Para ve Banka Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çağdaş bir merkez bankasının ilk temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomik kalkınmayı temin etmek

Fiyat istikrarını sağlamak

İşsizliği azaltmak

Gayri safi yurtiçi hasılayı arttırmak

Dış borçları koordine etmek


2.Soru

  1. Faiz kanalı
  2. Kur kanalı
  3. Kredi kanalı
  4. Bilanço kanalını

Yukarıdaki parasal aktarım mekanizmalarından hangileri geleneksel kanallar olarak da bilinmektedir?


I ve II

I ve III

II ve III

III ve IV

II ve IV


3.Soru

Döviz kurunun düğmesinin istenmediği bir durumda merkez bankası nasıl bir müdahalede bulunabilir?


Reeskont faiz oranını düşürerek

Piyasaya döviz satarak

Devlet tahvili çıkararak

Piyasadan döviz alarak

Sabit kur uygulayarak


4.Soru

Rezervler (R) = Zorunlu karşılıklar  (RR) ve Serbest rezervler (SR) arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


R = RR + SR

R = RR - SR

R = SR - RR

R = RR x SR

R = RR / SR


5.Soru

Parasal tabanı kontrol etme gücünü elinde bulunduran kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Cumhurbaşkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Merkez Bankası

Ulusal bankalar

Para Politikası Kurulu


6.Soru

I-Değişim aracı olması, II- Hesap birimi olması, III- Değer saklama aracı olması. Verilenlerden hangisi veya hangileri bir nesnenin para olarak kabul edilmesi için gereken özellikleri göstermektedir?


Yalnız I
Yalnız II
II ve III
I ve II
I, II ve III

7.Soru

Aşağıdaki verilere bağlı olarak para arzını hesaplayınız.

Dolaşımdaki para= 1800TL

Vadesiz mevduat= 1200TL

Zorunlu rezervler= 1200TL

Banka rezervleri= 1200TL


3000

3600

4200

1800

5400


8.Soru

Merkez bankasının döviz kuruna sık sık müdahale ettiği rejim aşağıdakilerden hangisidir?


Sabit döviz kuru rejimi
Saf dalgalı döviz kuru rejimi
Resmi dolarizasyon
Parasal kontrol rejimi
Kirli dalgalı döviz kuru rejimi

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüksek bütçe açığı ve enflasyonu az önemseyen bir ekonomik yapı olarak adlandırılmaktadır?


Parasal baskınlık

Mali baskınlık

Sevimsiz moneratist aritmetik

Varlık fiyatları kanalı

Kronik enflasyon


10.Soru

"Fiyat düzeyi %20 arttığında tutulan para miktarını da %20 arttırıyorsak .................... sabit kalmış anlamına gelmektedir" cümlesinde boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Nominal para talebi

Fiyat düzeyi

Reel para talebi

Para arzı

Faiz oranı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin önemli finansal istikrarsızlık kaynaklarından olduğu söylenemez? 


Yüksek enflasyon

Vade uyuşmazlığı

Açık döviz pozisyonu

Yetersiz sermaye

Likidite yetmezliği


12.Soru

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş gösterdiği durum aşağıdakilerden hangisidir?


Deflasyon

Dezenflasyon

Ilımlı enflasyon

Stagflasyon

Slumflasyon


13.Soru

TCMB, faiz koridorunun genişliğini bir para politikası aracı olarak kullanmaya hangi yıl başladı?


2003

2005

2006

2010

2012


14.Soru

Avrupa Merkez Bankası'nca (ECB) da kullanılan ve en geniş tanımlı parasal büyüklük olan M3 aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde gösterilmiştir?


M3 = M1 + Vadeli Mevduat + Repo + Para Piyasası Fonları (B Tipi Likit Fonlar) + İhraç Edilen Menkul Kıymetler
M3 = Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat + Vadeli Mevduat
M3 = Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat + Vadeli Mevduat + Repo + ECB Likit Fonları
M3 = M1 + M2 + Repo + Para Piyasası Likit Fonları + İhraç Edilen Menkul Kıymetler + Zorunlu Karşılıklar
M3 = M1 + M2 + Repo + Para Piyasası Fonları (B Tipi Likit Fonlar) + İhraç Edilen Menkul Kıymetler

15.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde paranın fonksiyonları bir arada verilmiştir?


Hesap birimi olması, taşınabilir olması, bölünebilir olması

Değişim aracı olması, değer saklama aracı olması, hesap birimi olması

Değer saklama aracı olması, bir standarda sahip olması, taşınabilir olması

Bölünebilir olması, değişim aracı olması, bozulmaması

Taşınabilir olması, bölünebilir olması, hesap birimi olması


16.Soru

Piyasada geçici likidite sıkışıklığı varsa bu sıkışıklığı gidermek için merkez bankasının kullanacağı ana araç hangisidir?


Döviz satışı

Kredi açmak

Fon aktarımı

Tahvil satışı

Repo işlemi


17.Soru

  1. Enflasyon
  2. Enflasyon hedefi
  3. Üretim düzeyi
  4. Potansiyel üretim düzeyi

Klasik enflasyon hedeflemesi uygulamasında amaç içinde seçeneklerde verilen değişkenlerden hangisi/hangileri yer alıyor?


II

I ve II

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


18.Soru

I. Emisyon
II. Madeni para
III. Bankaların kasası
Yukarıdakilerden hangisi dolaşımdaki paraya dahil edilmez?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


19.Soru

Para politikasının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Fiyat istikrarı

Finansal istikrar

Ödemeler dengesi istikrarı

Ekonomik büyüme

İşsizlikle mücadele


20.Soru

I. Kredi daralması

II. Borçlanma maliyetinin yükselmesi

III. Riskten kaçınma

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri finansal krizlerin ekonomik aktiviteyi etkileme kanalları arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III