Kurum Kültürü Final 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kuruma dair tüm sosyal paydaşların algı ve izlenimlerine ne ad verilir?


Kurumsal kültür

 

Kurumsal kimlik

 

Kurumsal marka

 

Kurumsal imaj

Kurumsal itibar


2.Soru

Chang ve Lin Yaklaşımına göre içsel ve kontrol odaklı bir kültür türüne ne ad verilir?


İş birliği kültürü

Tutarlılık kültürü

Yenilikçilik kültürü

Etkinlik kültürü

Rol kültürü


3.Soru

Hangi şeçenekte yer alan şirket, '' tüketicilere su kadar bol ve ucuz ev aletleri sunacağız!'' ifadesiyle aynı zamanda kendi kurumsal felsefesini özetlemektedir?


Panasonic

Philips

Siemens

Matsushita

Google


4.Soru

I. Bütünleştirme

II. Koordinasyon

III. Ayrıştırma

IV. Motivasyon

Yukarıdaki maddelerden hangisi/hangileri kurum kültürünün kurum içerisindeki işlevleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV


5.Soru

“Toplumda grup ya da organizasyonda paylaşılan tutum, davranış, alışkanlıklar, ilkeler ve benzeri
mantıksal ve duygusal özelliklerin tümü” ya da “bireylerin dünyaya bakış açısını, olayları
ve çevresini algılama biçimi” şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kültür

Örgüt

Norm

Organizasyon

Kurum


6.Soru

Kurumların başarısını olumlu ya da olumsuz etkileyecek bir güç olarak kurum kültürü kavramı hangi yıllara gelindiğinde önem kazanmaya başlamıştır?


1960'lı yıllar

1970'li yıllar

1980'li yıllar

1990'lı yıllar

2000'ler


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal markalamanın temelinin oluşturan üç unsudur?


Tasarım-logo-imaj

Kültür-imaj-vizyon

Kültür-tasarım-vizyon

Tasarım-vizyon-kimlik

Logo-kimlik-imaj


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi markanın kurumsal özellikleri arasında yer almamaktadır?


Kurumun çevresinde gelişen olaylara karşı tavrı

Kurumun sosyal sorumluluk faaliyetleri

Kurumun paydaşlarıyla olan iletişiminin kalitesi

Kurumun uygulayacağı stratejinin yerel mi yoksa küresel mi olduğu

Kurumun gelişen ve değişen rekabet koşullarına adaptasyonu


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Deal ve Kennedy Yaklaşımı’nda yapılan kurum kültürü sınıflandırmasında yer alır?

I- Atılgan Kültür

II- Gelişim Kültürü

III- Yetki kültürü

IV- Kapalı Hiyerarşi Kültürü

V- Tutarlılık Kültürü


I, III, IV

I, II, V

II, III,IV

I, II, III

I, V


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi liderin işlevlerinden biri değildir?


Firma standartlarını belirlemek

Örnek oluşturmak

Kurumu temsil etmek

Firmanın devamlılığını sağlamak

Biçimsel yapılardan güç almak


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim alanındaki kurumsal davranış kapsamında dikkat edilecek unsurlar arasında bulunmaktadır?


Rasyonelleşme

Müşteri hizmetleri

Ürünün kullanım sırası

Servis koşulları

Ürünün dizaynı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir kurumsal marka yaratmanın faydalarından biri değildir?


Satış, kar ve nakit akışı sağlama

Pazarlamayı daha etkili ve verimli kılma

Rakiplerle arasında farklılaşma yaratma

Pazar payı kaybını artırma ve hızlandırma

Müşteri sadakati oluşturma


13.Soru

I. Görev kültürü proje, iş, görev ve sonuç odaklıdır.

II. Kurumsal amaçlardan çok bireysel amaçlar ön plandadır.

III. Görev odaklı olduğundan rekabet ve hız önemli değildir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri görev kültürü kapsamında doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II, III


14.Soru

I-Tüketici tercihlerinin rasyonelliği II-Teknolojinin taklit edilemezliği III-Piyasa koşullarındaki yoğun rekabet IV-Sosyal medya sayesinde kurumlar hakkındaki dedikoduların çok hızlı yayılması        Yukarıda verilenlerden hangileri 21. yüzyıl piyasa koşullarını özetleyen özellikler arasında yer almaktadır?


I ve II

ı ve III

II ve III

II ve IV

III ve IV


15.Soru

"İdeal" imaj kavramını ilk kez ortaya atan aşağıdakilerden hangisidir?


Grahame Dowling

Russel Abratt

Helen Stuart

Swanson

Hatch ve Shultz


16.Soru

Kurumda, insandan etkilenen bir özellik var mıdır?


Kurumsal Güvenirlik,

Kurumsal Kültür,

Kurumsal Kimlik,

Kurumsal İmaj,

Kurumsal İtibar,


17.Soru

Bir kurumda, yöneticilerin de tutarlı bir değerler sisteminin olması neyi açıklar?


Alt Kültür,

Baskın Kültür,

Zayıf Kültür,

Güçlü kültür,

Liderler Yıkıcıdır,


18.Soru

Kurumsal iletişim faaliyetleri, semboller ve kurumsal davranış gibi özellikler kurumsal kimliğin hangi bileşenini oluşturmaktadır?

 


Düşünce

 

Ruh

 

Ses

 

Değer

 İmaj


19.Soru

Vizyon ve misyon; kurumsal marka kimliğinde kurumun hangi unsuru içinde yer almaktadır?


Kurumsal davranış

Kurum felsefesi

Kurumsal tasarım

Kurumsal sosyal sorumluluk

Kurumsal iletişim


20.Soru

Kurum kültürünün oluşumunda en önemli etmenlerden biri olan güçlü liderlik tarzı izleyenleri daha çok hangi yolla etkilemektedir?


Örnek olma

Eşgüdümleme

Kurallara uyma

Ödül verme

Yaptırım kullanma