Kurumsal İletişim Final 30. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kuruma ilişkin kişisel, sosyal ve sanal ortamlarda oluşan deneyimler sonucu, kamunun hafızasında kalan izlenimler ve bu izlenimler sonucu oluşan algıların tamamı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal kimlik

Kurumsal iletişim

Kurumsal kültür

Kurumsal imaj

Kurumsal davranış


2.Soru

2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından ilk başta Iphone için tasarlanan bir uygulama olan sosyal medya ortamı aşağıdakilerden hangisidir?


Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Daily motion


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi YouTube’un özelliklerinden biridir?


Kullanıcılar sınırlı sayıda videoya ve video kategorilerine erişebilirler.

Kullanıcıların videoları izlemek için mutlaka üye olmaları gerekir.

YouTube’da videolar kullanıcılar tarafından yüklenmemektedir.

YouTube’da diğer kullanıcılarla iletişime geçme olanağı yoktur.

YouTube’un Türkçe dil desteği bulunmaktadır.


4.Soru

Bir kurumun iç ve dış hedef kitlelerine yönelik amaçlı iletişim faaliyetlerinin İnternet ve mobil iletişim teknolojileri kullanılarak interaktif bir şekilde gerçekleştirilmesine ........................... denir.


Kurumsal İletişim 

Sosyal Ağ

On-line Kurumsal İletişim

Sosyal Paylaşım

Yeni Medya


5.Soru

I. Fatih Pojesi

II. Baba beni okula gönder

III. Eti Çocuk Tiyatrosu

IV. Meslek lisesi, memleket meselesi

V. Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana

Türkiye’de 2000 yılından itibaren gerçekleştirilen projeler'e dahil olanlar yukarıdakilerden hangileridir?


II, IV

I,III

II,III, IV

I, V

I,III,V


6.Soru

Robert Wood Johnson tarafından "Credo" olarak adlandırılan ve Johnson&Johnson Şirketi'nin paydaşlarına sunulan sosyal sorumluluğun ilk örneklerinden sayılan bildiri hangi tarihte yayınlaşmıştır?


1953

1943

1935

1945

1955


7.Soru

Herhangi bir işletmenin işlerini ne şekilde yoluna koyduğuna, insana ve işe ne şekilde yaklaştığına, prensiplerinin, önceliklerinin ve endişelerinin neler olduğuna yönelik ipuçları veren ve sahip olduğu motivasyon bütünleştirme ve koordinasyon işlevleri ile çalışan bağlılığı ve uyum koordinasyon oluşturan, kurumsal itibar oluşumunda ilişkili kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum imajı

Kurum kimliği

Kurum kültürü

Kurum motivasyonu

Kurum kalitesi


8.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi kurumun başlıca özelliklerinden biridir?


Kurumlar bir arada yaşayan insanların davranışları ve eylemleri sonucunda oluşur.

Kurumlar genellikle kısa ömürlüdür ve zaman içerisinde sona erer.

Kurumların oluşmasında, kabul edilmesinde ve yaygınlaşmasında rekabet önemli rol oynar.

Her toplumun ortak alışkanlıkları, gelenekleri, değerleri ve inançları bulunduğundan kurumlar toplumlarda benzerlik gösterir.

Kurumlar hem yazılı olmayan ama kabul görmüş kurallar bütünüdür.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel kurumlardan biridir?


Polis

Yargı

Ordu

Siyaset

Bankalar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurum imajının firmaya sağlayabileceği avantajlardan değildir?


Yeni ürünlere tüketicinin güven duymasını sağlar.

Satışları kolaylaştırır ve tekrarını sağlar.

Diğer kuruluşlarla ilişkilerde, ortaklık ve birleşmelerde üstünlük sağlar.

Somut imaj oluşumunu sağlar.

Krizde dayanıklılık sağlar. finansal ilişkileri güçlendirir.


11.Soru

Kurumun kurulması ve gelişmesi adına ortaya çıkan düşünce ve işletme temellerini, kurumun değer, tutum, norm, amaç ve tarihini, ayrıca bir kurumda faaliyet gösteren insanların içe ve dışa yönelik tüm davranışlarının ruhsal nedenini kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum felsefesi

Kurumsal iletişim

Kurum imajı

Kurumsal dizayn

Kurumsal davranış


12.Soru

Kurumun amblem ve logo gibi görsel kimlik elemanlarını revize ettiği dönemde hangisini kullanması gerekir?


Değişim Dönemi Reklamları

Kriz Dönemi Reklamları

Sıralama Reklamları

Finansal Reklamlar

Şemsiye Reklam


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişi kültürünü ifade eder?


Birey kuruma değil kurum bireye hizmet etmektedir.

Bireylere güvenlik duygusu ve her şeyi önceden bilme imkânı verir.

Kararlar, tepe yönetimindeki kişiler tarafından alınır.

Bireysel çaba veya ödül değil takım çalışması en önemli unsurdur.

Başarının ölçütü, işin en iyi şekilde yapılmasıdır.


14.Soru

Bir kurumun iç ve dış hedef kitlelerine yönelik amaçlı iletişim faaliyetlerinin İnternet ve mobil iletişim teknolojileri kullanılarak interaktif bir şekilde gerçekleştirilmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Eşik bekçiliği

Sosyal ağ

Sosyal medya

Küresel köy

On-line kurumsal iletişim


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik çalışmalarında kullanılan kurum içi bileşenlerdendir?


Afiş

El ilanı

Broşür

Logo

Katalog


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurum İçi İletişim Araçları-Sözlü İletişim Araçları'nın içinde yer alan Bölüm Toplantıları'nın faydalarından biridir?


Tüm departmanların aynı mesajı vermeleri için brifing materyallerine ihtiyaç duyulabilir.

Odak grupların plan hakkındaki sorulara cevap vermesi sağlanmalıdır.

Stratejik plana yönelik bir oturum organize edilmelidir.

Lider, planı tanıtmak ve açıklamak için genel toplantı çağrısı yapmalıdır.

Alt gruplara geniş katılımlı toplantılar düzenlenmelidir.


17.Soru

2004 yılında Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner tarafından ortaya çıkarılmış olan, Türkiye’de ekonomik yetersizlik ve aile baskısı gibi nedenlerle okulla bağlantısını koparmak zorunda kalmış kızlarımızın yeniden okula kazandırılmasını amaçlayan proje aşağıdakilerden hangisidir?


Meslek Lisesi, Memleket Meselesi

Eti C¸ocuk Tiyatrosu

Temiz Tuvalet

Kardelenler

Baba Beni Okula Gönder


18.Soru

İletilmek istenen mesajı, görsel iletişim yoluyla hedefe ulaştırmak için, estetik niteliklerle beraber resim, fotoğraf ve yazının birbirini tamamlayan bütünlükte kullanılarak uygulanmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Grafik tasarım

CMYK

RGB

Pantone

Hex


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi daha üst düzeydeki stratejiler doğrultusunda işlevsel olarak oluşturulacak stratejilerin uygulamaları ve işleyişleriyle ilişkili strateji düzeyidir?


Operasyonel strateji

Fonksiyonel strateji

Kurumsal düzey strateji

İşletme birimi stratejisi

Makro düzey strateji


20.Soru

Marshall McLuhan'la anılan ve iletişim ağlarının hayatı kapsamasıyla alan, zaman ve mekan farklılıklarının eskisi kadar etkili olmadığını vurgulamak için kullanılan ifade hangi seçenekte yer almaktadır?


Enformatik Cehalet

Üçüncü Dalga

Dijital Göçmenler

Sosyal Ağ

Küresel Köy