Pazarlama İletişimi Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Organizasyon ve ilgili çevreleri arasında karşılıklı iletişim, anlayış, kabul ve iş birliği sağlayıp sürdürmeye yardım eden, kendine özgü bir yönetim fonksiyonuna ne ad verilmektedir?


Pazarlama

Reklam

Halkla İlişkiler

İletişim

Sergi


2.Soru

Bir ürüne dair bir mesajı sözlü ya da görüntülü olarak pazara sunmak için yapılan faaliyetlere ne ad verilir?


Halkla İlişkiler
Reklam
İmaj
İlişki Yönetimi
İmaj Yönetimi

3.Soru

Pazarı destekleyen yapısıyla halkla ilişkiler, çeşitli hedeflere ulaşmak için kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Farkındalığı arttırmak

Bilgilendirmek

Tüketici kabul iklimi yaratmak

İkna etmek

Güven inşa etmek


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tedarikçilerin satışçının zihninde pay kapabilmek için sunması gerekenler arasında yer almaz?


Yaratıcı ve sık satış tutundurma etkinlikleri düzenlemelidir
Karşılıklı ziyaretler yapmalıdırlar.
Ortaklaşa reklam faaliyetleri düzenlenmelidir
Sergileme ve teşhir hizmetleri hazırlanmalıdır
Stratejik ortaklık kurulmalıdır

5.Soru

Bir işletme, kendi ürünleri ile ilgili arama motorlarında en çok kullanılan bazı anahtar kavramları satın alarak yeni aramalarda öncelikli olarak kendi ürünlerinin çıkmasını sağlamaktadır. Bu işletmenin pazarlama iletişimi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Halkla ilişkiler faaliyetinden yararlanmaktadır.

Satış tutundurmadan yararlanmaktadır.

Sergi ve fuarlardan yararlanmaktadır.

Kişisel satıştan yararlanmaktadır.

Dijital iletişimden yararlanmaktadır.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış sürecini oluşturan adımlardan biridir?


İstek Duymak

Danışmak

Satın Almaya Karar Verme

Satış

İlginin Yaratılması


7.Soru

Bazı durumlarda kişisel satış pazarlama iletişimi karması içinde diğer unsurlara göredaha gerekli ve hatta zorunlu hâle gelebilir. Buna örnek durum aşağıdakilerden hangisidir?


Satın alma kararını birden çok kişininin verdiği durumlar
Kişisel satışın vazgeçilmez bir zorunluluk arz ettiği durumlar
Potansiyel müşterilerin benzer özellikte isteklerinin olduğu durumlar
Potansiyel müşteri sayısının çok fazla olduğu durumlar
Potansiyel müşterilerin ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duymadığı durumlar

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde kişisel satış için geliştirilen ve AIDA olarak bilinen modelin hiyerarşik olarak doğru açılımı verilmektedir? 


Dikkat-İlgi-Arzu-Eylem

Dikkat-Arzu-İlgi-Eylem

İlgi-Dikkat-Arzu-Eylem

Arzu-Dikkat-Eylem-İlgi

Eylem-İlgi-Arzu-Dikkat


9.Soru

Mesajın göndericiden alıcıya doğru taşındığı ortam aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Gönderen

Alıcı

Kanal

Mesaj

Ortam


10.Soru

Reklamları yapanlar açısından reklamı sınıflandırdığımızda; hizmet işletmesi reklamına en uygun ifade hangisidir?


Kendini tanıtmak amacıyla vakıf ve dernek gibi kuruluşlar tarafından yapılır.
Banka, sigorta, telekomünikasyon operatörleri tarafından yapılır.
Toptancılar, perakendeciler ve dağıtıcılar tarafından yapılır.
Ürünü üreten firma tarafından ve bedeli ödenen reklamlardır.
Siyasi bir parti ya da bir siyasi aday tarafından yapılır.

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ‘reklam ne yapabilir?’ sorunun cevabı olabilir?


Hedef kitlenin varolan bir hizmet ya da ürün hakkındaki duygu ve düşüncelerini değiştirmeye yönelik bilgiler verebilir.

