Pazarlama İletişimi Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

(I) gönderen ya da kaynak ve alıcı olmak üzere en az iki taraf olmalıdır, (II) iki taraf arasında düşünce birliği ya da ortaklığı kurulması amaçlanmalıdır (III) iletişim bir süreç olma özelliğine sahiptir (IV) iletişimin tek bir ortada yapılması gereklidir (V) İletişim tek yönlü olmalıdır. Yukarıda numaralandırılan ifadelerden hangileri iletişimin unsurlarıdır?


I, II, III
I, II, III, IV
I, II
I, II, V
I, II, III, IV, V

2.Soru

Kişisel satışın, pazarlama iletişimi karması içinde diğer unsurlara göre daha gerekli ve hatta zorunlu hâle geldiği bazı durumlar söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir?


Potansiyel müşterilerin üründen haberdar olmadığı ve haberdar olmalarının kişisel satıştan başka türlü gerçekleşemediği durumlar
Potansiyel müşterilerin cinsiyet, yaş, medeni durum gibi kişisel özelliklerinin ayrıntılı incelenmesi gerektiği durumlar
Potansiyel müşterilerin her birinin amacının birbirinden farklılık gösterdiği ve genelleştirilemediği durumlar
Özel iletişim yöntemlerinin kullanılmaz olduğu ya da etkisiz kaldığı gibi bazı durumlar
Satın alma kararını birden çok kişinin verdiği durumlar ile potansiyel müşteri sayısının çok az olduğu durumlar

3.Soru

Bir işletmenin herhangi bir spor kulübüne parasal olarak destek vermesi ve onun organizasyonlarında görünür olması, dolaylı olarak tüketicilerle iletişim kurmaya çalışması hangi pazarlama iletişimi elemanının kullanıldığını göstermektedir?


Reklam

Sponsorluk

Satış tutundurma

Halkla ilişkiler

Dijital iletişim


4.Soru

Pazarlama iletişimi sürecinde hedef kitleler iletişim sürecinin hangi unsuru olarak değerlendirilmektedir?


Mesaj

Gönderici

Kanal

Alıcı

Etkinlik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal halkla ilişkiler uzmanının sorumlu olduğu işlerden biri değildir?


Şirkete yönelik anlayış yaratmak

Hisse senedi fiyatlarına istikrar getirmek

Şirketin prestijini artırmak

Hissedarların sadakatini sağlamak

Ürün ya da hizmete dair satın alma davranışını tüketicide tek­rarını desteklemek.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gönderenin taşıması gereken özelliklerden biridir?


İnandırıcılık

Güzellik

Ciddilik

Çekingenlik

Bilgelik


7.Soru

Reklamın bir pazarlama iletişimi öğesi olarak yapabilecekleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Tüketiciyi ürünü denemeye hazırlar.

Markanın güvenilirliği üzerine bir etkisi yoktur.

Satın alma sıklığını azaltır.

Sadece marka imajını tasarlar.

Ürünün nereden alınacağıyla ilgili bilgi vermez.


8.Soru

Pazarlama iletişimi sürecinde markalar iletişim sürecinin hangi unsuru olarak değerlendirilmektedir?


Mesaj

Gönderici

Kanal

Alıcı

Etkinlik


9.Soru

Pazarlama iletişiminde alıcı aşağıdakilerden hangisidir?


Reklam

Hedef kitle

Firma

Kural koyucular

RTÜK


10.Soru

Kişisel satış türlerinden işletmeden işletmeye satışın alt kategorilerinden biri olan ve sözleşmelerin de ötesinde bir anlam taşıyarak iki tarafın beraberce çok iyi çalıştıkları bir ilişki olarak biçimlenen unsur aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?


