Kurum Kültürü Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

kültür kavramını “zihinsel programlama” adını verdiği bir yaklaşımla ifade eden araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir? 


Willams

Hofstede

Malinowski

Marx

Durkheim


2.Soru

Kurum kültürü, bir kurumda kuruluşundan bu yana oluşan ve gelişen, değerler, inançlar ve bunların _____ biçimini ve çalışan davranışlarını _____ ile oluşan sosyal yapıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?


başlayış-göstermesi

iş yapış-yönlendirmesi

iş yapış-başlatması

yaşam-oluşturması

yaşam-yönlendirmesi


3.Soru

I. Kültür kavramı bir grup özelliğidir.

II. Herhangi bir grup yeterli ortak tecrübeye sahip olduğu zaman kültür oluşmaya başlar.

III. Küçük takımlar, aileler ve çalışma gruplarında kültür gözlemlenmez.

IV. Her bir hiyerarşik kademede kültür vardır.

Yukarıda kültür kavramıyla ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız II

I, II

I,II,IV

I,II,III

I,II,III,IV


4.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Kurumsal sosyal sorumluluk kurumsal marka değerini artırmaya katkı sağlamaktadır.

Kurumlar, sosyal sorumluluk projeleri sayesinde marka sadakati sağlamada önemli avantajlar elde etmektedirler.

Şirketlerden daha iyi birer kurumsal vatandaş olmaları ve bulundukları toplumun sosyal refahına katkıda bulunmaları beklenmez.

Kurumsal sosyal sorumluluk toplumsal bir beklentiyi yansıtmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları adil ve sürdürülebilirdir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görev kültürünün özelliklerinden biridir?


Rol ve statü önemlidir

Çözümler çalışanlarla yapılan tartışmalarda aranmaktadır

Bireysel kimlikler hakimdir

Böl ve yönet kuralı hakimdir

Kişisel tatmin kişiden kişiye değişmektedir


6.Soru

Kurumsal itibar tanımları incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi Fombrun'un kurumsal itibar tanımıdır?


Kurumsal itibar, kurumun içindeki ve dışındaki insanlar tarafından sahip olunan algılamalardır.

İtibar, önceden gözlemlenen kimlik işaretlerinin ve geçmiş iş deneyimlerinin yarattığı etkilerin tarihsel birikiminin yansımasıdır.

İtibar, kurumların paydaş temsilci gruplarına değerli sonuçlar sağlama yeteneğine  ilişkin kolektif değerlendirmedir.

Kurumun değişik paydaşların gözündeki imajının kolektif betimlemesidir.

Tüm paydaşların duygusal tepkileri itibarı oluşturmaktadır.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların bakış açısıyla kurum kültürünün işlevlerinden biridir?


Dış çevreye adaptasyon

Kriz Sırasında Kurum Kültürü

Organizasyon Yapısındaki Değişimler Sırasında Kurum Kültürü

Motivasyon

Teşvik ve para yardımı 


8.Soru

Hangisi itibarın yansımasıdır?


Güvenilirlik

Beğeni

Gurur duyulma

Tercih edilme

Takdir


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal paydaşların dikkat etmesi gereken itibarın alt boyutlarından biri değildir? 


Duygusal bağ

Ürün ve hizmetler

Rekabet

Vizyon ve liderlik

Çalışma ortamı


10.Soru

“Doğanın yarattıklarına karsılık insanoğlunun yarattığı her şey” kültürdür tanımlamasını yapan düşünür kimdir?


Karl Marx

Niccolò Machiavelli

Bronislaw Malinowski

Raymond Williams

Michael Jackson


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünü temel düzeyde anlamak için gerekli bazı kavramlardan biri değildir?


Güçlü kültür

Zayıf kültür

Zor kültür

Alt kültür

Baskın kültür


12.Soru

Kozlu (2014) liderlerin işlevlerini 5 maddede sıralamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında gösterilemez?


Firma standartlarını belirlemek 

Örnek oluşturmak

Kurumu temsil etmek

Firmanın devamlılığını sağlamak 

Firmaya finans sağlamak


13.Soru

Kurumsal markalarda yönetim sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama sorumlusu

Pazarlama departmanı

İnsan kaynakları

CEO

Üst düzey yöneticiler


14.Soru

  1. İtibar kısa zamanda, imaj ise daha uzun vadede oluşur.
  2. İtibarın tarihe dayalı bir boyutu vardır.
  3. İmaj daha hızlı bir şekilde şekillenmektedir.
  4. İmaj “yaratılır”, itibar ise “kazanılır”.
  5. İtibar ölçülebiliyorken imajın pek çok boyutu olması nedeniyle ölçümlenmesi daha zordur.

Yukarıda "itibar" ve "imaj" kavramları ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V

I, III ve V

I, II ve IV


15.Soru

  1. Lider babacan bir tavır sergiler.
  2. Lider sahip olduğu yönetim yetkisini pek kullanmaz.
  3. Otokontrol anlayışı hakimdir.
  4. Duygusal yönlendirmelerle motive eder.

Yukarıdakilerden hangileri liberal liderlik özellikleri arasında yer almaktadır?


I ve II

 

I ve III

 

II ve III

 

II ve IV

III ve IV


16.Soru

Liderlerin genel niteliklerini ve özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?


Karizmatik olmak

Üyelerden örnek almak

Misyon ve vizyon sahibi olmak

Güçlü olmak

Girişimci, yenilikçi ve yaratıcı olmak


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünü oluşturan ögelerden birisi değildir?


Kullanılan dil

Yapılan törenler

Var olan semboller

Tekrarlanan ritüeller

Kurumun ekonomik durumu


18.Soru

Miles ve Snow yaklaşımına göre, aşağıdakilerden hangisi mevcut durumu da koruyarak rakiplerin izinde yavaş büyümeyi hedeflemektedir?


Koruyucu Kültür

Analizci Kültür

Geliştirici Kültür

Tepki verici Kültür

Grup Kültürü


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi imaja dair çalışma yapılırken,dikkat edimesi gereken noktalardan birisi değildir?


    

 Tüketicilerin bakış açısıyla tutarlı olan bir imajı pekiştirmek ya da gençleştirmek,
iyice anlaşılmış bir imajı değiştirmeye çalışmaktan daha zordur.

  

    Yansıtılacak olan imaj, kurumu tam olarak resmetmelidir.

   Tüketcilerin zihnine yerleşmiş bir imajı değiştirmek çok zordur. 

  Olumsuz ya da kötü bir baskı, oluşturması yıllar süren bir imajı yerle bir edebilir.

    Yansıtılacak olan imaj,  sunulan ürün ve hizmetlerle örtüşmelidir.
 

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürünün öelliklerinden biridir?


Tüketici tarafından algılanır 

Tüketiciye fiziksel yarar sağlar

Kalıcıdır 

Kişiliği vardır 

Soyuttur, duygusal bileşenleri vardır