Pazarlama İletişimi Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Potansiyel müşterilerin satın alma kararlarından önce ürün hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duydukları ve ürünü derinlemesine bir incelemeye tabi ettikleri durumlar”. Yukarıda belirtilen durum kişisel satışta aşağıdakilerden hangisini açıklar?


Kişisel Satışın Gerekli Olduğu Durumu

Kişisel Satışın Zorluklarını

Kişisel Satışın Web Üzerinden Yapılması Gerektiğini

Kişisel Satışın Desteklenmesi Gerektiğini

Kişisel Satış Araştırmalarını


2.Soru

Kişisel satış bazen pazarlama fonksiyonunun son üçayağı (üç feet: uzunluk ölçüsü) olarak adlandırılır. Bu yönde aşağıdaki ifadelerden hangisi son üçayağını  doğru biçimde tanımlar?


Kişisel satışın temel işlevinin ve satışçıların temel işinin sipariş almak olduğunun düşünülmesidir.

Günümüzde satışın kişiler arası iletişimin bir parçası olarak ve müşterilerle ilişki kurma, ilişkiyi sürdürme ve hizmeti içeren çok işlevli bir disiplin olarak görülmesidir.    

Bir perakende satış yerinde satışçı ile müşteri arasındaki mesafeyi gösterdiği gibi, bir masanın arkasındaki endüstriyel müşteri ile satış temsilcisi arasındaki ortalama uzaklığı da ifade etmesidir.

Kişisel iletişim ve özellikle kişisel satışın genellikle ikiden fazla insanı içermesidir.

Satışın pek çok pazarda önemli bir rol oynamasına rağmen günümüzde satış ile ilgili profesyonelleri ifade etmek için satışçı kavramı dışında pek çok unvan kul­lanılmasıdır.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satışçıların görevlerinden biridir?


Alıcı-satıcı ekip koordinatörlüğü

Ürün kalite kontrolörlüğü

Sergi veya fuar açma

Hisse senedinin istikrarını sağlama

Hissedarların ilişkilerini artırma


4.Soru

İnsanlar tarafından algılanabilen sembollerin kullanıldığı, alt seviye programlama diline ne ad verilir?


Yeni dil

Gerçek dil

Sanal dil

Sembolik dil

Çevirici dil


5.Soru

Pazarlama hedeflerine ulaşmada halkla ilişkilerin katkısı da bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu katkılardan biridir?


Yeni ürün ve hizmetler hakkında ekonomi basınında yer alan makaleler yoluyla satış lideri yaratır.

Hem organizasyon hem de ilgili çevreleri için yararlı olan yeni politikalar, yöntemler ve eylemlerin oluşturulması konusunda yönetime danışmanlık eder

Hem organizasyon hem de ilgili çevreleri için yararlı olan yeni politikalar, yöntemler ve eylemlerin oluşturulması konusunda yönetime danışmanlık eder.

Organizasyon ve ilgili çevreleri arasında yeni ya da süregelen ilişkilere yol açar.

Organizasyonun içinde ve dışında farkındalık, düşünceler, tutumlar ve davranışları yönlendirir.


6.Soru

Günümüzde reklamcılığın tanımı hangi etmenlere bağlı olarak değişmiştir?


Yaşam koşullarındaki değişimlere
İnternet kullanımında gelişmelere
Teknolojik, sosyal ve kültürel değişimlere
Sosyal medya kullanımındaki gelişmelere
Yer ve zaman satın almadaki değişimlere

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış için doğru değildir?


İnsan unsuru önemlidir.
Kişisel satış müşterinin güvenini geliştirir.
Müşterilere insan olarak davranılır.
Müşteriler hemen hareket edebilirler.
Maliyeti düşüktür.

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal halkla ilişkiler uzmanının sorumlu olduğu işlerden biridir?


Şirketin kamuoyuna reklamını yapmak

Şirketin çalışanlarının maaş işlemlerini gerçekleştirmek

Şirketin prestijini artırmak

Şirket sahibinin görevlerini yerine getirmek

Şirketin satacağı ürünlerin kalitesini kontrol etmek


9.Soru

Hedef/Alıcı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?


Alıcı, mesajı okuyan, dinleyen ya da izleyen kişi, grup, topluluk ya da kitledir.
Alıcı, iletişime dışarıdan bakan kişidir.
Alıcı, sadece bir konu hakkında fikir yürütebilen kişidir.
Alıcı iletişimi gereksiz gören kişi ya da kişilerdir.
Alıcı, ön yargıları olan kişi veya topluluktur.

10.Soru

Pazarlama iletişim ögesi olarak reklamın yapabilecekleri arasında yer almaz?


Tüketiciyi bir ürün ya da hizmetle ilgili daha fazla bilgi edinmesi için teşvik ve motive eder
Tüketiciyi bir ürünün nereden al›naca¤›, onunla neler yapılabileceği vb. konularda bilgilendirir
Tüketiciyi, ürünü denemeye hazırlar
Markanın güvenilir ve sağlam olduğunu hatırlatır, müşterinin güvenini tazeler
Yalnızca marka kullanma deneyimi ile psikolojik yararlar arasında çağrışım kurar

11.Soru

Halkla İlişkilerde iç hedef kitlenin ikna edilmesi başarı açısından nasıl bir önem taşımaktadır?


