Kurum Kültürü Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi transformasyonel liderin karakteristik özelliklerinden biri değildir?


Karizma

 

Girişimcilik

 

Güven

 

Etkileyici övgü

İlham


2.Soru

“İtibar ateş gibidir; bir kez yanınca söndürmeden sürdürebilirsin ama söndürürsen hemen yakamazsın” sözü hangi düşünüre aittir?


Plüton

Sokrates

Aristotales

Marx

Freud


3.Soru

Hangisi her kurumun kültürünü oluşturan olgulardan biri değildir?


Kurumun kendine has değerleri

Kurumun gelenekleri

Kurumun imajı

Kurumun inançları

Kurumun ilkeleri


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi A tipi insanın özellikleri içinde yer almaz?


Çabuk karar verir

Duyarlıdır

Kendine aşırı güvenlidir

Çeşitli hobileri vardır

Başarıyı kazandıklarıyla ölçer


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürü tanımlarının taşıdığı anahtar özellikler arasında değildir?


Kurumsal kültür paylaşılan bir fenomendir.

Kültürün iki düzeyi vardır. Bunlar; görünür düzey ve daha az görünür olan derin düzeydir. 

Kültürel sosyalleşme, biçimsel olmayan yolla var olan çalışanlarla, biçimsel yolla ise eğitim programlarıyla oluşur.

Kurumsal kültür zaman içinde yavaş değişim gösterme eğilimindedir. 

Kurumsal kültür zaman içinde hızlı değişim gösterme eğilimindedir. 


6.Soru

Kurumsal kimlikle, kurumsal imaj, kurumsal itibarla bağlantılı mıdır?


Kurumsal kimlikle, kurumsal imaj ve itibar bağlantılı değildir.

Kurumsal kimlik ve kurumsal imaj birbirlerini etkilemez,

Kurumsal itibar özneldir, hiçbir şeyden etkilenmez,

Kurumsal itibar, kurumsal imajdan daha fazla etkilenir,

Kimlik ve imaj birlikte, kamu gözünde itibarlıysa, kurumun itibarı vardır.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürü ile ilgili doğru bir ifadedir?


Kurum kültürü yalnızca kurumların başarısında etkilidir.

Kurum kültürü yalnızca yönetim tarafından bilincinde olunması gereken bir etmendir.

Bir arada yaşayan tüm insan topluluklarının kendilerine ait bir kültürü olduğu söylenemez.

Kültür bir kurumda, her kademe ve katmanda, her bir formel ya da informel süreçte etkilidir.

Kültür yaşantısı yeni nesillere iletişim yoluyla aktarılamaz.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi markanın özelliklerindendir?


Fabrikada üretilir.

Nesne yada hizmettir.

Kişiliği vardır.

Fiziksel bileşenleri vardır.

Biçimi vardır.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi statü törenine bir örnektir?


Geleneksel olarak düzenlenen piknikler

Şikayetlerin dinlenmesi

Emeklilik yemekleri

Birleşme sözleşmelerinin müzakereleri

Satış yarışmasında kazananlara ödüllerinin verilmesi


10.Soru

Çok farklı kültürel yapıya sahip bireyleri belirli amaç, değer, norm ve kültür ortamına sahip işletmelerde bir arada tutmak ve çalıştırmak için ne gibi özelliğe sahip olmak gerekmektedir?


Liderlik,

Patronluk,

Sponsorluk,

Yöneticilik,

Amirlik,


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliği oluşturan ögelerden biridir?


Kurum psikolojisi

Kurum lokasyonu

Kurum logosu

Kurum imajı

Kurum kültürü


12.Soru

Aşağıdakilerinden hangisi çalışanların bakış açısından kurum kültürünün işlevlerinden biridir?


Dış Çevreye Adaptasyon

Kararların Basitleştirilmesi ve Adaptasyon

Kriz Sırasında Kurum Kültürü

Organizasyon Hedeeri ile Bütünleşme

Harekete Geçirme


13.Soru

I. Liberal

II. Transaksiyonel

III. Transformasyonel

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri modern liderlik tarzları arasında ele alınır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II, III


14.Soru

Kurum kültürü kavramı hangi yıllarda önem kazanmaya başlamıştır?


1960

1970

1980

1990

2000


15.Soru

Aşagıdakilerden hangisi kurum kültürünün Harrison ve Handy yaklaşımında yer alan sınıflandırmasından biri değildir?


Güç Kültürü

Rol Kültürü

Görev Kültürü

Birey Kültürü

Odak Kültürü


16.Soru

Aynı işletmede farklı zamanlarda ve ortamlarda liderin ne yapması gerekir ?


Liderlik işlevi,

Liderlik özellikleri,

Liderle yönetici ayrımı,

Bir fark ortaya çıkmaz,

Liderlik tarzı,


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lideri yöneticiden ayıran özelliklerden biridir?


Üst kademededir

Başarısı sisteme bağlıdır

Kuralcıdır

Biçimsel olanı temsil eder

Uzun vadeli düşünür


18.Soru

Bir firmanın muhasebe departmanı riski yüksek bir iş yürütmekte olduğu için daha katı bir kontrol mekanizmasına sahiptir. Aynı firmanın AR-GE departmanı ise yeni ürün ve fikir geliştirmeyi destekleyici, daha rahat, açık ve yaratıcılığı besleyen bir kültüre sahiptir. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir?


Kurum kültürü

Baskın kültür

Zayıf kültür

Güçlü kültür

Alt kültür


19.Soru

Kurumsal marka kavramında hangi bileşen öne çıkmaktadır?


Ürünün nitelikleri,

Kurumun nitelikleri,

Kurumun sosyal yönü öne çıkmaz,

Kurumun paydaşları öne çıkmaz,

Kurumun sorumlulukları öne çıkmaz,


20.Soru

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi yöneticiye aittir?


Üst kademede yer almayabilir.

Kendi hedefini belirler. 

Doğal olanı temsil eder. 

Uzun vadeli düşünür. 

Statükoyu korur.