Kurumiçi Halkla İlişkiler Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Aşağıdaki kurum kültürü boyutlarından hangisi; örgüt çalışanlarının sahip olduğu özgürlük, bağımsızlık ve sorumluluk derecesi olarak ele alınır?


Risk toleransı

Yönetim desteği

Bireysel insiyatif

Ödül sistemi

Kontrol


2.Soru

Ritüel,seremoni, ve çizelgeler hangi kurum kültür düzeyini ifade eder?


Benimsenen inanç ve değerler

İstekler

Eserler

Hedefler

Altta yatan temel varsayımlar


3.Soru

Aşağıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri etkili kurumiçi iletişimin özelliklerindendir?
I. Gerçekçi planlamaların yapılması
II. Etkin zaman yönetimi
III. Denetleme ölçütlerinin rakip kuruma göre seçilmesi
IV. Teşviğe dayalı etkinliklerin düzenlenmesi


I ve II

I ve IV

I, II, III ve IV

II ve III

I, II ve IV


4.Soru

I. Liderliğe ikame kuramı
II. Karizmatik lider
III. Dönüşümsel lider
IV. Kadın lider
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri liderlik teorilerindeki yeni yaklaşımlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I,II

I,II,III

I,II,III,IV


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lider olmanın gerekliliklerinden biri değildir?


Sahip olduğu bilgiyi kimseyle paylaşmamalıdır,

Sorumluluk duygusuna sahip olmalıdır,

Grup üyelerini tanımalı ve korumalıdır,

Yeterli bilgiye sahip olmalıdır,

Yerinde karar vermelidir,


6.Soru

"Özel bir anlam ifade eden obje, olay ve hareketler" olarak adlandırılan kurum kültürü öğesi aşağıdakilerden hangisidir?


Hikayeler ve mitler

Kahramanlar

Temel değerler

Normlar

Semboller ve dil


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün sahip olduğu özellikler ve işlevlerden birisi değildir?


Tarihsel bir geçmişi vardır.

Kurumsal kimlik duygusu yaratır.

Değerlerin paylaşımını sağlar.

Bütünleştirici bir yapıya sahiptir.

Sembolik bir yapı taşımaz.


8.Soru

Kim S. Cameron ve Robert E. Ouinn'in geliştirdiği, kurum kültürü türlerini ortaya koyan model aşağıdakilerden hangisidir? 


Rakip Değerler Çerçevesi

Toyohiro Kono Sınıflandırması

Ağa Dayalı Kültür

Bölümlenmiş Kültür

Adaptasyon ve Uyum


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aynı örgütsel düzeydeki çalışanlar, yani aynı hiyerarşik otoriteye, yetki ve sorumluluğa sahip üyeler arasında gerçekleşen iletişim türüdür?


Çapraz İletişim 

Dikey İletişim

Yatay İletişim

İnformel İletişim 

Tek Yönlü İletişim 


10.Soru

Bireylerin haberleşmek, sosyalleşmek, hedeflerini gerçekleştirmek, beklentilerini doyurmak, bilgilenmek ve eğlenmek gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ortak kodlar aracılığıyla birbiriyle ileti alışverişinde bulunması, etkileşim içine girmesine ne denir?


İletişim

Verişim

Sosyalleşme

Haberleşme

Hedefleme


11.Soru

Kurumun faaliyet alanı içindeki mevcut durumunun ortaya konması, kısa ve uzun vadedeki hedeflerinin tespiti ve kurum üyelerinin yapısına ilişkin analizlerle başlayan süreç kurumiçi halkla ilişkilerin hangi işlevi ile ilgilidir?


Denetleme

Bütünleştirme

İkna etme

Bilgi verme

Planlama


12.Soru

Danışmanlar, ofis elemanları gibi kurum ile doğrudan bağlantısı olan kişileri ve bir kurumla doğrudan bağlantısı olmayan, kişileri aşağıdaki hangi hedef kitle sınıflandırması ile ele alabiliriz?  


Öncül ve Ardıl Hedef Kitle 

Destekleyen ve Karşı Tavır Takınan Hedef Kitle 

Mevcut ve Potansiyel Hedef Kitle 

Birincil ve İkincil Hedef Kitle

İç ve Dış Hedef Kitle 


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitlelerin belirlenmesi ile sağlanacak yararlar arasında gösterilemez?


Bütçe ve kaynak kullanımında öncelikler belirlenir.

İletişim araç ve teknikleri seçilir.

Hedef kitleye iletilecek mesajlar, etkili bir şekilde hazırlanır.

Zaman tasarrufu sağlar.

Kampanya ile ilgili bütün gruplar önceden saptanır


14.Soru

Kurumun hâlihazırda muhatapları olan çalışanlar ve mevcut müşteriler mevcut hedef kitleyi oluştururken kazanılacak müşteriler ise hangi hedef kitleyi oluşturur?


Birincil

Potansiyel

İkincil

Marjinal

Destek


15.Soru

Önceki aşamalarda planlanan süreçlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini,gerçekleşmiş ise hangi oranda doğru ya da yanlış olduğunu, sürecin verimli olup olmadığını, denetime yönelik soruların cevaplanmasını içeren şeklinde tanımlanan yönetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


Örgütleme

Koordine etme

Yöneltme

Kontrol etme

Planlama


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tek yönlü iletişimin ortaya çıkardığı durumu açıklamaktadır?


Güven bağının güçlenmesi

Motivasyonun artması

Enformasyona geri bildirimin gerçekleşmemesi

Çalışanların tepkilerinin tespit edilmesi

Çalışanların fikir beyan edebilmesi


17.Soru

Çalışanların davranışlarının kurallar ve standartlarla belirlendiği "bürokratik kültür" olarak adlandırılan kurum kültürü sınıflandırması kim tarafından geliştirilmiştir? 


Kim S. Cameron ve Robert E. Quinn

Rob Goffee ve Gareth Jones

Charles Handy

Toyohiro Kono

Edgar Shein


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi hedef kitlelerin alt kategorilerinden biri değildir?


Uzmanlar,

Tedarikçiler,

İdari Personel,

Güvenlik,

Şoför, 


19.Soru

“Yönetim süresince gerekli olan iş gücü, araç gereç, yer gibi gereksinimlerin saptanmasını ve bir araya getirilmesini içerir.” tanımı, yönetim işlevleri faaliyetlerinden hangisinin tanımıdır?


Planlama

Yöneltme

Koordine etme

Örgütleme

Kontrol etme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurum elçisinin kuruma katkı sağladığı davranışlardan biridir?


Fikri sorulmadan, kurum itibarını etkileyen konular hakkında konuşmaz, 

Bireysel itibarı onun için önemli değildir,

Kurumun itibarını düşünce, davranış ve bilgisi ile yükseltir,

Yöneticilerinin izni olmadan kurum adına konuşmaz,

Bilgi ve deneyimini kendine saklayarak yöneticilerinin yönlendirmesi ile çalışır.