Kurum Kültürü Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir krize neden olabilecek tehditleri içeren zor zamanlarda strateji ve uygulama yöntemleri ile uyumlu, güçlü ve sağlıklı bir kültürün sağladığı avantajlardan bir aşağıdakilerden hangisidir?


Fikir birliği gerekliliği ve değerler adına eylemsizliğe sebep olur.

Farklı mantıklı stratejilerin ortaya çıkmasını engelleyen davranış ve eylemler üretir.

Yüksek bir bedeli olacağı düşünülen gerekli eylemlerin, kültüre zarar verme pahasına bertaraf edilmesine neden olur.

Organizasyonun başarısında engel oluşturanların ayrılmasını geciktirir.

Ortak bir tehdide karşı insanları bir araya getirmek.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarın önemli hale gelmesinde etkili olan çevresel eğilimlerden biri değildir?


Küreselleşme

 

Ürün metalaşması

 

Reklam kirliliği

 

Artan eğitim ihtiyacı

Paydaş aktivizmi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi liderin çalışanları etkileme girişimlerinin motivasyonel sonuçları doğru olarak sıralanmıştır?


Bağlılık - Tetikleme - Yükselme

Tetikleme - Seçkinlik - Rekabet

Nitelik - Terfi - Yenilik

Bağlılık - İtaat - Direnme

Bağdaştırma - İtaat - Yükselme


4.Soru

Standart ayarlamalar, gözlemler, hata arama, kural dayatma ve hatalara odaklanma gibi özellikler aşağıdaki liderlik türlerinden hangisinin temel özellikleri arasında yer almaktadır?


Karizmatik liderlik

 

Koç stili liderlik

 

Serbestçi liderlik

 

Transaksiyonel liderlik

Transformasyonel liderlik


5.Soru

  1. Kültür kavramı bir grup özelliğidir.
  2. Herhangi bir grup yeterli ortak tecrübeye sahip olduğu zaman kültür oluşmaya baslar.
  3. Küçük takımlar, aileler ve çalışma gruplarında kültür gözlemlenmez.
  4. Her bir hiyerarşik kademede kültür vardır.

Yukarıda kültür kavramıyla ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


I,II,III

III,IV,V

I, II,IV

II,III,IV

I,III,IV,


6.Soru

“Bir lider, çalışanlarının işlerini istek ve ilgiyle yerine getirmelerini ve örgütün daha iyiye gitmesi için karşılıklı güven içinde olmalarını sağlamaktadır”.

Yukarıdaki ifade liderin hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?


Güven oluşturma

İş tatmini

Grup çabaları

Faaliyetleri örgütleme

Koordinasyon


7.Soru

Kurum, kendinden beklenen ama zorunlu olmamasına karşın, topluma fayda sağlayabilmek için nasıl bir strateji izlemelidir?


Saldırgan Pazarlama Stratejisi,

Saldırgan Reklam Kampanyaları,

Saldırgan Reklam Stratejisi,

Saldırgan Üretim Stratejisi,

Sosyal Sorumluluğa Katılma Stratejisi,


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bir liderlik tarzıdır?


Hümanist liderlik

 

Karizmatik liderlik

 

Etkileşimci liderlik

 

Dönüşümcü liderlik

Koç stili liderlik


9.Soru

Kurum kültürünü, adaptasyon problemlerinin üstesinden gelmek için şirket üyeleri tarafından icat edildiğini öne süren araştırmacı var mıdır?


Bilgin,

Eğinli-Çakır,

Meral,

Okay,

Vural-Bat,


10.Soru

Hangisi kurum kültürünün, çalışanların davranışlarına yerleştiği sembollerden biri değildir?


Aksiyon/Hareket Sembolleri

Stil/Tarz Sembolleri

İlgi Sembolleri

Tarihsel Semboller

Dini semboller


11.Soru

Güçlü bir kurum kültürü, bireye açık ve detaylı bir biçimde bir dünya resmi iletmektedir. Birey ne şekilde davranması gerektiğini bilmekte, böylelikle sorunların üstesinden daha kolay gelebilmektedir.

Yukarıda verilen açıklama, kurum kültürünün hangi olmlu etkilerinden biridir?


 Davranış oryantasyonu sunar

Etkili bir iletişim ağı oluşturur

Hızlı karar verilmesini sağlar

Plan ve projelerin uygulanmasını hızlandırır

Düşük kontrol gerekliliği sağlar


12.Soru

Kurumsal markalar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Kurumsal markaların yönetim sorumluluğu marka yöneticisindedir.

Kurumsal markaların marka ömrü orta veya uzun sürelidir.

Kurumsal markaların odaklandığı paydaş tüketicilerdir.

Kurumsal markaların fonksiyonel sorumluluğu pazarlama departmanına aittir.

Kuramsal markaların disiplin temeli pazarlamadır.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi değerler, çalışanlar arası yakınlık ve iç imajın oluşturduğu bileşendir?


Ruh

Düşünce

Ses

Sinerji

Etkileşim


14.Soru

Kurum kültürünün oluşmasına elverişli ortam var mıdır?


Katı hiyerarşik,  iletişimsiz, fikir ayrılığının olduğu ortam,

Eşitliğin olmadığı, iletişimin olmadığı, kurum felsefesinin olmadığı ortam,

Katı hiyerarşik, eşitsizliğin, kurum felsefesinin olmadığı katılımcı yönetim felsefesinin olmadığı ortam, 

Katı hiyerarşinin olmadığı, şeffaf iletişim ortamının hakim olduğu, eşitlikçi, fikir birliği sağlanmış ortam,

Böyle bir ortam yoktur,


15.Soru

"Bu kültür, içsel ve kontrol odaklı bir kültür türüdür. Odak noktası verimlilik, tekdüzelik, düzen, kurallar ve düzenlemelerdir. Kararlılık ve tutarlılık bu kültür tipinin baskın özelliklerindendir. Bu tip kurumlar resmî ve sıradan kurumlar olarak bilinmektedir." Chang ve Lin yaklaşımına göre  tanımlanan sınıflandırma  hangi kurum kültürü sınıflandırması dır? 


İş birliği kültürü 

Yenilikçi kültürü 

Etkinlik kültürü 

Grup kültürü 

Tutarlılık kültürü 


16.Soru

Ekip çalışmasına, yetkilendirme ve güçlendirmeye, yeni fikirlerin açıkça tartışılmasına fırsat veren kültür aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Tutarlılık Kültürü

Rasyonel Kültür

Gelişim Kültürü

Hiyerarşi Kültürü

Grup kültürü


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş yaklaşımlarda örgütlerin özelliklerinden biri değildir?


Mekanik sistemler olmaktan çok insanlardan oluşması

İnsan değerleriyle teknik değerlerin bir bütünlük içinde birleşim ve etkileşimi

Mekanikleşme süreçleri

Sosyal değerler

Sosyal normlar


18.Soru

Ortak amaçlar için bir araya gelen insanları, amaçları gerçekleştirmeleri için etkileme süreci olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Liderlik

Önderlik

Yöneticilik

Kaptanlık

Şeflik


19.Soru

İtibar ölçümü için, kurumsal kimlik ve imajın boyutlarıyla ilgili kapsamlı bir çerçevenin geliştirilmesini zorunlu görmekte olan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?


Chun

Lopez

Saez

Lewellyn

Aaker


20.Soru

Sıkı çalışmanın en önemli değer olduğu ve çalışanların başarıya inançlarının çok yüksek olduğu bir kurumun başarılı bir kurum markasına sahip olmasının arkasında öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?


Kültür

Kişilik

Düşünce

Strateji

Etik