Kurumsal İletişim Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik oluştururken izlenen süreçlerden biri değildir?


Tasarım süreci öncesi yapılacakların tespiti ve onaylanması

Onaysız tasarımların baskı ve uygulama süreci zamanlaması

Tasarımın sunumu

Sunum sonrası düzeltmeler

Tasarım süreci zamanlaması


2.Soru

Kurumların belli amaç ve hedefler doğrultusunda belli ilke ve değerler çerçevesinde yönetilerek, yöneticilerin de bunlara uygun hareket etmelerinin beklenmesi aşağıdaki hangi kavramla açıklanabilir?


Kurumsallaşma

Yönetişim

İyi iletişim

Şeffaflaşma

Kimlik değişimi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün fonksiyonlarından biri değildir?


Kültür, kurum üyeleri için bir kimlik oluşturur.

Kurum üyeleri arasındaki dayanışmayı arttırabilir.

Kültürün bir kurumu diğer bir kurumdan ayıran sınırlayıcı bir rolü vardır.

Kurum üyeleri için bir kontrol mekanizmasıdır.

Çalışan bireyler arasında hiyerarşinin oluşmasını sağlar.


4.Soru

Daha çok informel gruplarda ve eşit statüde olanlar arasında kurulan demokratik  iletişim modeli, aşağıdaki kurumsal iletişim ağ modellerinden hangisidir?


Merkezi Model

Dairesel Model

Serbest Model

Zincir Modeli

Y Modeli


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içerisinde stratejik plana karşı duyulan isteksizliğin nedenlerinden biri değildir?


Planın zaman kaybı olarak görülmesi

Planın yüksek maliyet getirecek olması

Çalışanların yönetime çok güvenmesi

Planın yürütülmesi için ilave iş yükü gerekiyor olması

Başarısızlık korkusu


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlikte kullanılacak iletişim özelliklerinden biri değildir ?


Anlaşılır

Modern

Detaylı

Saygılı

Ulaşılabilir


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal kültür tanımlarında ortaya çıkan ortak tanım özelliklerinden biridir?


Çalışanların neyin iyi, neyin kötü olduğuna dair karar verebildiği, hangi davranışların istenilip istenmediğine dair ortak değerlerin olduğu paylaşımlardır.

Kurum kültürü zaman içerisinde yavaş değiştiği için dengeli bir yapı içerisindedir.

Çoğu kurum kültürleri tarihsel oluşlarından dolayı açık bir biçimde ifade edilmelerinden ziyade ima ile de anlaşılabilen bir özellik gösterir.

Kültür, kurumun amaçları, endüstri, rekabetin doğası ve diğer çevresel faktörlere bağlı olduğundan bütün kurumlara uyarlanabilecek “en iyi kurum kültürü” yoktur.

Bir kurumun kültürü ne kadar güçlüyse yönetimin işçi davranışlarını yönlendirmek için o kadar az resmi kural ve yönetmeliklere ihtiyaç olacaktır.


8.Soru

Siyaset temel bir kurum olarak ele alındığında aşağıdakilerden hangisi onun bir alt kurumu olarak ele alınabilir? 


Hukuk

Din 

Ekonomi

Aile

Eğitim 


9.Soru

Az masraflı ve hızlı kurum içi iletişimin sağlanması amacıyla aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi kullanılabilir?


Kurum gazetesi

Pankartlar

Mektuplar

İlan panoları

Yıllık raporlar


10.Soru

Soyut veya nesnel görüntülerle ya da sözcük özelliği göstermeyen harflerle yapılan, kurum, hizmet veya ürünün temel özelliklerini vurgulayan biçimlendirme (stilize) veya simgesel grafik tasarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?


Logo

Logotyp

Piktogram

Amblem

İmge


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi soyut veya nesnel görüntülerle ya da sözcük özelliği göstermeyen harflerle yapılan, kurum, hizmet veya ürünün temel özelliklerini vurgulayan biçimlendirme (stilize) veya simgesel grafik tasarım ürününe verilen isimdir?


