Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tüm iletişim biçimlerine, kurumun politikalarına ve stratejilerine yol gösteren kurum kimliği bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kültürü

Kurum imajı

Kurum felsefesi

Kurum davranışı

Kurum iletişimi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimde medya ile ilişkilerde birincil paydaşlardandır?


Çalışanlar

Yatırımcılar

Tüm paydaşlar

Toplum

Tüketiciler


3.Soru

Aşağıda toplam kalite yaklaşımına göre kurumların sergileyecekleri davranışlar sıralanmıştır. Bunlardan hangisi yanlış verilmiştir?


Teknolojik gelişmelerin takipçisi olmak

Maliyeti düşürmeye çabalayarak rekabetçi avantaj sağlamak

Tedarikçilerle iyi ilişkiler içinde olmak

Çalışan memnuniyetini önemsemek

Aynı alanda faaliyet gösteren diğer kurumlarla kıyaslama yapmamak


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliği bileşenlerinden biri biri değildir?


Kurum kültürü

Küreselleşme

Kurum imajı

Kurum kimliği karması

Kurum felsefesi


5.Soru

Bir kurumun gelecekteki durumu ve başarısı ile ilgili bir resim, kurumun kullanılabilir gücünü gösteren bir fotograftıt. Kurum felsefesinin önemli bir unsurudur. Kurumsal amaçları kurum çalışanlarının amacı olarak tanımlayan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal Dizayn

Kurum Vizyonu

Kurumsal İletişim

Kurumsal Tasarım

Kurumsal Reklamcılık


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğini oluşturan unsurlarından biri değildir?


Kurumsal başarma vaadi 

Kurum felsefesi

Kurumsal tasarım

Kurumsal iletişim

Kurumsal davranış


7.Soru

İletişim, mesajı gönderen (kaynak/ kurum)ile bu mesajı alan (hedef kitle / tüketici) ve bu ikisi arasındaki mesajın gönderilmesinde izlenen yol aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal Dizayn

Kurum Vizyonu

Kurumsal İletişim

Kurumsal Tasarım

Kurumsal Reklamcılık


8.Soru

Kurum liderlerinin aklında ve gönlündeki kimlik olan ve yöneticilerin sübjektif fikirlerine ya da kişiliklerine dayanan kimlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


İdeal kimlik

Algılanan kimlik

Gerçek kimlik

İletişim kimliği

Arzulanan kimlik


9.Soru

Aşağıda verilen kurumsal iletişimin işlevi ve amacı ile ilgili eşleşmelerden hangisi doğrudur?


Medyayla ilişkiler-Kriz yönetimi

Hükümetle ilişkiler-İmaj oluşturmak

Pazarlama iletişimi- Görüş birliği oluşturmak

Çalışanlarla iletişim-Düzenlemelere uyma

Toplumla ilişkiler-Satışları arttırmak


10.Soru

Dış paydaşların özellikle de müşterilerin kurum hakkındaki düşüncelerinden oluşan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal marka

Kurumsal kimlik

Kurumsal itibar

Kurumsal süper marka

Kurumsal imaj


11.Soru

“Bir kurumun gelecekteki durumu ve başarısı ile ilgili bir resim, kurumun kullanılabilir gücünü gösteren bir fotoğraftır” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


Misyon

Marka kimliği

Vizyon

İmaj kimliği

Kurum felsefesi


12.Soru

Her kurumun kendine özgü özel durumlarının olabileceğini ön gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Sistem yaklaşımı

Küreselleşme yaklaşımı

Toplam kalite yaklaşımı

Durumsallık yaklaşımı

Kurumsal davranış


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görsel kimlik unsurlarından birisi değildir?


Kurumun ismi

Kurumun sloganı

Kurumun logosu

Kurumun rengi

Kurumun imajı


14.Soru

  1. Firmaların çokuluslu hale gelmesi
  2. Örgütsel yapıların merkezileşmesi
  3. Sofistike tüketiciler
  4. Ticaret kanallarındaki değişimler
  5. Birleşme ve devirlerin sayısındaki azalma

Yukarıdakilerden hangileri kurum kimliğine olan ilginin artmasına katkıda bulunan öğeler arasında yer almaktadır?


I ve II

I, II, III

I, III, IV

III, IV, V

Hepsi


15.Soru

Alt kurulusları ana kurum ile iliskilendirilmediği kimlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tekli kimlik

Desteklenmiş kimlik

Markalanmış kimlik

Çoklu kimlik

Hukuki kimlik


16.Soru

Bir ana firmaya bağlı kuruluşların kimlikleri yanında bu ana kuruluşa bağlı yan kuruluşların da bulunduğu kimlik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?  


Monolitik kimlik

Kurum kimliği

Marka kimliği

Tekli kimlik

Desteklenmiş kimlik


17.Soru

Sağlam bir kurumsal imaja sahip olan kurumların marka itibarlarının bir hayli değerli olması hangi faydayı sağlar?


Riski düşürmek

Satışları yükseltmek

Maliyetleri düşürmek

Kabiliyetli çalışanları kuruma çekmek

Moral ve bağlılığı kuvvetlendirmek


18.Soru

Aşağıdaki kurumsal imaj ve kurumsal itibara dair verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


İtibar imaja göre daha uzun dönemde oluşur

İmaj için her zaman kişisel deneyim gerekmektedir

İmaj, reklam yoluyla hızlı bir şekilde değişmektedir

Kriz anında imaj ve itibar çok hızlı zarar görür

İtibarı oluşturmak için hem uzun zaman hem de sürekli gayret gerekir


19.Soru

Ürün ve imajların gelişimini sağlayan bir yöntem olarak çalışanlara ‘Sizin için önemli olan nedir?’ sorusu yöneltilerek yapılan mevcut kurum kimliğini açığa çıkarma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Merdivenleme tekniği

Kurumsal kimlikleştirme tekniği

Lux’un yıldız yöntemi

Balmer’in yakınlık incelemesi tekniği

Örümcek ağı yöntemi


20.Soru

Semboller hangi olaydan sonra kurumlar tarafından da kullanılmaya başlandı?


Sanayi devrimi

2. Dünya savaşı

1. Dünya savaşı

Soğuk savaş dönemi

Avrupa birliğinin kurulması