Pazarlama İletişimi Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamı önemli kılmaz?


Piyasadaki benzer ürünlerin çokluğu

Yeni çıkan ürünlerin hızla kopyalanabilmesi

Tüketiciyi markadan soğutmak

Markaya yönelik imaj oluşturmak

Tüketiciyi ikna etmek


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamın amaçlarından değildir?


Hatırlatmak

İkna etmek

Bilgilendirmek

Diğer pazarlama faaliyetlerini karalamak

Harekete geçirmek


3.Soru

Pazarlama iletişimi, pazarlama karması elemanlarından biri olmakla birlikte kendi içinde de alt elemanlara sahip olduğu bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu alt elemanlardan biri değildir?


Reklam

Kişisel satış

Halkla ilişkiler

Dağıtım

Doğrudan pazarlama


4.Soru

Aşağıdaki şıkların hangisinde satış tutundurma faaliyetlerinin 3 temel hedef kitlesi doğru olarak verilmiştir?


Tüketiciler, aracı kuruluşlar ve satış örgütü
Üreticiler, reklamcılar ve firma
Tüketiciler ve üreticiler
Üreticiler, aracı kuruluşlar
Tüketiciler, firma ve reklamcılar

5.Soru

Reklam genelde iki tür enformasyon taşımaktadır;1. Potansiyel alıcıların yeni bir ürün ya da hizmetin ilk anda farkına varmalarının ve daha fazla sayıda kişinin markanın farkına varmasını sağlamak.2. Hedef kitlenin var olan bir hizmet ya da ürün hakkındaki duygu ve düşüncelerini değiştirmeye yönelik bilgiler vermek.Yukarıdaki bilgilere dayanarak reklamda iletişim sürecinin işleyişi nasıl gerçekleşmektedir?


Sadece kaynaktan bilgi akışı ile
Reklam veren ve alıcının tesadüfi iletişimi ile
Kanaldan mesajın tek yönlü iletilmesi ile
Hedef kitlenin kişisel bilgi edinme yolları ile
Kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve geri bildirim sürecinin işlemesi ile

6.Soru

I-Farkındalığı arttırma

II-Bilgilendirme

III-Ürün satışında baskı oluşturma

IV-Güven inşa etme

Pazarı destekleyen halkla ilişkiler, çeşitli hedeflere ulaşmak için kullanılır. Yukarıdakilerden hangileri bu hedefler arasında yer almaktadır.


Yalnız I

Yalnız III

Yalnız IV

I ve III

I, II ve IV


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamasının önündeki engellerden birisidir?


Bütünlük yaratması
Mesajlarda tutarlılık sağlaması
Tarafsız pazarlama önerileri
Daha iyi pazarlama duyarlığı
Birimler arasında üstünlük sağlama mücadelesi

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde halkla ilişkilerden pazarlama amaçlı yararlanmanın giderek artmasının nedenlerinden biridir?


Pazarlama faaliyetlerinin artık yeterince etkili olmaması
Pazarlama faaliyetlerini destekleyen alternatiflerin giderek önem kazanması
Halkla ilişkilerin büyük ve kârlı bir iş hâline gelmesi
Halkla ilişkilerin en önemli yönetim fonksiyonu haline gelmesi
Reklamların inandırıcılığını yitirmesi

9.Soru

Halkla ilişkiler kavramını açıklamak için pek çok tanım yapılmıştır. Buna göre, aşağıdakilerin hangisi halkla ilişkiler tanımında üzerinde durulan unsurlardan birisidir?


Organizasyon yönetiminden ayrı olarak planlı ve sürdürülebilir bir programı yürütmesi

Organizasyon ve ilgili çevresi arasında tek yönlü iletişimi sağlayıp sürdürmesi

Organizasyonun içinde ve dışında tutum ve davranışları manipüle etmesi

Politikaların, yöntemlerin ve eylemlerin paydaşlar üzerindeki etkisini analiz etmesi

Hem organizasyon hem de ilgili çevreleri için yararlı olan yeni politikalar ve yöntemler oluşturması


10.Soru

İletişim sürecinde sorulan sorulara bağlı olarak aşağıdaki ilişkilendirmelerden hangisi doğrudur?


Hangi iletişim ortamında?- Etkinlik

Kim?- Mesaj

Kime?- Kanal

Ne söyler?- Mesaj

Hangi etkinlik ortamında?- Gönderen


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi distribütörün kendi satış gücünün belirli bir ürünün satışı için harcadığı çaba ve dikkati ifade eder?


Bilinçaltı

Marka Gücü

Kalite Üstünlüğü

Zihin Payı

Seçicilik Payı


12.Soru

Hedef kitle, halkla ilişkiler çalışması ile içsel ya da dışsal olarak ulaşmak, etkilemek istenen kişileri kapsar. Aşağıdakilerden hangisi iç hedef kitle kapsamındadır?


Medya

Çalışanlar

Dağıtımcılar

Eğitimciler

Ticari birlikler


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam coğrafi açıdan sınıflandırıldığında ortaya çıkacak reklam türlerinden birisidir?


Sosyal sorumluluk reklamı

Aracı reklamı

Hizmet işletmesi reklamı

Tüketici reklamları

Yerel reklam


14.Soru

İşletmenin varlığından tüketicilerin haberdar edilmesi ve neticesinde bir değişimin yaşanması durumu aşağıdakilerden hangisini açıklar?


Pazarlama

Satış

İletişimin Temel Rolü

Karşılıklı Diyalog

Temas


15.Soru

Halkla ilişkilerde ideal amaç nedir?


Üst yönetimin imajını düzeltmek
İmaj ve itibar senkronizasyonunu sağlamak
Tüketiciye eeee basit yoldan ulaşmak
Kar elde etmek
Karşılıklı anlayış ve işbirliği yaratmak

16.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “kaynağı belli olan, ücreti ödenen, kişisel olmayan bir iletişim biçimidir ve şimdi ya da gelecekte tüketicileri bazı eylemlerde bulunmaları için ikna etmek üzere hazırlanır” şeklinde tanımlanan kavramdır?


Yatırım

Taşınmaz mal

İletişim

Reklam

İletim kanalı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günümüz satışçılarının farklı görev ve rollerinden satış yapıldıktan sonra da satışçıların sürekli olarak müşterileri ile temas kurmasını ve sattıkları ürünün nasıl performans gösterdiğini izlemesini içeren bir unsurdur?


Müşteri ortağı

Müşteri hizmeti sağlama

Fırsat yakalayıcı

Bilgi toplayıcı

Satışları öngörücü


18.Soru

Aşağıdakilerin hangisi finansal halkla ilişkilerin gelişimine yol açan sebeplerden biri değildir?


Halka açılan şirketlerin sayısının artması

Tüketici tercihlerinin hızla değişmesi

Şirket evliliklerinin çoğalması

Global finans piyasalarının öneminin artması

Şirketlerin yönetimleri devralmaları sırasındaki olumlu tutumları


19.Soru

Halkla ilişkiler çalışması kapsamında üreticiler, eğitimciler, basın veya ticari birlikler gibi muhataplar hangi kitle içerisinde yer alır?


İç hedef kitle

Dış hedef kitle

Yapay kitle

Ekonomik kitle

Avantajlı kitle


20.Soru

Bir Halkla İlişkiler çalışması hazırlanırken birbiri ardınca sıralanan bir dizi aşamanın geçilmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan birisidir?


Hisse sahiplerinin onayını almak.
Bir strateji oluşturmak amacıyla planlama ve programlama yapmak.
Zayıf yanları oluşturmak.
Şirkete ilgi çekmek.
Fırsat ürünleri yaratmak.