Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“………………... , işletmelerin amaçlarını gerçekleştimek üzere stratejiler geliştirerek planladıkları iletişim sürecidir.” Boşluğu uygun olan secenekle doldurun. 


Kurumsal iletişim

Kurumsal davranış

Kurumsal tasarım

Kurumsal kimlik

Kurum vizyonu


2.Soru

Kurumun kendini gelecekte nerede görmek istediği ile ilgili ifadeler aşağıdakilerden hangisini oluşturur?


Misyon

Vizyon

Değerler

İhtiyaçlar

İmaj


3.Soru

Kurumun sahip olduğu olumlu, sağlam itibar kuruma ya da işletmeye tedarikçileri, dağıtıcılar ve kredi vericileriyle gerçekleştirilen pazarlıklarda kolaylık sağlamaktadır. Bu durum şirket açısından nasıl bir fayda getirmektedir?


Satışları yükselir

Etkinlik alanı genişler

Maliyetleri düşer

Riskler aza indirgenmektedir

İstikrar sağlanır


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İtibar Katsayısı Modelindeki bir örgütün kârlılık, yatırım amacıyla risk alabilme ve rekabet edebilme yeteneğini anlatan boyutudur?


Duygusal cazibe

Ürünler ve hizmetler

Finansal performans

Vizyon ve liderlik

Çalışma ortamı


5.Soru

Hangi kimlik belirli bir durumu degil, yasanan bir süreci yansıtmaktadır?


Kurum Kimliği

Kimlik

Bireysel Kimlik

Ticari Kimlik

Kollektif Kimlik


6.Soru

Milli piyango bileti ve ilanları kim tarafından tasarlanmıştır?


İhap Hulusi

Bedri Rahmi Eyüpoğlu

Arif Dino

Hale Asaf

Elif Naci


7.Soru

Kurumun gelecekteki hedeflerin çalışanlarca betimlenmesine ne ad verilir?


Vizyon

Misyon

Amaç

Gaye

Hedef


8.Soru

Kurumlarda üst yöneticilerin davranış kalıplarını belirleyen bir model olmadığı görüşüne dayanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Durumsallık yaklaşımı

Sistem yaklaşımı

Toplam kalite yaklaşımı

Küreselleşme yaklaşımı

Verimlilik yaklaşımı


9.Soru

“ Bir kurumun gelecekteki hedeflerinin, varmak istedikleri amaçların çalşanlarınca betimlenmesidir ve bu ifadeler kurumun felsefesini, değerlerini, davranış biçimlerini oluşturur.” Tanım aşağıdakilerden hangi kavrama aittir ?


Kurumsal davranış

Kurum felsefesi

Amaç

Misyon

Vizyon


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum itibarı açısından sosyal medya kullanımını teşvik eden faktörlerden değildir?


Sürekli bilgi akışının olması

Dinamik bir ortam olması

Tek yönlü iletişim olması

Çok yönlü iletişim olması

Olumsuz görüşlere yer verilmesi


11.Soru

Kurumsal yapı, içinde bulunduğu iş alanı ve pazarlar, ürün kategorisi ve kalitesi ya da kurum performansı gibi ögeleri içeren kimlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


İdeal kimlik

Algılanan kimlik

Gerçek kimlik

İletişim kimliği

Arzulanan kimlik


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın bir kurumun itibarını olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilmesinin nedenlerinden biri değildir?


İnternetin zaman ve mekândan bağımsız olması

Kurumla ilgili bilgilerin kolayca yayınlanması

Olumsuz bilgilerin çabuk yayılması

Her yaştan kimsenin yorum yapabilmesi

Kanuni bilgi eksikliği ile yanlış davranışlar gösterilmesi


13.Soru

Çalışanların davranışının kurumun kimliği ve imajı üzerinde direkt bir etkisi olduğunu savunan kurum kimliği açığa çıkarma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Merdivenleme tekniği

Balmer’in yakınlık incelemesi tekniği

Kurumsal kimlikleştirme tekniği

Örümcek ağı yöntemi

Lux’un yıldız yöntemi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Charles J. Fombrun’un, sosyal paydaşların değerlendirmelerini tespit etmek için oluşturduğu modeldeki kurumsal itibarın boyutları arasında yer almaz?


Duygusal cazibe

Ürünler ve hizmetler

Finansal performans

Kâr ve maliyet

Sosyal sorumluluk


15.Soru

Kurumsal iletişim kanallarından lobi çalışmaları, kurumsal iletişimin hangi işlevine yöneliktir? 


Pazarlama iletişimi

Hükümetle ilişkiler

Toplumla ilişkiler

Finansal iletişim

Medyayla ilişkiler


16.Soru

Kurumun sahip olduğu kimliği görsel olarak en iyi ifade edecek sistem üzerine odaklanılan iletişim tasarımında görsel kimlik aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Stratejik aşama

Operasyonel aşama

Tasarım aşaması

Taktik aşama

Monolitik aşama


17.Soru

Bir kuruluş hakkında kamuoyunca sahip olunan tüm görüş, yargı ve düşüncelerle; kuruluşa karşı duyulan inanç ve kuruluşun sahip olduğu güvenilirliğin bütünü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal kültür

Kurumsal itibar

Kurumsal imaj

Kurumsal değer

Kurumsal kimlik


18.Soru

  1. Endüstri devriminin gerçekleştiği dönemi kapsar
  2. Görsel boyut ön plandadır
  3. Kurum sahipleri kimlikte söz sahibidir
  4. Yargı gücünün eleştirisi

Yukarıdakilerden özellikler kurum kimliği dönemlerinden hangisine aittir?


Geleneksel dönem

Marka tekniği Dönemi

Tasarım dönemi

Stratejik dönem

İlerleme Dönemi


19.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kurum davranışı ve stratejisi kurum kültürüne önderlik eder

Aynı kurumda çalışanların ortak değerleri kurumun kimliğini oluşturur

Kurumun tarihi, kurucusu, ülke orijini ve kurumun içinde bulunduğu alt kültürlerin kurum kimliği ve kültürü üzerinde etkisi yoktur

Ortak değerler çalışanlar tarafından ne kadar az benimsenirse dış paydaşların zihninde kurum imajı o kadar olumlu olur

Kurumlar kimliklerini inşa ederken iç ve dış unsurlar arasındaki dengeyi sağlamak zorunda değildir


20.Soru

Organizasyonun insanlara karşı kendini tanıtmak için kullandığı isim, logo, reklam sloganı gibi semboller ve terminoloji topluluğu anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal itibar

Kurumsal imaj

Kurumsal kimlik

Kurumsal süper marka

Kurumsal davranış