Okulöncesinde Yaratıcılık Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 10 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Renkleri
  2. Motorlu-motorsuz olma durumları
  3. Kara-hava-su yolu taşıtı olmaları
  4. Yapılış malzemeleri
  5. Yakıt türleri

Ali öğretmen, çocuklarda yaratıcılık gelişimini amaçlayan bir etkinlikle çocuklara farklı taşıt resimleri gösterir. Öğretmen, taşıtları yukarıdakilerden kaçına göre alt gruplara ayırmalarını isteyerek çocukları detayları görmesini sağlayabilir?


1

2

3

4

5


2.Soru

Resimde tasarım elemanlarından olan "Uzam" nedir?


Pek çok noktanın bir düzey üzerinde birleşmesidir.

Doğadaki tüm nesnelerin iç yapılarının işlevsel özelliklerini dışa vuran yüzeysel etkilerdir.

Gözün gördüğü her  özel bir dış yüzey yapısıdır.

Bir nesnenin etrafındaki, altındaki ve içindeki alandır

Kare, dikdörtgen, daire, üçgen gibi geometrik; yaprak, kemik, çiçek gibi
organik ya da bu iki kümenin karışımıdır.


3.Soru

“…………. ,çocukların neden-sonuç ilişkisini sağlaması açısından önemlidir.”

Yukarıdaki noktalı alana hangi yazın türü gelmelidir?


Tekerleme

Parmak oyunu

Şiir

Bilmece

Öykü oluşturma


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi öğrencilerin yazın çalışmalarına verdiği sözel tepkilerden birisidir?


sınıf gazetesi hazırlama

kitap oluşturma

kolaj çalışması

Resim yapma

Tartışma


5.Soru

Aşağıdakilerden hangileri estetik duyarlılığa sahip bir kişinin özelliklerindendir?

I-Estetik duyarlılığa sahip bir kişi iyi ve güzelin ne olduğunu bilir ve değerlendirir

II- Şehir planlaması, hava kirliliği, yoksulluk ve çevre sorunları gibi pek çok konuda da belli açılardan daha duyarlı ve bilinçlidir.

III-Estetik duyarlılığa sahip bir kişi aynı zamanda giysi, mobilya, ev ve eğlence gibi seçimlerinde bilinçli tüketicidir.


I-II-III

I-II

I-III

II-III

Yalnız I


6.Soru

“San (1997)’a göre çocukların simgeleri değiştirmesindeki kolaylık nesneler arasındaki ayrıntıları fark edebilme yetisinin henüz sınırlı olmasından kaynaklanır.”

Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi gözlemlenebilir?


Bir çocuğun güneşi sarı yerine maviye boyaması

Bir çocuğun resmini yaparken detaylı hayal etse de daha basit çizmesi

Bir çocuğun resmini çizerken şekere bitirince ağaca benzetmesi

Bir çocuğun çizgilerden yararlanarak şekiller elde etmesi

Bir çocuğun evdeki bireylerden yola çıkarak resim çizmesi


7.Soru

Hangi alıştırmalar, 4-6 yaşlarında, yalnızca çocuğun kendi bedenini kullanmasına yönelik olmalı ve onları yorucu ya da zorlayıcı olmamalıdır?


Isınma ve rahatlama alıştırmaları

İfade için alıştırmalar

Güçlendirme alıştırmaları

Yürüme

Koşma


8.Soru

Hangi alıştırmada, çocukların öncelikle duruşlarının dik olmasına özen gösterilmeli, alıştırma rahat bir ifadeyle öne ya da geriye eğilmeden, ayak parmakları içe doğru basmadan gerçekleştirilmeli, otururken ve ayakta dururken nasıl dik duracakları öğretilmeli ve önce yere gerilmiş bir ip üzerinde, sonraları küçük kutular üzerinde denge çalışmaları yapılmalıdır?


Güçlendirme alıştırmaları

Isınma ve rahatlama alıştırmaları

İfade için alıştırmalar

Zıplama ve sıçrama

Sekme


9.Soru

Isınma hareketleri, ...-... yaşlarında, yalnızca çocuğun kendi bedenini kullanmasına yönelik olmalıdır. Isınma hareketleri, onları yorucu ya da zorlayıcı olmamalıdır. Elbette, alışmaların diğer süreçlerinde biraz yorulmaları kaçınılmazdır.

Yukarıdaki metinde verilen noktalı yerleri aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru tamamlar?


4-6

8-9

9-10

11-12

12-13


10.Soru

"Öğretmenlerin, yaratıcı dans etkinliklerini yaptırmak için anatomik yapı, temel devinim tekniklerini, yaş kümelerine göre devinimlerin yapılabilirliğini ve doğaçlama yollarını bilmeleri gerekir."

Yukarıdaki cümlede en önemli değişken nedir?


Çocuğun anatomik yapısı

Devinim etkinlikleri

Devinim hareketinin yapılabilirliği

Doğaçlama yolları

Öğretmen