Medya İlişkileri Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumların kendilerinde veya ürettikleri üründe, hizmette bir yenilik, gelişme olduğu zaman veya kurumla ilgili ilginç bir gelişme yaşandığında basına ilettikleri ve basında yer almasını istedikleri haberlerdir?


Haber mektupları

Basın makaleleri

Basın bültenleri

Basın bildirileri

Reklam haber metinleri


2.Soru

Halkla ilişkilerde medya ile ilişkilerin en yaygın aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Basın toplantısı

Basın bülteni

Basın seyahatleri

Basın lansmanı

Basın briefingleri


3.Soru

Ahlaki bir eylemin doğru ya da yanlışlığının, eylemin sonuçlarından bağımsız olarak, ahlaki ödev ya da kuralların yerine getirilip getirilmediğine bakan etik türü hangisidir?


Deontolojik etik

Teleolojik etik

Aksiyolojik etik

Metaetik

Betimleyici etik


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin içeriği basına iletilecek ve haber değeri taşıyan enformasyonu barındırmaktadır?


Haber metni

Basın bülteni

Reklam metni

Haber anonsu

Haber planı


5.Soru

Kriz insanlarda onarılması en güç olan neyin sarsılmasına neden olur?


Hayata bakış açılarının

Marka bağımlılıklarının

Siyasal tercihlerinin

Espiri yeteneklerinin

İnaçlarının ve güvenlerinin


6.Soru

Yayınların hukuk çerçevesinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini denetleyen maddelerden ‘‘Doğrudan kamu yararı olmadıkça, sahibinin izni dışında belge, fotoğraf, ses yahut görüntü alınmamalıdır’’ diyen madde aşağıdakilerden hangisidir?


Haber için para

Özel hayat

Ekonomik, mali bilgi

Bilgi-Belge

Taraf olma


7.Soru

Bir kişinin, bir grubun, bir halkın, bir toplumsal sınıfın, bir ulusun, bir kültür çerçevesinin vd. belli bir tarihsel dönemde yaşamına giren ve eylemlerini yönlendiren inanç, değer, norm, buyruk, yasak ve tasarımlar topluluğu ve ağına ne ad verilir?


Hukuk

Etik

Ahlak

Ahlak felsefesi

Kültürel değer


8.Soru

Hangi yaklaşım iyi ve doğru davranış biçimlerinin neler olduğunu belirlemeye çalışır?


Ahlak Teorisi

Kuramsal Etik

Aksiyoloji

Normatif Ahlak

Teleolojik Etik


9.Soru

Aşağıda verilen konulardan hangisinin basın bülteni olarak medyada yer alma şansı daha yüksektir?


Yeni üretim yöntemlerinin kullanılmaya başlanması

Yeni bir ürün lansmanı

Büyük bir kampanya ya da proje

Girişilen yeni bir pazar, yapılan yatırımlar

Personelin başarısı


10.Soru

Medya mensupları açısından basın konferansı ‘haber atlatma’ gibi bir durumu önlemektedir. Bu durum ne gibi bir olumlu sonucu beraberinde getirmekte olduğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Nesnellik

Özgünlük

Farkındalık

Eşitlik

Öznellik


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin amacı okuyucuların, dinleyicilerin ve izleyicilerin belirli bir konu hakkında tutum oluşturmalarını sağlamaktır?


Basın bülteni

Haber mektupları

Basın makalesi

Basın lansmanı

Basın gezisi


12.Soru

Bir ülkede yaşanan buhranla ilgili olarak sorunun kontrol altına alınması, şu an ve gelecekte yaratabileceği olası sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çabalara aşağıdakilerden hangisi denir?


Çatışma çözme

Sorun çözme

Kriz yönetimi

Afet koordinasyonu

Etkin olma


13.Soru

Bir örgütün iç ve dış kamularla, yani örgütün hedeflerine ulaşma yeteneğini etkileyen gruplarla kurduğu iletişime ait planlama, yürütme ve değerlendirme etkinliklerinin toplamına ne denir?


Uluslararası ilişkiler

Kamu çıkarı

Hakla ilişkiler

Kamu yönetimi

Medya stratejileri


14.Soru

''Çabuk ve acele cevap verilmesi gereken, örgütün önleme ve uyum mekanizmalarını yetersiz hale getirerek, mevcut değerlerini, amaçlarını ve varsayımlarını tehdit eden gerilim durumuna ‘_______________’ denilmektedir.'' Verilen boşluğa gelmesi gereken uygun seçenek hangisidir?


Çıkmazlık

Sıkıyönetim

Kriz

Acil durum

Facia


15.Soru

Bir gazeteci bir süre sonra, bir partinin sözcüsü gibi davranmaya başlamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisi için bir örnektir?


Rekabet

Özdeşleşme

Toplum yararı

Kişi yararı

Haber kaynağı


16.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi basın konferansı türlerinden biri olamaz?


Ürün/hizmet portfölye duyurusunun yapıldığı

Örgütsel oluşumlara ilişkin açıklamaların yapıldığı

Yeni şirket stratejisi ya da strateji değişikliğinin açıklandığı

Taraftar gruplarının takımlarını desteklemek amacıyla toplandığı

Örgütün finansal sonuçlarının ve kazanç duyurusunun yapıldığı


17.Soru

Bir kriz esnasında medya ile ilişkileri yönetmede benimsenmesi gereken temel ilkeler düşünüldüğünde, aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur?


Medyayı yönetirken bir tanesini şirkete daha yakın tutmalıdır.

Medya ile mümkün olduğu kadar çatışmaya girilmelidir.

İşin başından itibaren medya ile ilişki stratejisi konusunda karar verilmelidir.

İnisiyatifi ele geçirme konusunda yarışmaya çalışılmamalıdır.

Krizde uygulanması zor görülse de özgüven sahibi olunmamalıdır.


18.Soru

Kriz sürecinde alınan bu önlemlerin, kararların ve aksiyonların doğru bir bilgilerle, doğru mecralarla iletişimin yapılması ve olumsuz algının düzeltilmeye çalışılması hangi süreçte gerçekleşmektedir?


Kriz yönetiminde

Krizin çözümünde

Krizin planlanmasında

Kriz iletişimi yönetiminde

Kriz ölçümlenmesinde


19.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hanginde kriz iletişiminin yönetiminde dikkat edilmesi gereken bir unsurdan bahsedilmektedir?


Kriz iletişim planının sürekli olarak güncellenmesi

Kriz döneminde sessiz kalınması

Krizin fazla dillendirilmemesi

Kriz esnasında bir süre hareketsiz kalınması

Krizin doğuracağı sonuçlara fazla aldırış edilmemesi


20.Soru

Medyanın güven araştırmalarında kamuoyunun medyaya neden güvenmediği ile ilgili nedenler arasında değildir?


Gazetecilerin, duyarsız, kaba ve kötü davranışları

Doğru olmayan, kusurlu meslek edinimleri

Haberlerin oluşturulmasındaki kullanılan değer yargıları konusundaki anlaşmazlık

Gazeteciliğin okuyucuların yaşamları üzerindeki işlevleri hakkındaki fikir ayrılıkları

Etik davranış sergilemeye dikkat etmeleri