Amblem

Logo

Logotip

RGB

Pantone


12.Soru

Güçlü kültürlerin resmi yapısal kontrollerden daha tesirli olmasının en önemli sebebi nedir?


Kuruluşların rekabet avantajı kazanmalarında önemli rol oynaması

Davranışta tutarlılığı artırması

Kurum içi iletişimin etkin ve verimli bir biçimde sağlanması

Kurumun amaçları, stratejileri ve politikalarının oluşmasında önemli bir etkiye sahip olması

Davranışta tutarlılığı artırması

Kurum içi iletişimin etkin ve verimli bir biçimde sağlanması

Sadece çalışanların davranışını değil aklını ve ruhunu da kontrol edebilmesi


13.Soru

Kurumların yönlendirildiği ve kontrol edildiği sistem ne olarak tanımlanır?


Kurumsal Yönetim

Yönetim

Yönetişim

Kurumsallaşma

İletişim


14.Soru

Şirket birleşmeleri ve stratejik ortaklıklar gibi büyüme ve gelişmeyle ilgili işlerin tanımlanması ve kaynakların etkin şekilde yönetilmesini kapsayan strateji düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?


Makro Düzey Strateji

Kurumsal Düzey Strateji

Şirket/İşletme Birimi Strateji

Fonksiyonel/İşlevsel Strateji

Operasyonel Strateji


15.Soru

Bir kurumun iç çevresindeki güçlü ve zayıf yanları ile dış çevresindeki fırsatları ve tehditleri değerlendirme süreci stratejik yönetim sürecinin hangi ana bölümü altında gerçekleştirilir?


Planlama

Uygulama

Değerlendirme

Misyon belirleme

Strateji ve eylem rotasını belirleme


16.Soru

“Dayanıklılık, ekonomiklik, modernlik, yapılan işte uzmanlık, yaratıcılık, yenilikçilik, ciddiyet, sürat, güvenilirlik, kolaylık, düzenlilik, temizlik, nitelikli personel ve işe özen gösterme kriterleri kurum kimliğini oluşturan hangi temel unsur ile ilişkilidir?


Kurum felsefesi

Kurumsal davranış

Kurumsal görünüm

Kurumsal kalite

Kurumsal iletişim


17.Soru

Çağdaş̧ yaklaşımda insan değerleriyle teknik değerlerin bir bütünlük içinde birleşim ve etkileşiminden doğan, mekanik sistemler olmaktan çok, insanların oluşturduğu sosyalleştirme süreçleri, sosyal değerler, sosyal normlar ve sosyal yapılarla donatılmış sosyal sistemler aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Yönetim

Yönetişim

Kurum

İletişim

Etkileşim


18.Soru

  1. Mavi
  2. Sarı
  3. Yeşil
  4. Beyaz
  5. Kırmızı

Dijital teknolojide kullanılan üç temel ışık rengi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


I-II-III

I-III-V

II-III-IV

II-IV-V

III-IV-V


19.Soru

Merkezileşme ve önderlik tatmini çok az, haberleşme kanalı sayısı ve kişisel ve grup tatmini çok yüksek olan ancak; hız ve doğruluk derecesi düşük.olan kurumsal iletişim ağ modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Merkezi Model

Dairesel Model

Serbest Model

Zincir Modeli

Y Modeli


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün genel fonksiyonlarından biri değildir?


Kültürün bir kurumu diğer bir kurumdan ayıran sınırlayıcı bir rolü vardır.

Çalışan bireyler kuruma daha fazla bağlanarak kurumun yararına özveride bulunabilirler.

Kurum üyeleri arasında dayanışmayı artırabilir.

Kurum üyeleri için bir kontrol mekanizmasıdır.

Kurum üyelerinin aile yaşantılarını dengeler.