Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğini oluşturan dört ana unsur arasında yer almaktadır?


Kurum felsefesi

Kurum yapısı

Kurum bilinci

Kurum geleneği

Kurum deneyimi


2.Soru

Planlı bir imaj değişimi için gerekli bazı aşamalar bulunmaktadır. Tedbirler, sorumluluk, uygulama ve koordinasyonun tespit edildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?


İlk izlenim analizi

Hedef tarifi

İletişim tarifi

Kullanma

Düzenlemek


3.Soru

Kurumun  geleceğe yönelik olarak ulaşmak istediği hayallere ne ad verilmektedir?


Misyon

Vizyon

Ütopya

Sanrı

İmge


4.Soru

Çalışanların tüketicilere yansıttığı olumsuz bir imaj, kaybedilen tüketiciler ve olumsuz bir ün demektir. Bundan dolayı kurumlar aşağıdakilerden hangisine önem vermelidirler?


Dış imaj oluşturmaya

Medya imajı oluşturmaya

Soyut imaj oluşturmaya

İç imaj oluşturmaya

Müşteri imajı oluşturmaya


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi olumlu kurum imajının getirileri arasında yer alır?


Devamlı başarıyı imkânsız kılar

Ürün ve hizmet satışını dürtüler

Rakiplerin bir adım önde olmalarını sağlar

Güvensizlik ortamı yaratır

Çalışanları kurumdan uzaklaştırır


6.Soru

Çalışanların, kurum dışındakilerin kurumu olumlu yönde değerlendirdiklerine inanmaları ve kuruma atfettikleri özellikleri kendilerini tanımlamak için kullanmaya başlamaları nasıl bir sonuç doğurur?


Kurumla bütünleşmelerini sağlar

Kurum imajını olumsuz etkiler

Kuruma sadakat ortadan kalkar

Kurumu tanıtma gereği duymazlar

Kurumdan uzaklaşmaya başlarlar


7.Soru

Pazarlamanın 5. P’si olarak görülen imaj, aşağıdakilerden hangisidir?


Soyut imaj

Kurum imajı

İç imaj

Dış imaj

Şemsiye imaj


8.Soru

İmaj kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Latince kökenlidir

Zihinde hızlıca oluşur

Sürekli geliştirilmesi gerekir

Bireyde birikimlerle oluşur

Kurumun dışa yansıyan görüntüsüdür


9.Soru

X kurumunun ürünlerin geri iade şartlarında esnekliğe gitmesi ya da kuruma ilişkin şikayet ve öneri sistemlerini aktif olarak uygulaması hangi kurumsal imaja yöneliktir?


İç imaj

Müşteri odaklı imaj

Sosyal sorumluluğa ilişkin imaj

Yüksek kaliteli imaj

Çevreye duyarlı imaj


10.Soru

Kurumsal vizyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Uzak geleceğin tasarlanmasıdır

Tümden gelime dayanır

Çok iyi fikirler olması gerekmez

Sağlam araştırma temelleri olmalıdır

Kurumdakilere itici güç sağlar


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kurum imajı oluşturma sürecinde izlenmesi gereken aşamalardan değildir?


Mevcut imajın analizi

Olması gereken imajın tanımlanması

İmajı yansıtacak konuların oluşturulması

Mevcut tüm araçların kullanılması

Danışman yardımıyla yapılması


12.Soru

Bir objenin insanlar tarafından bilinmesini, tanımlanmasını ve hatırlanmasını sağlayan ve insanlar tarafından o obje ile ilişkilendirilen anlamlar bütününü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Reklam

Logo

İmaj

Marka

Amblem


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumun toplum gözünde olumlu bir imaj oluşturmasında etkili olmaz?


Yetenekli insanlar çalıştırması

Ürettiği mallar ve hizmetler

Kısa dönemli yatırımlar

Kaynakların iyi kullanımı

Çevreye karşı sorumluluğu


14.Soru

Aşağıda kurumsal imaj ve kurumsal kimliğe dair verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Kurumsal imaj fiziksel, kurumsal kimlik zihinseldir

Kurum imajı herkes üzerinde aynı etkiyi yaparken, kurum kimliği ise değişik kişilerde değişik etkiler yapabilir

Kimlik olması istenen imaj ise gerçekte var olandır

Kurum imajı hedef kitlenin kurum hakkındaki somut düşünceleridir. Kurum kimliği çabaları ise gerçekten var olan somut hareketlerdir

Kurum kimliği kurum imajına göre daha kompleks bir kavramdır


15.Soru

Misyon belirleme, aşağıdakilerden hangisinin konusudur?


Dış imaj oluşturmak

Soyut imaj oluşturmak

Altyapı kurmak

Somut imaj oluşturmak

İç imaj oluşturmak


16.Soru

Kurumların eğitim, sağlık, çevre, kültür-sanat
gibi alanlarda toplum yararını gözeterek gerçekleştirdikleri uygulamaları içeren” Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, hangi imaj açısından değerlendirilebilir?


Negatif imaj

Pozitif imaj

Ayna imaj

Şemsiye imaj

İstenen imaj


17.Soru

Kurumsal imaj ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Çok boyutlu değildir

Sadece pozitif yönlüdür

Kalıcıdır

Kurumsal kimliği etkilemez

Medyayla ilişkileri etkiler


18.Soru

Estetik cerrahiye de benzetilen imaj değişikliği aşağıdakilerden hangisidir?


İmajı korumak

İmaj yaratmak

İmajı gençleştirmek

İmajı zamana uydurmak

İmajı düzeltmek


19.Soru

Kurum imajı oluşturulurken ilk evre olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?


Seçim, karar verme

Hedef saptama

Mevcut durum analizi

Alternatif geliştirilmesi

Uygulama


20.Soru

İmaj değişikliğini gerekli kılan asıl neden aşağıdakilerden hangisidir?


İmajın etkisinin azalması

Hedef kitle yetersizliği

Yönetimin değişmesi

İmajın durağan olmaması

İmajın gerçeği yansıtması