Kurumsal İletişim Ara 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

AEG şirketinin aşağıdaki özelliklerden hangisi ile ön plana çıktığı söylenebilir?


İlk insan kaynakları departmanı kurulan şirket olması

İlk halkla ilişkiler departmanı kuran şirket olması

İlk müşteri temsilcisine sahip şirket olması

İlk kurumsal kimlik tasarlanan şirket olması

İlk kurumsal reklam veren şirket olması


2.Soru

Örgütün genel amaçlarını ve hedeflerini içeren bir yol haritası olduğu için diğer tüm planlama faaliyetlerinin sınırları belirleyen bir rehber niteliğinde olan hangisidir?


Halkla ilişkiler

Kurumsal iletişim

Stratejik yönetim

Stratejik planlama

Kurumsal itibar


3.Soru

Aşağıdakilerden hangileri kurum kimliğinin kurum hakkında yansıttığı noktaları içermektedir?

  1. Kim olduğunu ?
  2. Ne yaptığını ?
  3. Nasıl yaptığını
  4. Neden yaptığını
  5. Kim için yaptığını


i-ii-iii

ii-iii-v

i-ii-iv

ii-iii-v

i-iii-v


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Moss ve Warnaby’ın Kavramsal Modeli ile ilgili doğru bir ifadedir? 


Paydaş, kamu ve sorunlar olmak üzere üç ana evreden oluşur. 

Paydaşlarla iletişim sorunlarını çözerek organizasyon işleyişine katkı sağlar

İç ve dış paydaşların analizi ile sorunlar sınıflandırılır 

Taktiksel iletişim sorunlarını çözer

Paydaş ilişkilerinin yanı sıra organizasyonun yeteneğini geliştirmeyi amaçlar


5.Soru

Organizasyonun şirket birleşmeleri ve stratejik ortaklıklar gibi büyüme ve gelişme ile ilgili işlerinin tanımlanması, taktiklerin belirlenmesi ve etkinliklerin yönetilmesini kapsayan stratejik yönetim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? 


Kurumsal düzey strateji 

Şirket/işletme birimi strateji 

Makro düzey strateji 

Operasyonel strateji 

Fonksiyonel/işlevsel strateji 


6.Soru

Kuruluş ya da firma görsel kimliğinin arka planda, ürün görsel kimliklerinin ön planda olduğu görsel kimlik türü aşağıdakilerden hangisidir? 


Bütünsel kimlik

Tek çeşit kimlik 

Destekli kimlik

Markalaşmış kimlik 

Dijital kimlik


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun faaliyetlerinde izlediği temel ilkeler, düşünsel modeller, değerler ve ahlaki kuralların toplamıdır?


Kurumsal görünüm

Kurum kimliği

Kurum kültürü

Kurum felsefesi

Kurumsal davranış


8.Soru

Otoriter yönetim anlayışının söz konusu olduğu organizasyonlarda kullanılan ve ast üst ilişkilerinin kesin sınırlarla belirlendiği tanımı aşağıdakilerden hangi iletişim modeline girmektedir?


Y Modeli

Merkezi Model

Serbest Model

Dairesel Model

Zincir Modeli


9.Soru

Organizasyonun şirket birleşmeleri ve stratejik ortaklıklar gibi büyüme ve gelişmeyle ilgili işlerin tanımlanması, taktiklerin belirlenmesi ve kaynakların etkin şekilde yönetilmesini kapsayan strateji aşağıdakilerden hangisidir?


Makro Düzey Strateji

Operasyonel Strateji

Kurumsal Düzey Strateji

Fonksiyonel/İşlevsel Strateji

Şirket/İşletme Birimi Strateji


10.Soru

İnsanlığın var oluş serüveninde iletişim kurma yolları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Söz

Yazı

İşaret

Resim

Destan


11.Soru

Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, rumuz, timsal, sembollere ne ad verilmektedir.?


İşaret

Amblem

Damga

İmge

Simge


12.Soru

İletişim yapısının merkezi özellikte olduğu, kararların katılımcı bir yönetim anlayışıyla değil, tepe yönetimindeki kişiler tarafından alındığı kurum kültürü çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 


Kişi kültürü

Görev kültürü

Örgüt kültürü

Güç kültürü

Rol kültürü


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün önemini yansıtan bir özellik değildir?


Güçlü kurum kültürüne sahip olan kurumlarda, iş görenlerin nasıl davranmaları gerektiğini belirten yerleşmiş davranışsal parametreler oluşturulur.

Kurum kültüründe kurumsal davranışta tutarlılığı artırmak önemlidir.

Kurum kültürü sadece çalışanların davranışını değil aklını
ve ruhunu da kontrol edebilmektedir. 

Çalışanların kurum kültürünü benimsemesi için yazılı kurullar ve yönetmeliklerin bulunması gereklidir.

Bir kurumun kültürü ne kadar güçlüyse yönetimin işçi davranışlarını yönlendirmek için o kadar az resmi kural ve yönetmeliklere ihtiyacı olacaktır.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliğin unsurlarından biri değildir?


Destekli kimlik – Kurumsal kimlik - Markalaşmış kimlik

Destekli kimlik - Markalaşmış kimlik – Tanıtım kimliği

Davranış kimliği – Kurumsal kimlik – Görsel kimlik

İşletme kimliği - Tanıtım kimliği - Davranış kimliği

Görsel kimliği – Kurumsal kimlik – Tanıtım kimliği


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin amaçlarından birisi değildir?


Düzenleme

Ayrıştırma

İkna etme

Bilgi verme

Bütünleştirme


16.Soru

Kuruluş ya da firmanın kendi görsel kimliği arka planda olduğu ama ürün ve hizmet kalemlerinin markaların görsel kimlikleri ön planda olduğu görsel kimlik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Bütünsel kimlik

Çatı kimlik

Destekli kimlik

Markalaşmış kimlik

Ana kimlik


17.Soru

Verili şartlar altında her bir özel alanda neler yapılması gerektiği konusuyla ilgilenen strateji düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? 


Makro Düzey Strateji

Kurumsal Düzey Strateji

Şirket/İşletme Birimi Strateji

Fonksiyonel/İşlevsel Strateji

Operasyonel Strateji


18.Soru

“Bilinçli veya bilinçsiz, sonu olumlu veya olumsuz olsun yeni koşullar oluşturmak ya da mevcut koşulların seyrini değiştirmek için inisiyatif kullanmaktır” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


 Realist

 Reaktif

 Proaktif

Pozitif

Risk Yönetimi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Logotyp olarak verilmiştir?20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurum kültürünün fonksiyonlarından biri değildir?


Kurumun kişiliği ve kimliğini tanımlar.

Çalışanları motive eder.

Planlama ve karar almayı kolaylaştırır.

Kültür bir kurumun hem girdisi hem de çıktısıdır.

Elemanların yaşamına anlam katıp onu zenginleştirebilir.