Kurum Kültürü Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rol kültürünün özelliklerinden biridir?


Böl ve yönet kuralı hakimdir.

Görevler çok önemlidir.

Kararları lider almaktadır.

Grup içinde çalışmak söz konusu değildir.

Başarı ve tatmin paylaşılmaktadır.


2.Soru

Tüm bireyleri kurumsal hedefler doğrultusunda bütünleştiren ve Harrison ve Handy'nin sınıflandırmasında yer alan kurum kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Güç kültürü

Rol kültürü

Görev kültürü

Birey kültürü

Halk kültürü


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme-müşteri ilişkisinde yaşanan değişimlerden biridir?  


Fiyatların yükselmesi  

Döviz kurlarındaki dalgalanma 

Kıtlık  

Deflasyon  

Yeni kalite konseptleri 


4.Soru

"Kişinin kendisini değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan, kendini beğenip beğenmeme derecesidir." tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kontrol odağı

Öz saygı

Öz yeterlik

Öz izleme

Narsisizm


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın soyut bileşenlerindendir?


Medya raporları

Ürün ve hizmetler

Ürünlerin satıldığı mağazalar

Ürünlerin üretildiği fabrikalar

Kurumsal isim ve logo


6.Soru

LEGO markası aşağıdakilerden hangisinde ürün geliştirerek bu ürünlerde dünya lideri olmayı hedeflememektedir?


Yapı oyuncakları

Okul öncesi ve okul malzemeleri

Oyun hamuru

Aile parkları

Yaşam tarzı ve medya alanındaki faaliyetler


7.Soru

"Öncelikle diğer toplumsal etkinlikler tarafından biçimlendirilmiş bir düzenin bir ürünü olarak ve bir kültürün içinde yer aldığı bütün bir toplumsal düzen" açıklamasının karşılığı hangi seçenekte yer almaktadır?


Kurallar düzeni 

Eylem düzeni 

Dar anlamda kültür 

Geniş anlamda kültür 

Simgeler düzeni 


8.Soru

"En geniş anlamıyla ___________ , istenen amaca ulaşılıp ulaşılmadığını veya amacın ne ölçüde gerçekleştirildiğini saptamaktır." Cümlede verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


Koordinasyon 

Motivasyon 

Kontrol 

Rekabet avantajı 

Belirsizliği azaltma 


9.Soru

LEGO firması, 1983’te MCDonald’s ile yapılan bir ortak çalışma ile LEGO oyuncaklarını çocuk menülerine eklemiştir. LEGO firmasının yaptığı bu işlemin adı nedir?


İmaj yönetimi

Kurumsal strateji

İmaj tasarımı

Kurumsal yönetim

İmaj transferi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürü ögelerinden biri değildir?


Kurumun müşterileri 

Kurumun bağlı olduğu değerler ve inançlar

Kurumu anlatan hikâye ve mitler

Kurumun âdetleri, gelenekleri

Kurumun çalışanları


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden birisidir?


Aceleci ve sabırsız davranmaz

Zamanın esiri olmaz

Başarıyı kazandıklarıyla ölçer

Karar vermede aceleci değildir

Çok fazla endişe duymaz


12.Soru

Stuart Modeli'nin eksikliklerini tamamladığı model hangisidir?


Hatch ve Schultz Modeli

Abratt Modeli

Dowling Modeli

LEGO

Kurumsal Kültür Modeli


13.Soru

  İlk Legoland parkı,Bllund’da hangi tarihde açılmıştır?


1966

1967

1968

1969

1970


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürün toplum içinde kapsadığı kavramlardan biri değildir?


Bilgi

İlgi

Alışkanlık

Değer ölçüleri

İklim


15.Soru

Koyduğu hedeflere kararlı bir şekilde ilerleyen, bu hedeflere ulaşma konusunda gerekli olan zeka^, cesaret ve güce sahip olduğuna inanan kişilik tipine ne ad verilir?


Proaktif kişilik

B tipi

A tipi

Narsisit

İçe dönük


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünü yönlendiren unsurlardan biri değildir? 


Bağlılığı arttırmak

Davranışların ve tarzın standart örneklerini başarmak

Kalite ve servisi sürdürmek

Birimler arası maaş dengesini kurmak

Performası geliştirmek


17.Soru

1. Yabancı ortamlarda tanıdık ürünlerin alınmasını sağlar.

2. Satın alma ile ilgili sigorta görevi görür.

3. Satın alma kararı aşamasında araştırma süresini arttırır.

Yukarıdaki maddelerden hangisi/hangileri tüketici için doğru bir kurumsal imajın yararlı işlevleri arasında yer almaktadır?


Yalnız 1

Yalnız 2

2 ve 3

1 ve 2

1 ve 3


18.Soru

Kurum kültürünü klan, pazar, adokrasi ve hiyerarşi kültürleri olmak üzere dört sınıfta incelemiş olan yaklaşım aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Deal ve Kennedy Yaklaşımı

Chang ve Lin Yaklaşımı

Denison ve Spreitzer Yaklaşımı

Deshpandé, Farley ve Webster Yaklaşımı

Miles ve Snow Yaklaşımı


19.Soru

Farkına varılması güç ve çoğunlukla da yönetilmesi zor olan olgular, kuramsal imajın bileşenlerinde rastlanabilir mi?


Logo,

Ürün,

Soyut Unsur,

Somut Unsur,

Reklamlar,


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan duyusal algılara hitap eden kurumsal imaj bileşenlerindendir?


Kurumsal, çalışanlar ya da çevre hakkındaki politikalar

Kurum çalışanlarının idealleri ve inançları

Var olan ülkenin kültürü ve kurumun lokasyonu

Medya raporları

İletişim biçimleri