Kurum Kültürü Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çalışanların istek ve ihtiyaçlarına önem veren bir kurum, kültürünü güçlendirmek için aşağıda verilenlerden hangisinden öncelikli olarak yararlanmaktadır?


Liderlik

Yönetim süreci

Örgüt yapısı

İletişim

Motivasyon


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin belirli düzeyde iş başarımı elde etmek için gerekli eylemler yapabilme yeteneğine sahip olduğuna dair beslediği inançtır?


Kontrol Odağı 

Öz İzleme

Öz Saygı

Öz Yeterlik

Narsisizm


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda kurum kültürünün öneminin artmasının nedenlerinden biri değildir?


Küreselleşme sonucu örgütlerin uluslararası pazarlara girmeleri

 

Bilişim teknolojilerinin gelişimi ile sanat örgütlerin ortaya çıkması

 

Rekabetin yoğunlaşması sonucu kurumların küçülmeye gitmeleri

 

Tek bir ürün yerine pek çok farklı sektörde bambaşka ürünlerle faaliyet gösteren firmaların artması

Firmalarda alt kültürlerin baskın hale gelmesi


4.Soru

Kurum kültüründe zaman zaman yazılı olmayan kuralların önüne geçen kurallar olabilir mi?


 Yazılı olmayan yaygın paylaşılan kurallar,

Yazılı kurallara uyulmalıdır,

Kurum kültürü karar almada önemli değildir,

Rutin eylemler geniş hareket alanı sağlar,

Her olay için ayrı değerlendirme yapılır,


5.Soru

Deal ve Kennedy’nin kurum kültürü sınıandırmasında değişkenlerden biri, çevresel belirsizliğe işaret eden risk, diğeri de verilen kararın başarısı konusunda çevreden alınan .......................

Yukarıdaki ifadeyi doğru olarak tanımlayan kelime, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


güvendir

iş birliğidir

yetkidir

geri bildirimdir

hiyerarşidir


6.Soru

Beklenmeyen ve önceden sezilemeyen, acele cevap verilmesi gereken, kurumların önleme ve uyum mekanizmalarını etkisiz hale getirerek mevcut değerlerini, amaçlarını ve işleyiş düzenini tehdit eden gerilim durumuna ne ad verilir?


Kurum kültürü

Zayıf kültür

Alt kültür

Kriz

Baskın kültür


7.Soru

Bir kuruluşun kendini görsel olarak ifade etme biçimine ne denilmektedir?


Kurum felsefesi

Kurumsal davranış

Kurumsal iletişim

Kurumsal tasarım

Kurumsal markalama


8.Soru

Kurumsal değerleri ile resmî olmayan kural sistemleri olan ve bu şekilde insanların nasıl davrandıklarının açıklandığı kurumsal kültürdür.

Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


Güçlü kültür

Baskın Kültür

Zayıf kültür

Alt kültür

Organize kültür


9.Soru

Bağlı olduğu firmayı ve ürünü temsil eden ve belirli bir marka imajını yansıtan bir imge var mıdır?


Logo,

Marka,

İmaj,

Kurumsal Marka,

Kurum İmajı,


10.Soru

Her kültürde toplumsal düzeni sağlayan, bireylere yol gösteren, doğru ve yanlışı, olumlu ve olumsuzu belirleyen kurallar, standartlar ve fikirler bulunur. Tüm bunlara ne ad verilir?


Varsayımlar

İnançlar

Semboller

Normlar

Efsaneler


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi markanın özelliklerinden biridir?


Nesne ya da hizmettir 

Biçimi, özellikleri vardır 

Zaman içinde değiştirilebilir ya da geliştirilebilir 

Beynin sağ (duygusal) tarafına hitap eder

Somuttur, fiziksel bileşenleri vardır 


12.Soru

Fortune dergisinin En Beğenilen Kurumlar listesinin eleştirilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Finansal performansı dikkate aldığı ve kurumlardaki yöneticilerin gözündeki imajı ortaya koyduğu gerekçesiyle

Yönetim kalitesini dikkate almadığı gerekçesiyle

Uzun vadeli yatırım değeri olmadığı gerekçesiyle

Çalışanların yeteneğini dikkate almadığı gerekçesiyle

Sosyal sorumluluk projelerini dikkate almadığı gerekçesiyle


13.Soru

Bir firmanın muhasebe departmanı riski yüksek bir iş yürütmekte olduğu için daha katı bir kontrol mekanizmasına ve bireysel insiyatiflere açık olmayan bir kültüre sahip olması aşağıda verilen hangi kültür kavramıyla ilgilidir?


Baskın kültür

Alt kültür

Güçlü kültür

Zayıf kültür

Kurum kültürü


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürünün özelliklerinden biridir? 


Kişiliği vardır

Tüketici tarafından  statü göstergesi olarak değerlendirilebilir

Soyuttur, duygusal bileşenleri vardır

Kalıcıdır

Biçimi, özellikleri vardır


15.Soru

Bir örgütün değerini, bir amacını, bir inancını ya da normunu başarı ile ifade eden kimse, satır ya da cümleye ne ad verilir?


Motto

Başlık

Reklam

Slogan

Anayasa


16.Soru

  1. Kararların Basitleştirilmesi ve Adaptasyon
  2. Üyeliğe Kabul
  3. Motivasyon
  4. Dış Çevreye Adaptasyon
  5. Organizasyon Hedeeri ile Bütünleşme

Yukarıdakilerden hangileri çalışanların bakış açısından kurum kültürünün işlevleri arasında yer almaktadır?


I, II ve III

II, III ve IV 

III, IV ve V

I, III ve V

I, II ve IV


17.Soru

“İç yapılarında atalet vardır. Kültürel normların kurum kültürü içindeki yeri sebebiyle değişime ihtiyaç duyulduğunda karışıklık çıkabilir. Değişime kolaylıkla adapte olunamaz. Bu kültür, kesinlik üzerine kurulmuştur.”

Yukarıda verilen özellik hangi kültürün dezavantajlarındandır?


Güç kültürü

Görev kültürü

Birey kültürü

Rol kültürü

Pazar kültürü


18.Soru

Çalışanlar açısından kurum kültürü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Çalışanlar için ne yapacağını bilmek kadar yaptığının işe yaradığını ve doğru olduğunu görmek de önemlidir. Böylece doğru kararlar pekişir ve kültürün değerler sistemine dahîl olur.

Çalışanlar açısından kurum kültürü inisiyatif almayı ve bencilliği doğurur. 

Çalışanlar kurum kültürünü doğru analiz etmişse bile yeni uygulamaları kurum kültürünü gözeterek uygulamaları için temel bir eğitim almaları gerekir. 

Kurum kültürünün çalışanların kararlarına yansıyamaması en önemli sınırlılıktır. 

Kurum kültürünün gelişmesi ve sonraki nesillere aktarılması için yazılı olarak bildirilmesi evrensel bir kuraldır. 


19.Soru

Marka yönetiminin birincil amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Marka farkındalığı oluşturmak

Marka tercihi için seçenekler oluşturmak

Marka sadakati oluşturmak

Markalar arası işbirliği oluşturmak

Marka değeri oluşturmak


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibara yönelik tehdit unsurudur?


Çalışanlarına değer vermesi

Doğa ve çevre sağlığına duyarlı olması

Reaktif-kriz iletişimi-onarım

Sosyal sorumluluk projelerine katılma

Etik standartlardan sapma