Bir ürün veya hizmetin olumlu özelliklerini yanında neden tercih edilmeyeceğini de söyler.

Ürünlerin en kalitesiz olanını gösterir.

Ürünü satmak için hedef kitleye gerçek dışı bilgiler sunar.

Reklamlar halk için ürün hakkında değerlendirme yaparak doğru bilgiler elde edilmesini sağlar.


12.Soru

Farkına varılmamış müşteri ihtiyaçlarının tespiti veya tatminsiz müşteri profilini tesbitte kişisel satışçılar için kullanılabilecek en uygun tanım hangisidir?


Koordinatör
Fırsat yakalayıcı
Bilgi toplayıcı
Uzman
Nitelikli personel

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi ortamında gönderenin etkinliği için sahip olması gereken üç özellikten biridir?


Yön verme
İmaj
Güç
Fikri muafiyet
Reklam hakkı

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmeden işletmeye satışta ortaya çıkan alıcı-satıcı ilişki türlerinden birisi değildir?


stratejik ortaklık

elektronik veri değişimine dayalı ilişkiler

mali ilişkiler

güvene dayalı ilişkiler

tekrarlanan işlemler


15.Soru

“Bir gönderici ile bir alıcı arasında düşünce birliği ya da ortaklığı kurma süreci” neyi tanımlar?


İletişim

Temas

Veri Aktarma

Diyalog

Veri Algı Yönetimi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Rosister ve Percy'e göre belirli bir reklam kampanyası ya da iletişim çabası planlanırken iletişim hedefleri bağlamında tanımlanan beş iletişim etkisinden biridir?


İşletmenin saygınlığını arttırmak

Ürüne/markaya bağlılık yaratmak

Marka farkındalığı

Ürünü rakip ürünlerle karşılaştırmak

Ürünün kullanımından sağlanacak yararları göstermek


17.Soru

“Çağdaş satışçılar örgütteki pazarlama araştırması, mühendislik, finans, operasyon ve müşteri hizmeti uzmanlarını kullanarak müşteri problemlerini çözmeyi bilmelidir”. Bu açıklama günümüz satışçılarının hangi görev veya rollerini açıklar?


Müşteri Ortağı

Pazar Analizi ve Ortaklık

Müşteri Hizmeti Sağlama

Alıcı-Satıcı Ekip Koordinatörü

Bilgi Toplayıcı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “dijital pazarlama”nın konusudur?


Sergi

Fuar

Her tür elektronik cihaz ve bu cihazlar sayesinde oluşturulmuş ortamlar

Alış-Veriş Merkezleri

Sosyal Medya


19.Soru

Pazarlama profesörü Philip Kotler, halkla ilişkilerin, Product (ürün), Price (fiyat), Place (dağıtım) ve Promotion (tutundurma) kavramlarını içeren pazarlama stratejisinin beşinci P’si olduğunu söyler. Halkla ilişkiler eğer doğrudan organizasyonun pazarlama hedeflerini desteklemek için kullanılırsa pazarlama iletişimi olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama hedeflerine etki eden ve pazarlama iletişimi olarak adlandırılabilecek bir halkla ilişkiler faaliyetidir?


Ürünün reklam filmini çekerek uygun mecralarda yayınlanmasını sağlamak
Radyo reklamlarına öncelik vererek hedef kitle üzerinde duygusal etkinliği artırmak
Haberlerde bir ürün lansmanı duyduktan ya da gördükten sonra araştırma yapan kişi gibi yeni pazarlar için olası müşteriler yaratmak
Ürünün diğer benzer ürünler ile arasındaki fiyat farklılıklarını vurgulayan tanıtım çalışmaları yapmak
Ürünü farklılaştıracak ar-ge çalışmalarına katkıda bulunmak

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam kampanyası planlanırken iletişimin hedeflerinden biridir?


Marka satın alma niyeti

Ürünlerin sayısını artırmak

Halkın talebini azaltmak

Kalitesiz ürünlerin üretimine son vermek

Ürünlerin kalitesini test etmek