Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurumsal imajı gençleştirmek, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilebilir?


Kurumsal imaj durağanlığı

Kurumsal imaj tutarlılığı

Kurumsal imaj muhafazası

Kurumsal imaj istikrarı

Kurumsal imaj değişikliği


2.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


İyi kurumsal itibar, kişinin kendi değer yargılarıyla kurum imajının birbiriyle tam uyuşmasını ifade eder

Marka değeri sadece marka yönetimi ile oluşturulur

Marka sadece kurumun itibarını kapsayan ve onu geliştiren bir ambalaj değildir

Kurumsal itibarı marka değerinden ayıran en önemli fark ise marka değerinin kurumsal itibara göre çok daha geniş bir alanda etkili olmasıdır

İtibar ve marka değeri aynı kurumsal değerleri ifade etmektedirler


3.Soru

Sağduyu, hayal gücü ve yaratıcılık gibi özellikler marka imajı ile ilgili hangi öznel unsurun öğeleridir?


Zihinsel kişilik

Yaşam tarzı

Duygusal kişilik

Ürünün tipi

Satış yeri


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi marka imajını oluşturan öznel unsurlar arasında yer alır?


Ürünün tipi

Coğrafi konum

Dağıtım tarzı

Yaşam tarzı

Ticari yerleşim


5.Soru

Mevcut gerçekler, umutlar, hayaller, tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan, kurumun bir bütün olarak geleceğini tanımlaması için bilinenden bilinmeyene doğru zihni bir bakışı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Misyon

İmaj

Marka

Hedef kitle

Vizyon


6.Soru

Yeni var olan bir kurum hakkında hedef kitlelerin ne düşüneceğine, nasıl hissedeceğine karar verilmesi ve buna uygun yapılan imaj çalışması yapılması süreci aşağıdakilerden hangisidir?


İmajı korumak

İmajı gençleştirmek

İmajı zamana uydurmak

İmajı düzeltmek

İmaj yaratmak


7.Soru

Bir ürünün reklamları, kabul görmesi ya da diğer markalara göre sezgisel olarak değerlendirilebilmesi, ürün kalitesine yönelik boyutlardan hangisini ifade etmektedir?


Dayanıklılık

Algılama

Güvenirlilik

Performans

Uygunluk


8.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde kurum kimliğinin öğeleri eksiksiz olarak verilmiştir?


Kurum kültürü, kurum felsefesi, kurum imajı

Davranış, dizayn, iletişim

Kurum felsefesi, davranış, dizayn, iletişim, kurum imajı

Davranış, dizayn, iletişim, kurum imajı

Kurum felsefesi, kurum imajı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış imaj oluşturma öğeleri arasında yer almaz?


Misyon belirleme

Müşteri memnuniyeti

Kalite gerekliliği

Reklam

Sponsorluk


10.Soru

Ürünün reklamları, kabul görmesi ya da diğer markalara göre sezgisel olarak değerlendirilebilmesi Garvin’in ürün kalitesine yönelik belirlediği boyutlardan hangisidir?


Estetik

Dayanıklılık

Algılama

Diğer unsurlar

Güvenilirlik


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi imaj oluşmasını sağlayan “sunulan olanak ve hizmetler” ögesiyle ilgilidir?


Çeşitli iletişim kanalları ve süreçleri vasıtasıyla elde edilen bilgi ve veriler

Tavsiyeler, reklam ve tanıtım hizmetleri aracılığıyla elde edilen veriler

Doğru ya da yanlış, nereden kaynaklandığı bilinmeyen fikirler

Bireyin yaşadığı sosyo-ekonomik ve kültürel ortam, siyasal yapılar ya da iklim ve coğrafya gibi unsurlar

Çeşitli görsel ya da işitsel yayın organlarından elde edilen veriler


12.Soru

Kurumsal imaj belirleyicilerinden olan kurumun vizyonu, yönetim anlayışı, yapısal niteliği, hedef kitleye ulaşma şekli gibi konular aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?


Altyapı

Dış imaj

İç imaj

Soyut imaj

Somut imaj


13.Soru

Oluşan bir kurum misyonu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Misyon kısa dönemli bir amaçtır

Misyon hiçbir zaman ortadan kalkmaz

Misyon sadece yönetim ile ilgilidir

Kurum misyonu nicelikle ilgilidir

Misyon kurumun içine yöneliktir


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel imajı oluşturan sözsüz iletişim unsurları arasında yer alır?


Ses kullanımı

Giysiler

Karizma

Özgüven

Birikim


15.Soru

Kurumun ulaşmayı hedeflediği imaj, aşağıdakilerden hangisidir?


Ayna imaj

Sahte imaj

İdeal imaj

İstenen imaj

Şimdiki imaj


16.Soru

Kurumsal imaj için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Yalnızca pozitif yönlüdür

Çalışanların motive edilmesinde her zaman olumlu etkiye sahiptir

Kalıcıdır

Kurumsal kimlikten etkilenir ve kurumsal kimliği etkiler

Kurum hakkında verdiği ön bilgi her zaman doğrudur


17.Soru

Aşağıda vizyona dair verilen özelliklerden hangisi doğrudur?


Vizyon ile uzun vadeli plan aynıdır

Vizyonun parlak fikirler olması gerekir

Vizyon tek başına rekabette başarının güvencesidir

Vizyon kurumdaki bazı çalışanlara itici güç verirken bazılarına vermez

Vizyon sağlam veri temellerine oturtulmalıdır


18.Soru

“Kurumun paydaşları, müşterileri, hissedarları, medya, kamuoyu ve benzerleri nezdinde sahip olduğu izlenim” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Stratejik vizyon

Kurum kültürü

Kurumsal imaj

Kurum kimliği

Kurum itibarı


19.Soru

Markaların insanlar gibi kişisel özelliklere ve belli duygulara sahip olması ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


Marka unsurları

Duygusal kişilik

Zihinsel kişilik

Fiziksel kişilik

Marka kişiliği


20.Soru

Kurumlara ait yapıların mimari özellikleri, büyüklüğü, genişliği, dekorasyonu gibi unsurlar hangi tür bir imaj oluşturmada etkilidir?


Şekil yoluyla imaj

Kazara oluşan imaj

Ün yoluyla imaj

Deneyim yoluyla imaj

Arzu edilen imaj