Medya İlişkileri Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, görüntülerin televizyonda yayımlanacak kalite ve formatta olmasının sorgulanmayacağı durumdur?


Kurum tarafında gönderilmesi

İktidar parti tarafından gönderilmesi

Güvenilir yayın örgütlerinden gönderilmesi

Editor tarafından gönderilmesi

Canlı olarak gönderlmesi


2.Soru

“Kameralar otomatik olarak beyaz ayarını almakta, diyafram ayarlarını fotoğraf makineleri otomatik olarak gerçekleştirmektedir.”

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturmaktadır?


Sayısal temsil

Kodlar arasılık

Modülerlik

Alt düzey otomasyon

Yüksek düzey otomasyon


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İletişim Mühendisliği yaklaşımının başlıklarından biri değildir?


Liderlik İletişimi ve Planlaması

Uluslararası Projeler Danışmanlığı

Yatırımcı İlişkileri Yönetimi

Kriz İletişimi Yönetimi

Stratejik Planlama ve Ölçümleme


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilk bilgisayarın düşünsel öncüllerinden biridir?


Lord Byron

Charles Babbage

Ada Lovelace

Manuel Castells

Steve Jobs


5.Soru

Aşağıdakilerden hangi özelliği sayesinde yeni medya nesnesi, izleyicinin bu nesne ile etkileşmesine olanak tanır?


Değişkenlik

Birimsellik

Modülerlik

Kendileştirilebilirlik

Kodlar arasılık


6.Soru

“……………………. bir ilişkiyi sürdürmek ve geliştirmek için her bir tarafın harcadığı enerji olarak tanımlanmaktadır. ………………….. ise bir tarafın diğer tarafa karşı uygun hislere sahip olmasıyla ortaya çıkan durum olarak ifade edilmektedir.”

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki ikililerden hangisi getirilmelidir?


Memnuniyet-Güven

Bağlılık-Memnuniyet

Güven-Bağlılık

Karşılıklı kontrol-Bağlılık

Güven-Karşılıklı kontrol


7.Soru

Türkiye’deki günlük gazetelerin toplam tirajları kaç milyon civarındadır?


4

5

6

7

3


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Medya organlarının yayınlarını sürdürebilmek için sürekli olarak ihtiyaç duyduğu nesnedir?


Yeni içerik

Yeni kanal

Yeni kurgu

Yeni talep

Yeni teknolojiler


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bi­r etki­nli­k yönet­imi sürecine atılan i­lk adımdır?


Tasarım

Planlama

Araştırma

Değerlendirme

Uygulama


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'Medya ilişkilerini yönetirken dikkat edilmesi gereken temel ilkeler'den biri değildir?


Ulaşılabilirlik

Şeffaflık

Dürüstlük

Adalet

Ekonomiklik


11.Soru

Teknoloji elitlerinin kültürü olarak adlandırılabilecek kültür aşağıdakilerden hangisidir?


Tekno kültür

Teknolojik kültür

Tekno meritrotik kültür

Sanal Kültür

Dijital kültür


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, büyük etkinliklerin özelliklerinden değildir?


Büyük ölçeklidir

Büyük maliyetler yaratır

Geleneksel değil evrensel nitelik taşır

Bölgeye yatırım ve kaynak çeker

Prestij ve statü içerir


13.Soru

Tüm ve sürekli gerçekliğin içinden belirli bir frekansta yani sıklıkta örneklem almak aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Otomasyon

Birimsellik

Sayısal temsil

Değişkenlik

Örnekleme


14.Soru

  1. Haber kaynağını açıklamaya zorlamak
  2. Medya ilişkilerini uzmanına bırakmak
  3. Gazeteye veya muhabire göre cevap vermek
  4. Gazeteciyi patronuna şikâyet etmek
  5. Bilgileri haber yapılması şartıyla vermek

Yukarıdakilerden hangileri medya ilişkilerinde yapılmaması gereken eylemlerdir?


I, II, III

I, III, IV

I, III, V

II, III, IV

III, IV, V


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik yönetimi sürecinde etkinliklerin duyurulması için kullanılan tekniklerden biri değildir?


Evlerin ziyaret edilmesi

Kamu spotları

Basın kitlerinin dağıtımı

El ilanlarının dağıtımı

Gazete reklamları


16.Soru

Halkla ilişkilerde ilişki yönetimine ilişkin aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?


Kurum ile hedef kitlesi birbirine bağımlıdır.

Halkla ilişkiler faaliyetleri çerçevesinde iletişim geri alınabilir.

Halkla ilişkiler uygulamaları kültürel değişkenler tarafından etkilenir.

Kurum-hedef kitle ilişkileri süreklilik arz eder.

İlişkiler karşılıklı fayda düşüncesiyle geliştirilmelidir.


17.Soru

I. İletişim kültüre özgüdür.

II. İletişim tek yönlü olabilir.

III. Kişilerarası iletişim süreklilik arz eden bir süreçtir.

IV. Kişilerarası iletişim geri alınamaz ve tekrarlanamaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I-III

I-IV

II-III

I-III-IV

I-II-III-IV


18.Soru

“Bir ilişki kurulmasından söz ediliyorsa, burada en az iki tarafın olduğunu ve taraflar arasında ……………………… esas olduğunu anlamak gerekmektedir.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Samimiyetin

Rol dağılımının

Karşılıklılığın

Tanışıklığın

Bağımlılığın


19.Soru

Hangisi medya ilişkilerini yönetirken dikkat edilmesi gerekenlerden birisi olamaz?


Ulaşılabilirlik

Şeffaflık

Gelir hesabı

Adalet

Zamanlamaya dikkat


20.Soru

''Haber, taze tüketilmesi gereken bir üründür.  Halkla ilişkiler yöneticileri medyanın çalışma düzenini bilmeli ve bilgi paylaşımlarını kritik saatleri, haberlerin en son gireceği zamanı (deadline) dikkate almalıdır.'' ifadesi aşağıdakilerden hangisinin içeriğine dair verilmiş bir bilgidir?


Zamanlamaya dikkat

Uygun formatta içerik verme

Şeffaflık

Adalet

Dürüstlük