Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Yönetimi Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bazı ülkelerin Özel Gereksinimli Bireylerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne uymasını zorlaştıran sebepler arasında şunlardan hangileri sayılabilir?

  1. Kısıtlı ekonomik koşullar
  2. Kısıtlı sosyal koşullar
  3. Hasarlı altyapı
  4. Komşu ülkelerle siyasi ve ekonomik ilişkiler


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV


2.Soru

Acil durum ve afet hallerine hazırlık sürecinde bireysel destek ağının oluşturulmasında sıkça zaman geçirelen her mekandan en az kaç kişi önerilmektedir?


5

4

3

2

1


3.Soru

Sıralananlardan hangileri alternatif ve destekleyici iletişim sürecinde kullanılabilir? 

I. Yüz ifadeleri

II. Çizimler

III. Fotoğraflar

IV. Alfabedeki harfler


I  ve II 

II ve III

III ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hem konuşma hem de görme yetersizliği olan bireylerle iletişim kurmak için yararlanılabilecek bir iletişim yöntemdir?


İşaret dili

Dokun konuş

Braille alfabesi

Telefon

Resim değiş-tokuşu


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kelime ya da cümleciği temsil eden pek çok sembol  içeren ve dijitalleştirilmiş  ya da yapay sesli mesajlar sunabilen elektronik cihazlardan oluşan alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerindendir?


Radyo

Jest ve mimikler

Konuşma üreten cihazlar

İletişim panoları

Resim değiş tokuşuna dayalı sistemler


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, 'özel gereksinimli bireylerin toplumda bağımsız birer birey olarak yaşayabilmesi, güvenli bir yaşam sürdürebilmesi, bir işte çalışabilmesi ve toplumsal ortamlara katılabilmesi için gerekli olan beceriler' olarak tanımlanabilen kavramdır?


Sosyal beceriler

Akademik beceriler

Güvenlik becerileri

İletişim becerileri

Beşeri beceriler


7.Soru

Resim Değiş-Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi (PECS) kim tarafından geliştirilmiştir?


Louis Braille

Piaget

Bruner

Vygotsky

Andy Bondy ve Lori Frost


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi BM'ye bağlı olarak engelli bireylere hizmet veren uluslararası STK'lardan biridir?


BM Çocuk Fonu (UNICEF)

Uluslararası Rehabilitasyon (RI)

Avrupa Engelliler Parlamentosu (EPDP):

Avrupa Engelliler Forumu (EDF)

Uluslararası Engelliler ve Kalkınma Konsorsiyumu (IDDC)


9.Soru

Zihinsel Yetersizliği Olan/Otizmli Bireylere Güvenlik Becerilerinin Öğretiminde Kullanılan Etkili
Uygulamalar arasında sayılan yöntemlerden hangisinde rol-oyun, model olma, geri bildirim, fiziksel ipucu, sözel ipuçları, olumlu pekiştirme gibi öğretim uygulamaları yer almaktadır?


Sosyal öyküler

Davranışsal öğretim paketleri

Yanlışsız öğretim yöntemleri

Video modelle öğretim

Görsel Destekler


10.Soru

Travma ve yaralanmaların ardından bireylerin fiziksel ve işlevsel kapasite ve
becerilerinin geri kazandırılmasına odaklı olarak sunulan tedavi ve bakım hizmetlerini kapsayan hizmet türü nedir?


Yeniden yapılandırma aşamasında müdahale

Afet durumlarında rehabilitasyon

Acil durum hallerinde rehabilitasyon

Tıbbi rehabilitasyon

Toplum temelli rehabilitasyon


11.Soru

Özel gereksinimli bireylerinde dahil olduğu afet öncesi planı kaç stratejiden oluşmaktadır?


3

5

2

7

9


12.Soru

Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre dünyada yalnızca bir yetersizliğe sahip birey sayısı nedir?


50 milyon

150 milyon

250 milyon

Yaklaşık bir milyar

Yaklaşık iki milyar


13.Soru

Özel Gereksinimli Bireylerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin KAÇINCI maddesi ile afet ve acil durum hallerine müdahalede; akut aşamadan başlanarak doktor ve psikiyatrist gibi sağlık hizmetleri personelinin arasına, özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonu konusunda eğitilmiş uzmanların da dâhil edilerek disiplinler arası bir ekip oluşturulmasının önemi üzerine odaklanılmıştır?


