Kurumsal İletişim Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“……………………., kurumun bireyler tarafından paylaşılan değerler bütünüdür.” Boşluğu doğru olan ifade ile doldurunuz.


Kurum İmajı

Kurum Kimliği

Kurum Değeri

Kurum Kültürü

Kurum Tarihi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün özellikleri arasında yer almaz? 


Öğrenilebilir

Kurumun hem girdisi hem de çıktısıdır

Yaygın kabul gören değer ve tutumlardan oluşur

Kısmen bilinçsizce oluşur

Homojendir


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibar bileşenlerinden finansal performans değerlendirme kriterlerinden biri değildir?


Kurumun kârlılık, beklenti ve risklerine yönelik algı

Yüksek risk yatırımına sahip

Güçlü kârlılık kayıtlarına sahip

Gelecekte büyüme vaat eder ve güçlü tahminler yapar

Rakiplerinden daha üstün performans gösterir


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun kurum kimliği stratejisi geliştirme nedenlerinden değildir?


İş yerinin var olan organizasyon mevcut durumunun korunması.

Kuruluşların birleşmesi.

Yeniden kuruluş.

Kuruluşun yeniden yapılanması.

Değişiklik.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi amblem/logo veya logotyp tasarımında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?


Hedef kitle tarafından doğrudan, kolay ve hızlı bir şekilde algılanabilmelidir.

 Fazla sayıda renk kullanılmalıdır.

Estetik özellikleriyle dikkat çekici olmalıdır.

Kullanım kolaylığı olmalıdır.

Yenilikçi ve yaratıcı düşüncesiyle fark yaratmalıdır.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bütün üretim alanlarına yönelik olarak
düşünülmesi gereken simge tasarımlarından biri değildir?


Amblem

Logo

Logotyp 

Piktogram

Sembol


7.Soru

Sosyal sorumluluk etkinliklerinin kurumlara uzun vadede ekonomik kazanç getirebileceğini öngören kimdir?


Keith Davis

Donna J. Wood

Archie Carroll

Atilla Gönenli

Ralph Nader


8.Soru

Amblem/logo veya logotyp tasarımında bir üslup, bir görsel fikir yaratılırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli kurallar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan değildir?


Üslup, çizgi, harf ve renk gibi biçimsel özellikleri ile fark yaratmalıdır.

Hedef kitle tarafından doğrudan, kolay ve hızlı bir şekilde algılanabilmelidir

Çok fazla sayıda renk kullanılmalıdır.

Mesaj imge bütünlüğü tam anlamı ile sağlanmış olmalıdır.

Estetik özellikleriyle dikkat çekici olmalıdır.


9.Soru

Yetki tanımlamaları, iletişim prosedürleri, anlaşmazlıkları çözme konusunda yazılı kurallar koyma gibi özellikler taşıyan kurumlarda ne tür bir kurum kültürü tipinden söz edebiliriz?


Rol kültürü

Güç kültürü

Görev kültürü

Kişi kültürü

Grup kültürü


10.Soru

I. Sosyal sorumluluk sosyal dayatmadan kaynaklanır.

II. İşletme, toplumdan girdi almaya açık olan ve toplumla ilişkili faaliyetlere yönelik açık bilgi veren iki uçlu bir açık sistem olarak faaliyet göstermelidir.

III. Kurumsal sosyal sorumluluk sadece “sevap” değil, sosyal liderlik gereğidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri Davis’in Sosyal Sorumluluk Modeli'ne dahil olan varsayımlardandır?


I,II,III

II,III

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III


11.Soru

  1. Kültürün bir kurumu diğer bir kurumdan ayıran sınırlayıcı bir rolü vardır.
  2. Çalışan bireyler kuruma daha fazla bağlanarak kurumun yararına özveride bulunabilirler.
  3. Kurum üyeleri arasında dayanışmayı artırabilir.
  4. Kurum üyeleri için bir kontrol mekanizmasıdır.

 

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kurum kültürünün fonksiyonlarındandır?


Yalnız l

Yalnız ll

l, ll ve lll

lll ve lV

I, ll, lll ve IV


12.Soru

Zincir modelinden,  bir dış üyenin dahili üyelerle haberleşmesine imkan tanımasıyla farklılaşan kurumsal iletişim ağ modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Merkezi Model

Dairesel Model

Y Modeli

Serbest Model

Z Modeli


13.Soru

Bir kurumun web sayfasının tasarımı kurum kimliğinin hangi bileşeni altında ele alınır?


Kurumsal dizayn

Kurumsal davranış

Kurum felsefesi

Kurumsal iletişim

Kurum imajı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içinde kullanılan kurumsal kimlik bileşenleri kapsamındadır?


Araç tasarımları

El ilanı

Afiş

Antetli kağıt

Katalog


15.Soru

Organizasyonel hedeflere ulaşmak için uzlaşılan karar, eylem, ya da planları içerir ve yöneticilerin rasyonel davrandığını varsayan durağan strateji hangisidir?


Yorumlayıcı Strateji

Uyarlanabilir Strateji

Doğrusal Strateji

Anlık Strateji

Planlı Strateji


16.Soru

İçerik, kişisel bilgi, fikir, düşünce, bakış açısı, duygu ve algı biçimlerini paylaşıp bu araçları etkileşim ve sohbet için de kullanıldığı medya ortamına ne denir?


Geleneksel Medya

Yeni Medya

Sosyal Medya

On-Line İletişim

Mikrobloglar


17.Soru

Bir sosyal grup ya da toplumda belli amaçları gerçekleştirmeye yönelik temel işlevleri karşılayan, süreklilik kazanmış, diğer kurumsal yapılarla ilişkili, ancak kendi alanında tek olan ve kendine özgü değerler taşıyan sisteme ne ad verilir?


Kuruluş

Kurum

İşletme

Vakıf

Kurul


18.Soru

Dış hedef kitleler ve iç hedef kitlelerle iletişimde etkili olmak ve tüm hedef kitlelerin kuruma güven duymasını sağlamak, müşterilerle ve diğer hedef kitlelerle duygusal bir bağ kurmak amacıyla güçlü bir kurum imajı oluşturmak için dört unsur gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu dört unsurdan biri değildir?


Transfer imajı oluşturmak

İyi bir alt yapı oluşturmak

İç imajı oluşturmak

Dış imajı oluşturmak

Soyut imaj oluşturmak


19.Soru

Verili şartlar altında her bir özel alanda neler yapılması gerektiği konusuyla ilgilenen strateji yönetim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?


Makro Düzey Strateji

Kurumsal Düzey Strateji 

Şirket / İşletme Birimi Strateji

Fonksiyonel / İşlevsel Strateji

Operasyonel Strateji


20.Soru

Postmodern dünya düzeninde yaşanan krizler ve bunların neden olduğu tartışmalara yeni çözüm önerileri üreten güncel yönetim teorisine ne ad verilir?


Bilişim

İletişim

Yönetişim

Kurumsallaşma

Ölçümleme