Güvene dayalı ilişkiler

Tekrarlanan işlemler

Stratejik ortaklık

Sözleşmeye dayalı işlemler

Tek işleme dayalı satışlar


11.Soru

Bütünleşik pazarlama iletişimi çerçevesinde tanımlanan mesaj türleri arasında kurumun denetleyebildiği ve denetleyemediği dört temel mesaj tipi vardır ve bu dört temel mesaj tipi, markaya ilişkin olası mesajların tümünü kapsar. Aşağıdakilerden hangisi bu mesaj türlerinden biri değildir?


Planlanmış

Çıkarsamaya dayalı

Satış sonrası hizmetten ya da bakımdan kaynaklanan

Planlanmamış

Yerel


12.Soru

"Kişiler arası iletişime dayalı, müşterilerle ilişki kurmayı ve sürdürmeyi içeren; müşteriyi bilgilendirmek, ikna etmek, sorun çözmek gibi pek çok işleve sahip bir disiplin" aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Pazarlama
Tutundurma
Reklam
Satış
Dağıtım

13.Soru

İletişim kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


En az iki taraf olmalıdır.

Taraflar arasında düşünce birliği ya da ortaklığı kurulması gerekmez.

İletişim süreç olma özelliği taşımaz.

İletişimde söz edilen semboller sadece harflerdir.

İletişim hayatın sınırlı ve belli anlarında yaşanır.


14.Soru

Reklamın ikna etme süreçleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Tüketiciyi bir ürün ya da hizmetle ilgili daha fazla bilgi edinmesi için teşvik ve motive eder.

Tüketiciyi ürün sayesinde hoşlanmadığı şeylerden kurtarabileceğine inandırır.

Tüketiciyi bir ürünün nereden alınacağı, onunla neler yapılabileceği, ürü­nün kullanıcıya/satın alıcıya ne gibi faydalar sağlayabileceği konularında bilgilendirir.

Söz konusu markanın hâlâ aynı olduğunu, aynı faydaları sağlayacağını, mar­kanın güvenilir ve sağlam olduğunu hatırlatır, müşterinin güvenini tazeler.

Yeni bir marka imajı tasarlar, bir marka imajını korur, markanın arzu edilmeyen imajını değiştirip yerine yenisini koyar.


15.Soru

Kişisel satışın pazarlama iletişimi içinde güçlü yönü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?


Kişisel satış çabaları için diğer iletişim araçlarına göre daha yüksek maliyete katlanılması

Müşterilere yöneltilen mesajların satış elemanları arasında farklılaşabilmesi

Satış gücü yönetiminin zor bir süreç olması

Kişisel satış çabalarının tüketiciyi rahatsız etmesi

Müşteriyi ikna etme düzeyinin yüksek olması


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmeden işletmeye satışta alıcı ve satıcı  ilişkilerinde en  yakın ilişki türüdür?


Sözleşmeye dayalı işlemler
Stratejik ortaklık
Güvene dayalı ilişkiler
Tek işleme dayalı  satışlar
Olaya, duruma bağlı satış işlemleri

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kişisel Satışın pazarlama iletişimi içerisinde zayıf olduğu yönler arasında yer almaktadır?


Alıcının satışçıyı dinlemek ve satışçının teklifine yanıt vermek için zaman ayırması
Müşterilere yöneltilen mesajların satış elemanları arasında farklılaşabilmesi
Müşterilere ayrıntılı ve kapsamlı bilgiler verebilme, kolay algılanamayan ürünleri açıklayabilme olanağı sağlaması
Satışçının müşteriden hızla geri bildirim alması
Müşteriyi ikna etme düzeyinin yüksek olması

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini ifade eden temel sorulardan biri değildir? 


Fiyatı ne kadar 
Kim
Ne söyler 
Hangi iletişim ortamında 
Kime 

19.Soru

Satıcılar, alıcılar ve rakiplerin bir araya geldiği yerlere ne ad verilmektedir?


Sergi/Fuar

Dijital pazarlama

Sponsporluk

Doğrudan pazarlama

Reklam


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı halkla ilişkiler etkinliklerini sınırlayan faktörlerden biri değildir?


Güvenilirlik

Görünürlük ve erişim

Maliyet

Kontrol

Jeopolitik Konum