Kurumsal İletişim Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme olarak itibarı oluşturan faktörlerden birisidir?


Değerlendirme

Kurumsal sorumluluk

Güvenilirlik

Sorumluluk

İletişim


2.Soru

Bir şeyin kime, hangi çağa ait olduğunu gösteren belirgin iz, işaret, nitelik olarak tanımlanabilir olan şeylere ne ad verilir?


İmge

İşaret

Damga

Amblem

Simge


3.Soru

Kurumu diğerlerinden ayrıştırarak, kurumun kim ve ne olduğuyla ilgili bilgi veren tasarlanmış tüm görsel göstergeler ve yansımalar aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Kurumsal kimlik

Kurum felsefesi

Kurumsal dizayn

Kurumsal davranış

Kurum imajı


4.Soru

Web 2.0 kavramı için aşağıdakilerden hangisi/hangileri söylenebilir?

1. İsim babası O’Reilly'dir.

2. Kullanıcı tabanlıdır.

3. İnteraktifliği azaltmaktadır.


Yalnız 1

Yalnız 2

1 ve 2

1 ve 3

Yalnız 3


5.Soru

Hedef kitlelerde kurum kimliğinin olumlu oluşturulması adına gerçekleştirilen bilinçli etkinliklerden ve kurumun inisiyatifi dışında oluşan olaylarla ilgili etkinliklerden oluşan kavrama verilen isim hangi seçenekte yer almaktadır?


Kurumsal kimlik

Kurumsal itibar

Kurumsal davranış

Kurumsal dizayn

Kurumsal iletişim


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi online medyanın 3 tipinden biridir?


Sahip olunan medya

Intranet

Sosyal ağ siteleri

Bloglar

Mikrositeler


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi amblem/logo veya logotyp tasarımında bir görsel fikir yaratılırken dikkat edilmesi gereken noktalar arasında bulunmaktadır?


Üslup, çizgi, harf ve renk gibi biçimsel özellikler klişe olabilir.

Hedef kitle tarafından algılanması zor olmalıdır.

Çok fazla sayıda renk kullanılmalıdır.

Çok fazla karmaşık biçimsel öge kullanılabilir.

Estetik özellikleriyle dikkat çekici olmalıdır


8.Soru

  1. Kurumla ilgili her türlü iletişim faaliyetini yönetir.
  2. Halkla ilişkilerin bir uzmanlık alanıdır.
  3. Kurum itibarına katkı sağlamayı amaçlar.
  4. İkna temeline dayalı bir iletişim kurmak esastır.

Yukarıda kurumsal iletişim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


I ve III

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

Hepsi


9.Soru

"Kurum, hizmet ve ürünlere görsel kimlik kazandıran, sözcük özelliği göstermeyen, soyut veya nesnel görüntülerle ya da harf biçimleri ile oluşturulan simgelerdir."

Yukarıda tanımı verilen terim aşağıdakilerden hangisidir?


Amblem

Tamga

Sembol

Kurumsal kimlik

Görsel kimlik


10.Soru

Sonuçlar veya performansa yaptığı vurgu ile önemli bir katkı sağlayan, kurumların dış çevresi ile ilişkilerinde yürüttüğü faaliyetler, sosyal performans olarak motive eden ilkeler ve davranışsal süreçler ve yönetsel faaliyetlerin gözlenebilir olması şeklindeki üç temel paradigma ileri süren kurumsal sosyal sorumluluk modeli kime aittir?


Donna J. Wood

Archie Carroll

Steven L. Wartick

Keith Davis

Philip L. Cochran


11.Soru

Kurumun ürettiği herhangi bir ürünün, insanların ve kuruluşların zihnindeki algılar aşağıdaki imaj türlerinden hangisi ile ilgilidir?


Marka imajı

Transfer imajı

Ürün imajı

Mevcut imaj

Ayna imaj


12.Soru

Wood un geliştirdiği modelin adı nedir?


Sosyal sorumluluk

Sosyal performans

Ekonomik güç

Toplumsal yargı

Kültürel farklılık


13.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk sadece “sevap” değil, sosyal liderlik gereğidir. Yalnızca “hayırseverlik” değil, kurumsal iş hedeflerini destekleyen, tutarlı bir stratejik yaklaşımdır. “Lafta” değil, harekete dayalıdır. “Ek masraf ” değil, ölçülebilir geri dönüşüm sağlayan bir yatırımdır. Varsayımlarını öne süren kurumsal sosyal sorumluluk modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Carroll’un Sosyal Sorumluluk Modeli

Frederick’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeli

Davis’in Sosyal Sorumluluk Modeli

Wartick ve Cochran Sosyal Sorumluluk Modeli

Wood’un Sosyal Performans Modeli


14.Soru

Organizasyonun pasif konumda olan paydaşları organizasyonla ilişkilerindeki sorunların farkına vardıklarında ne olarak adlandırılırlar?


Çıkar grupları

Kamu

Risk grupları

Sorun odakları

Hizmet odakları


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumun başlıca özelliklerinden biri değildir?


Kurumlar bir arada yaşayan insanların davranışları ve eylemleri sonucunda oluşur.

Kurumlar uzun yaşamlıdır ve      zaman içerisinde değişir.

Kurumların oluşmasında, kabul edilmesinde ve yaygınlaşmasında bilgi, öğrenme ve tecrübe önemli rol oynar.

Her toplumun kendine ait farklı alışkanlıkları, gelenekleri, değerleri ve inançları bulunsa da kurumlar toplumlarda farklılık göstermezler.

Kurumlar hem formel hem de informel kurallar bütünüdür.


16.Soru

Kurumun logosundan bina renklerine kadar olan tasarım çeşidi kurumsal kimliğin hangi çalışmalarını oluşturmaktadır?


Davranış Kimliği

İşletme Kimliği

Üretim Çalışmaları

Halkla İlişkiler

Görsel kimlik


17.Soru

I. Pazar payı büyüklüğü

II. Toplumsal yönlülük

III. Paydaş

IV. Çalışan sayısı

Yukarıda verilenlerden hangileri itibar kavramının özelliklerindendir?


I ve II

II ve III

III ve IV

I ve III

II ve IV


18.Soru

Kurumsal itibar üç ana boyutta şekillenir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?


İtibar bir değerdir

İtibar toplumsal yönlülüktür

İtibar soyutluktur

İtibar paydaşlıktır

İtibar markalaşmaktır


19.Soru

Kurumun yasal ya da ticari konumunda ya da kurumun yönetiminde yaşanan değişimler de başvurulan reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?ı


Savunucu reklamlar

Finansal reklamlar

Değişim dönemi reklamı

Kriz dönemi reklamları

Sosyal sorumluluk reklam


20.Soru

'Kurumun bağımlı olduğu tüm gruplarla ilişkilerini düzenlemek amacıyla içsel ve dışsal iletişim yöntemlerini etkin ve verimli bir şekilde, uyum içerisinde kullanan idari bir araçtır' ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Kurumsal İletişim

Örgütsel İletişim

İçsel İletişim

Grup İletişimi

Kitle İletişimi