Başarıyı en çok etkileyen etkendir.
Dış hedef kitlenin iknası çok büyük bir önem taşır.
Sadece organizasyonun başarısı halkla ilişkilerin kapsamındadır.
Dış ve iç hedef kitle aynı derecede önemlidir.
İç iletişim fısıltı gazetesi ile yönetilmektedir.

12.Soru

Bir ürünün pazarlanmasında perakendeci, dağıtıcı gibi kanal üyeleri yer aldığı zaman ürün/hizmet hakkında eğitilmeleri zorunlu olabilir. Fiyatın saptanması özellikle de nihai fiyatın belirlenmesi için pazarlık gerekebilir ve büyük imalatçılarla olduğu gibi satış operasyonunu desteklemek için aracılara büyük kâr marjları sağlanabilir. Ürün çok karmaşık ise reklam ve halkla ilişkiler ürünün faydalarım kişisel satıştaki kadar iletemez. Alıcının bilgi ihtiyacı çok fazla, bu bilgi karmaşık ve reklamla ulaştırılmak için çok ayrıntılı ise reklam iyi bir araç olamaz. Mesaj genel medya araçları için çok ayrıntılı ve hedef kitle çok yayılmış ise reklamda mesajın ve medyanın etkinliği sorunu ortaya çıkar (Copley, 2004). Bazı pazarlar özellikle de endüstriyel pazarlar diğerlerine göre kişisel satışa daha bağımlıdır. Bir siparişi alabilmek, örneğin bir fabrikaya büyük bir makine satabilmek için sadece reklam, doğrudan postalama ya da telefonla satış yeterli olmaz. Bu tür bir ürünün satışı için üst düzey satış profesyonelleri gerekir.Bu bilgilerden hareket ederek aşağıdakilerden hangisi için kişisel satışın pazarlama iletişimi içindeki güçlü yönlerinden olduğu söylenemez?


Yüz yüze iletişime dayalı olduğu için müşteriyi ikna etme düzeyinin yüksek olması
Müşterilere ayrıntılı ve kapsamlı bilgiler verebilme, kolay algılanamayan ürünleri açıklayabilme olanağı sağlaması
Bir işletmenin satış gücünü oluşturan kişisel satışçıların işe alınmasını, yerleştirilmesini, eğitimini ve denetimi içeren satış gücü yönetimi
Kişiler arası iletişime ve etkileşime dayalı olduğu için kişileri gözleyebilme ve böylece mesajları kişilerin ihtiyaçlarına uyarlayabilme olanağı sağlaması
Müşterinin satışçıyı dinlemek ve satışçının teklifine yanıt vermek için zaman ayırması

13.Soru

Mesajın göndericiden, alıcıya doğru taşındığı ortam olarak ifade edilmiş tanım aşağıdakilerden hangisidir?


İletişim

Kanal

Temas

Diyalog

Mesaj


14.Soru

Sahadan merkezî pazarlama birimlerine stratejik ve tak­tiksel planlama amacıyla bilgi toplamak hangi satış görevinin kapsamındadır?


Bilgi toplayıcı

Sahada halkla ilişkiler personeli

Satışları öngörücü

Müşteri hizmeti sağlama

Kıt Ürünlerin paylaştırıcısı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından biri değildir?


Telefon 
Televizyon 
Sinema 
Gazete 
Radyo 

16.Soru

Pazarlama sınırları sık sık çakışsa da halkla ilişkilerden çeşitli yollarla ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamayı halkla ilişkilerden ayıran yollardan birisidir?


Organizasyonun bütün hedef kitleleriyle ilgilenmesi

İdeal amacı karşılıklı anlayış ve işbirliği oluşturması

Organizasyonun ürünleri ve hizmetleri için pazarlarla iletişim kurması

Organizasyon için iyi niyet oluşturma ve ilişki inşa etme ile ilgilenmesi

Profesyonellerinin ilgili çevre, alıcı ve paydaş kavramlarını kullanmayı tercih etmeleri


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışının özelliklerinden biri değildir?


Tüketici ve müşterilere odaklanma

Ölçülebilir olma

İçeriden dışarıya değil dışardan içeriye doğru planlama

Tek yönlü bir iletişim süreci olması

Bütün pazarlama iletişimini içerme


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kampanyası hedefleri arasında yer almaktadır?


Net olmak
Güvenirliği arttırmak
bütçe sınırını aşmamak
Öncelikleri hesaba katmak
Somut hedefler belirlemek

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış süreci adımlarının ilkidir?


Satın alma öncesi
Satışların  hemen sonrası
Satın alma aşaması
İlginin yaratılması
Satın alma sonrası  ve devam

20.Soru

Yeni ürünleri tanıtmak, müşteriyle ortaklaşa pazarlama yapmak, stokları izlemek, müşteri hizmeti sağlamak, şikâyetleri ele alıp çözümlemek, müşteriyle bağlantıda kalmak, yenilenen siparişlerle ilgilenmek, uzun vadeli tahsilatları yapmak olarak ifade edilen kişisel satış süreci adımı aşağıdakilerde hangisidir?


İlginin yaratılması

Satın alma öncesi

Satın alma aşaması

Satışın hemen sonrası

Satın alma sonrası ve devamı