Kurum Kültürü Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Müşterilerin gözünde olumsuz bir imaja sahip olan ve aynı zamanda piyasadaki tanınırlığı da oldukça yüksek olan bir firma, kurumsal marka modeline göre hangi grupta yer almaktadır?


Yıldzlar

Gizli alçaklar

Hainler

Gizli cevherler

Seçkinler


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın daha önemli hâle gelmesinde etkili olan faktörlerden biridir?


Küreselleşme

Performans

Sorumlulukl

Finansal Yönetim

Örgüt kültürü


3.Soru

Kurum kültürü sınıfandırmalarında değişkenlerden biri, çevresel belirsizliğe işaret eden risk, diğeri de verilen kararın başarısı konusunda çevreden alınan
geri bildirim olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 


Chang ve Lin Yaklaşımı

Deal ve Kennedy Yaklaşımı

Deshpandé, Farley ve Webster Yaklaşımı

Denison ve Spreitzer Yaklaşımı

Rogers Yaklaşımı 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi liderin özelliklerinden biri değildir?


Karizmatik olmak

Varolan hedefe hizmet etmek

Girişimci, yaratıcı ve yenilikçi olmak

Pozitif ve olumlu olmak

Azimli ve çok çalışkan olmak


5.Soru

Amerika’nın En Beğenilen Kurumları araştırması kaç ölçüt ile belirlenmektedir?


5

6

7

8

9


6.Soru

Marka yönetiminin iki temel faaliyet alanı aşağıdakilerden hangisidir?


marka yönetimi, marka vizyonu

marka kültürü, marka simgesi

marka farkındalığı, marka güçlendirilmesi

marka yönetimi, marka güçlendirilmesi

marka yönetimi, marka misyonu


7.Soru

Kurumsal marka boyutlu bir yapıya sahip midir?


Boyutu yoktur,

Tek boyutludur,

İki boyutludur,

Üç boyutludur,

Çok boyutludur,


8.Soru

Aşağıdaki modellerden hangisinde kurumsal imaj bileşenleri   Kültür, imaj ve vizyon gibi üç kavramın döngüsünden oluşmaktadır?


Stuart Modeli

Abratt Modeli

Hatch ve Shultz Modeli

Dowling Modeli

Lego Modeli


9.Soru

Grup üyelerinin işlerinde uzman olduğu, ileri düzeyde teknik becerilere, yüksek düzeyde çalışma güdüsüne sahip oldukları ve esnek bir şekilde yapılanmış bir kurumda aşağıda verilen liderlik tarzlarından hangisi daha başarılı olur?


Otoriter liderlik

Hümanist liderlik

Demokratik liderlik

Serbest liderlik

Katılımcı liderlik


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün işlevleri arasında yer alan üyeliğe kabulün en önemli sonucudur?


Çalışan bağlılığı

Motivasyon

Adaptasyon

Ödül

Harekete geçirme


11.Soru

_____ başkaları adına çalışan, önceden belirlenen amaçlara ulaşmak için
çaba harcayan, işleri planlayan, uygulatan ve sonuçları denetleyen kişidir. _____ ise bağlı bulunduğu grubun amaçlarını belirleyen ve bu amaçlar doğrultusunda grup üyelerini etkileyen ve davranışa yönelten kişidir.

Yukarıdaki boşluklara getirilebilecek en doğru kavramlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 


işveren, genel müdür

lider, işveren

lider, yönetici

yönetici, lider

yönetici, patron


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "ürün"ün özelliklerindendir?


Soyuttur, duygusal bileşenleri vardır.

Beynin sağ (duygusal) tarafına hitap eder.

Tüketiciye fiziksel yarar sağlar.

Tüketici tarafından statü göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Kişiliği vardır.


13.Soru

  1. Yeni bir modeldir.
  2. Kültür unsuruna oldukça önem verir.
  3. Krumsal imajın yönetimi sürecine kurumsal kişilik bağlamını ilk olarak dahil eden modeldir.

Abratt Modeline dair yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


I

II

III

I-II

II-III


14.Soru

Hangi seçenekte bir ''A Tipi Kişilik'' özelliği yer almaktadır?


Duyarlıdır.

Aceleci ve sabırsız davranmaz.

Gösteriş meraklısı değildir.

Takım çalışmasına yatkındır.

Çeşitli hobileri vardır.


15.Soru

  1. Kurumun tarihi
  2. Kurumun iş akış yapısı
  3. Kurumu anlatan hikâye ve mitler
  4. Kurumun bağlı olduğu değerler ve inançlar

Yukarıdakilerden hangileri kurum kültürünü oluşturan bileşenlerdendir?


I-II

I-III

II-III

III-IV

I-II-III-IV


16.Soru

Kurumda her türlü iletişimi sağlamada kullanılan formel ve informel dil, geleneksel olarak yapılan törenler/ritüeller, çalışanların işe uyum sürecini hızlandıran sembolik davranışlar ve aidiyet duygusunu artırmak adına çalışanlarla yapılan özel günlerin kutlanması, iş gezileri düzenlenmesi şeklinde özetlenebilecek ortaklık oluşturan davranışlar yer almaktadır.

Yukarıda açıklaması verilen kurum kültürü sembolü aşağıdakilerden hangisidir?


Hareket sembolleri

Stil sembolleri

Tarz sembolleri

İlgi Sembolleri

Tarihsel Semboller


17.Soru

Bir örgütün etkin ve etkili bir performans ortaya koyabilmek için insani ve insani olmayan mevcut kaynakları kullanılmaktadır. Bu hedefe yalnızca istekli ve yetenekli çalışanlarla ulaşılabilir. Bu aşamada bir lider, örgütsel etkinliğe katkıda bulunmaları için çalışanlarını teşvik ediyorsa etkili bir liderlik özelliklerinden hangisini taşıdığı söylenebilir?


Güven oluşturma

Verimlilik

İş tatmini

Grup çabaları

Faaliyetleri örgütleme


18.Soru

I. Kurum kültürü kurum içerisinde yaşanan ve yapılan her şey üzerinde etkilidir.

II. Çalışanların kurum kültürünü ve onun nasıl işlediğini anlamaları önemli değildir. Çünkü çalışma hayatlarında bir etkisi yoktur.

III. Kültür çalışanların tepkilerini güçlü ancak görünmeyen bir şekilde şekillendirir.

Kurum kültürü ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I, II ve III

I ve II

I ve III

Yalnız II

Yalnız III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumun bakış açısından kurum kültürünün işlevlerinden biridir?


Üyeliğe Kabul

Organizasyon Hedefleri ile Bütünleşme

Motivasyon

Kararların Basitleştirilmesi ve Adaptasyon

Üyeliğin reddi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güçlü ve olumlu kültüre sahip firmaların özelliklerinden biridir?


Bu firmalarda mutlu çalışanlar mutlu müşteriler yaratır.

Bu firmalarda çalışanları işe alma ve çalışanların işte kalmaları güçtür.

Bu firmalarda üretkenlik düşüktür.

Bu firmalar odaklanma, değişim ve adaptasyona karşı yetenekli değillerdir.

Bu firmalarda stratejik insiyatifleri uygulamak daha zordur.