Said

 

Edward T. Hall

 

Edward Burnett Tylor

 

Anthony Giddens


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dan Laughey tarafından yapılan medya türleri sınıflamasının dışında kalır?

 


Propaganda medyası

 

Kamu hizmeti medyası

 

Yerel medya

 

Reklam medyası

 

Kült medya


4.Soru

Temsil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kelimeler, tanımladıkları şeyi temsil ederler.

Üzerinde yazı bulunmamasına karşın yaya geçidi tabelaları, orada bir yaya geçidi olduğunu ve yayalara yol verilmesi gerektiğini kelime kullanmadan, semboller aracılığıyla temsil eder.

Temsil, dil yoluyla aklımızda bulunan kavramların anlamlarını yarattığından gerçekte var olmayan şeylerin de temsil edilmesi mümkündür.

Temsil, sadece anlamları aralarında takas eden kültür üyeleri arasında anlam oluşturabilir ve bu nedenle ortak bir dile, kültüre ihtiyaç duyar.

Temsilin oluşturulması sorununa yansıtıcı, kasıtlı veya inşacı yaklaşımlar ile bakılabilir.


5.Soru

Kazan-kazan stratejisiyle kurulan anlaşma ve ortaklıklar yoluyla her iki tarafın çıkarlarının gözetlenmesi, uluslararası işletmelerin kültür ve kültürel farklılıklara duyarlı yönetim pratiklerinin hangi kategorisinde yer alır?


Karşılıklı anlayış.

Güvensizliğin önlenmesi.

Gerekli bağlantıların kurulması.

Uluslararası katılımlar, ortaklıklar ve şirket evlilikleri.

Uluslararası iş birliklerini zedeleyecek gaflardan kaçınma.


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kültürler en üst saygınlık derecesinde ele alınarak değerlendirilir?

 


Kültürel yıkıcılık

 

Kültürel maharet

 

Kültürel yeterlilik

 

Kültürel yetersizlik

 

Kültürel körlük


7.Soru

Kültürel çeşitliliğin daha az belirgin göstergelerinin içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 


Yaş

 

Eğitim

 

Eğitim grubu

 

Cinsiyet

 

Hareket kabiliyeti

 


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin başarı anahtarı olacak paydaşları arasında yer almaz?

 


Yasa düzenleyiciler

 

Medya

 

Dağıtıcılar

 

Ev kadınları

 

Akademisyenler


9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi küreselleşmenin ekonomik boyutunu ifade etmektedir?

 


Sınırları olmayan bir dünyanın kurulması

 

Ulus devlet anlayışında zayıflık

 

Küresel düşünüp yerel davranma

 

Üretimin küreselleşmesi

 

Küreselleşmiş zenginler ile yerelleşmiş yoksullar arasında bir tabaka


10.Soru

Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde kabul, uyum ve bütünleşme söz konusudur?

 


Avrupamerkezcilik

 

Ulusçuluk

 

Etnomerkezcilik

 

Etnogörecelilik

 

Halkçılık


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi matbaanın mucididir?

 


Charles Sanders Peirce

 

Johannes Gutenberg

 

John Locke

 

Ludwig Wittgenstein

 

Umberto Eco


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisine göre sanayi toplumunun aktörü olan ulus devletler, artık önemlerini yitirmiş ve mevcut piyasa mekanizması, yani sermaye sahipleri ve şirketlerin koyduğu kurallar, devletlerin uyguladığı politikaların yerini almaya başlamıştır?

 


Dönüşümcüler

 

Dünya Ticaret Örgütü

 

Şüpheciler

 

Aşırı Küreselleşmeciler

 

Çok uluslu şirketler


13.Soru

"Geleneksel medyada örneğin kitap okurken müzik dinlemek için ayrı bir cihaz kullanmak gerekirken, yeni medyada bu ikisi aynı anda ve tek bir cihazla yapılabilmektedir ya da bir film izlerken aynı anda internete girmek ya da bir kitap okumak yeni medyada mümkün olabilmektedir."

Yukarıda yer alan ifade, yeni medyanın hangi özelliğiyle doğrudan ilgilidir?


Çoklu Ortam

Kitlesizleştirme

Eş Zamansızlık

Etkileşim

Çift Yönlülük


14.Soru

Kültürel yayılma süreciyle aktarılan ögelerin, başka kültürlerden gelen birey ve grupların belirli bir kültüre girmesi ve karşılıklı olarak değişmeleri aşağıdakilerden hangisidir?

 


Kültürleme

 

Kültürel özümseme

 

Karşıt kültürleme

 

Zorla kültürleme

 

Kültürleştirme


15.Soru

Halkla ilişkilerin uluslararası boyutunu vurgulayan bir tanım ortaya koymaya çalışılacak olursa aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 


Hedef grupları çeşitli araştırma yöntem ve tekniklerinin kullanılmasıyla tanımlar.

 

Tanımladığı grupların işletmeden beklentilerini ortaya çıkarır.

 

Tanımlanan gruplar üzerinde arzu edilen olumlu etki ve sempatinin yaratılması için çabalar.

 

Yaratılan olumlu etkiyi sürdürmek üzere işletmenin ve hedef grupların beklentilerinin uyumlaştırılmasını sağlar

İşletmenin ekonomik gelişimini takip eder.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin az gelişmiş diğer kültürleri özellikle kitle iletişim araçlarıyla etkilemesi ve kendine benzetmesidir?

 


Kültürlenme

 

Kültürleşme

 

Kültürel Yayılma

 

Kültür Emperyalizmi

 

Kültür Şoku

 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın bireysel iletişim süreçlerine etkisi verilmiştir?

 


Bireysel iletişim süreçlerindeki zaman-mekân sınırlılıklarını ortadan kaldırmıştır.

 

Bireylerin iletişiminin daha çok yüz yüze olmasına neden olmuştur.

 

Bireysel iletişimin daha etkin olmasını sağlamak için dolaysız iletişim yollarına başvurmaktadır.

 

Bireysel iletişim sürecinde araç kullanımının önüne geçmiştir.

Bireysel iletişim sürecinde dolaysız iletişim haline bürünerek yanlış anlaşılmaları engellemiştir.


18.Soru

Siyahın yasla, beyazın sevinçle ilişkilendirilmesine ne denir?

 


Kültür

 

Sosyalleştirme

 

Temsil

 

Renklendirme

 

Canlandırma


19.Soru

Her çatışmanın eşit ağırlıkta yoğunluğa sahip olmadığını vurgulamamız gerekir. Burada yoğunluk ifadesi ile vurgulanmak istenen, çatışmanın alansal çerçevesidir. Farklı ölçekler içersinde çatışma sınırlarını ifade edebiliriz. Kısaca, çatışmanın boyutsal sınırlarına baktığımızda temel gruplandırmalar görürüz. Hangisi bunlardan birsi değildir?

 


Kişiler içindeki çatışma

 

Kişilerarası çatışma

 

Hayvanlar arası çatışma

 

Gruplar arası çatışma

 

Devletlerarası çatışma


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası reklam kampanyalarında genel tema oluşturma eğilimini etkileyen faktörlerden biri değildir?


Pazar kriteri.

Kültürel kriter.

Standardizasyon kriteri.

Medya kriteri.

Diğer kriterler.