26

25

15

27

33


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde faaliyet gösteren STK’ların var olan güçsüzlüklerinden biri değildir?


STK’ların kurumsal kapasitelerinin düşük olması

STK’lar arası iletişim ve işbirliklerinin düşük seviyede olması

STK’lara yönelik güven eksikliği

STK’ların yönetim konusundaki yetersizlikleri

STK'ların kâr amacı gütmemeleri


15.Soru

Özel gereksinimli bireylere yardımcı teknoloji araçlarının seçimi, edinilmesi veya kullanımı için sunulan hizmetlerin bütününü aşağıdakilerden hangisi ifade eder?


Yardımcı teknoloji

Yardımcı teknoloji hizmetleri

Yardımcı teknoloji cihazları

Teknolojik destek

Teknolojik gelişmeler


16.Soru

Acil durum ve afet hallerine hazırlık sürecinde gerekli kaynakları tespit ve tedarik etmesinde özel gereksinimli bireye destek olabilecek ve her hangi bir acil durum ve afet hali yaşandığında ise bireyin yardıma ihtiyacı olup olmadığını kontrol edebilecek kişilerden oluşan gruptur.

Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


Öz-değerlendirme

Afet değerlendirmesi

Afet planlaması

Yardımcı teknoloji

Bireysel destek ağı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil durum ve afet hallerini takip eden ilk 4 ayın sonrasından itibaren başlayan yeniden yapılandırma aşamasındaki müdaheleler kapsamında değildir


Uzun ve/veya kısa süreli işlevsel ve fiziksel yetersizlik yaşaması olası bireylerin belirlenmesi

Kamp ve geçici barınaklardaki özel gereksinimli bireylerin tespiti

Özel gereksinimli bireylere yönelik ihtiyaç analizi yapılması ve belirlenen ihtiyaçların karşılanmasında kullanılabilecek mevcut kaynak ve imkânların değerlendirilmesi

Özellikle psikolojik yardım ve yardımcı donanım ve cihazların sağlanabilmesine olanak veren tıbbi rehabilitasyon programlarının başlatılması için gerekli altyapının düzenlenmesi ve geliştirilmesi

Toplum temelli rehabilitasyon hizmetlerinin başlatılması


18.Soru

I. Evde herhangi bir aile üyesi yoksa kapıyı yabancı kişiye kapalı tutması.

II. Kapı zili çalındıktan sonra çocuğun kapıyı kapalı tutması,

III. Aile üyelerinden birine kapıda yabancı bir kişinin olduğunu bildirmesi

IV. Ev içerisinde aile üyelerinden birinin bulunduğu ortama gitmesi

Kapıyı çalan yabancı kişilerden korunma için verilen ifadeleri beceri basamaklarına göre nasıl sıralanmaktadır?


II.-IV-III-I

I-III-IV-II

IV-I-II-III

I-II-III-IV

III-I-II-IV


19.Soru

İşaret dilini en yaygın kullanan yetersizlik grubu aşağıdakilerden hangisidir?


Zihinsel yetersizliği olan bireyler

Otizmli bireyler

İşitme yetersizliği olan bireyler

Görme yetersizliği olan bireyler

Çoklu yetersizliği olan bireyler


20.Soru

I. İş yerinin daha güvenli hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması.

II. Çalışanların olası iş kazalarında ne şekilde zarar görebileceklerinin belirlenmesi.

III. Değişikliklerin izlenmesi.

IV. Çalışanlara zarar verebilecek olası tehlikelerin belirlenmesi.

İş yerlerinde olası tehlikelerin değerlendirilmesi ve iş güvenliğinin sağlanması için izlenmesi gereken temel adımlar yukarıda karışık sırayla verilmiştir. Bu adımlar aşağıdaki şıkların hangisinde doğru şekilde sıralanmıştır?


IV-I-II-III

IV-II-I-III

II-IV-I-III

I-II-III-IV

II-III-IV-I