Kurumsal İletişim Final 32. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1962 yılında tarım ilaçları, çevre kirlenmesi ve kimya sanayiinin topluma yanlış bilgi vermesi hakkında "Sessiz Bahar" kitabu çevreci hareketin başlangıcı olarak kabul edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?


Rachel Carson

Aldo Leopold

Rosalind Franklin

Jane Goodall

Maria Curie


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim düzeylerinden bir tanesi değildir?


Makro Düzey Strateji

Kurumsal Düzey Strateji

Şirket/İşletme Birimi Strateji

Mikro Düzey Strateji

Fonksiyonel/İşlevsel Strateji


3.Soru

I. Finansal performansın artması

II. Verimliliğin artması

III. Satış ve müşteri bağlılığını arttırma

IV. Operasyon maliyetlerinde azalma

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan işletmelerin sağladığı faydalardandır?


I, II, IV

II, III, IV

I, II, III

I, III, IV

Hepsi


4.Soru

Kullanıcıların sayısız videoya ve video kategorilerine erişebildikleri sosyal medya aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Facebook

 Twitter

Instagram

Youtube

LinkedIn


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi online kurumsal iletişimi ifade eden eksik ya da yanlış bir unsurdur?


Bir kurum faaliyetidir

Dış hedef kitleye yöneliktir

Amaçlı bir iletişim faaliyetidir

İnternet'te gerçekleştirilir

İnteraktiftir


6.Soru

"Organizasyonun toplumdaki rolü nedir?" ve "Organizasyon topluma hangi prensipleri ve değerleri sunuyor?" sorularına cevap arayan strateji düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? 


Makro Düzey Strateji

Kurumsal Düzey Strateji

Şirket/İşletme Birimi Strateji

Fonksiyonel/İşlevsel Strateji

Operasyonel Strateji


7.Soru

Kurumsal kimliği oluşturan üç temel unsurdan biri olan ve görsel kimlik, reklam ve halkla ilişkileri içeren unsur hangisidir?


Davranış kimliği

İşletme kimliği

Tanıtım Kimliği

Stratejik kimlik

Algı kimliği


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişi kültürüne sahip kurumların özelliklerinden biridir?


Güç ve denetim merkezde toplanır.

Uzmanlaşmanın gerektirdiği bir iş bölümü vardır.

Daha çok bir işin ya da projenin tanımlanmasıyla ilgilenilir.

Birey kuruma değil kurum bireye hizmet eder.

Bireysel çaba veya ödül değil takım çalışması en önemli unsurdur.


9.Soru

  1. Performans
  2. Paydaş
  3. Toplumsal Yönlülük
  4. Davranış
  5. İletişim Bilimleri

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri itibarı oluşturan bileşenlerden değildir?


I-IV

II-IV

I-II

II-III

III-V


10.Soru

"Tüketiciler tarafından, özellikle ürün ve hizmetleri ya da onu satanların kullanımları ve karakteristikleri ile ilgili, İnternet temelli teknoloji yoluyla yönetilen, gayri resmi iletişim" faaliyetlerine ne ad verilmektedir?


WOM (Word of Mouth Marketing)

EWOM (Electronic Word of Mouth Marketing)

İnteraktiflik

Kredibilite

Online itibar yönetimi


11.Soru

Bir işletmede kurumsal iletişim bölümünün medya ilişkileri açısından aldığı kararlar hangi düzeyde bir strateji ile yürütülmektedir?


fonksiyonel strateji

makro düzey strateji

kurumsal düzey strateji

şirket/ işletme birimi stratejisi

operasyonel stratejiler


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itibarı ölçmeye yarayan bileşenlerden biri değildir?


Etkili lidelik ve yönetim

Kaliteli insanların ve adil muamelenin olduğu iş ortamı

Sosyal sorumluluk ve mesuliyet.

İyi bir web sitesi.

Güçlü finansal performans


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi itibar bileşenlerinden biri değildir?


Ürünler ve hizmetler

Vizyon ve liderlik

Çalışma ortamı

Finansal performans

Reklamın etkililiği


14.Soru

Kullanıcılara kısa cümleler, anlık fotograflar veya video linkleri gibi küçük içerik parçalarını paylaşmak için ortam sağlayan sosyal medya bölümü aşağıdakilerden hangisidir?


Blog

Profesyonel Mesleki Ağlar

Arkadaşlık Sitesi

Mikro Blog

Sosyal Ağ


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içinde kullanılan kurumsal kimlik bileşenlerinden biridir?


Zarf

Broşür

Katalog

El ilanı

Afiş


16.Soru

Balmer'ın kurumsal kimliği etkileyen pazarlama karması tanımlamasında H ile ifade edilen hangi seçenekte yer almaktadır?


Kurumun sahip oldukları

Kurumun ifade edttiklerini

Kurumun çevreye duyarlı olmasını

Kuurmun ne yaptığını

Kurumun anahtar çıkar grupları


17.Soru

2000'li yılların başında Turkcell firması tarafından başlatılan ve amacın kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak olan Türkiye'nin en eski KSS projelerinden biri olan proje aşağıdakilerden hangisidir?


Baba beni okula gönder

Kardelenler

Aile İçi Şiddete Son

Eti Çocuk Tiyatrosu

Temiz Tuvalet


18.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramına ilk kez 1953 yılında yazdığı "Social-Responsibility of the Business" adlı kitabında yer veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?


Howard Bowen

John Elkington

Archie B. Carroll

Jacques Igalens

Alexander Astin


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içinde kullanılan kurumsal kimlik bileşenlerindendir?


Amblem

Etiket

Kapağı

Davetiye

Kartlar


20.Soru

Çok uluslu şirketler sosyal sorumluluğu genellikle stratejik halkla ilişkilerin bir parçası olarak algılayıp paydaş memnuniyetini ve kurumsal itibarı hedeflerken, Türkiye'deki pek çok şirket ise geçmişten kalan alışkanlıklar ekseninde “hayırseverlik” odaklı hareket etmektedir. Bunun temel nedeni nedir?


Sosyal sorumluluğun önemsenmemesi

Şirket kazançlarının yetersizliği

Türkiye'deki çoğu şirketin aile şirketi olması

Türkiye'de sosyal sorumluluk faaliyetlerine ihtiyaç olmaması

Toplumsal dayanışmanın yetersizliği