Pazarlama İletişimi Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnternetin ve internette online içeriğin yaygınlaşması ile birlikte, pazarlama ve halkla ilişkilerin sözü edilen yeni kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Halkla ilişkiler sadece ana medya izleyicisine yöneliktir.

İnsanlar gerçekleri değil yorum ister

İnsanlar katılım değil propaganda ister

Pazarlama tek yönlü bir müdahaledir

İnternet'te pazarlama ve halkla ilişkiler birbirlerine yakınlaşmışlardır.


2.Soru

Reklam tanımına "ikna" kavramını dahil ederek reklamı tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Foster
Kotler
Arens
Ehrenberg
Burton

3.Soru

İnandırıcılık, çekicilik ve güç gibi özellikleri taşıyan ve etkinliği kullanıldığı pazarlama iletişim ortamına bağlı olarak değişen iletişim süreci elemanı aşağıdakilerden hangisidir?


Gönderen

Kanal

Mesaj

Alıcı

Etkinlik


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tanımında üzerinde durulan unsurlar arasında yer almaz?


Organizasyon ve paydaşları arasındaki ilişkilerle uğraşmak
Organizasyonda düşünce, tutum ve davranışları yönlendirmek
Organizasyon ve çevresi arasında iki yönlü iletişimi sağlamak
Organizasyonun reklam bütçesini belirlemek
Organizasyon ve çevresi için yeni politikalar konusunda danışmanlık yapmak

5.Soru

Günümüzde reklam sadece bir ürün, hizmet ya da fikire dahil değildir. Organizasyonlar ve kurumlara da dahil olabilir. Geçmişte fikrin, hizmetin yanında günümüzde reklamda zamanın da satın alınması vardır. Reklam ikna etmeyi ve bilgilendirmeyi amaçlarken firmaların ve kamu kurumlarının ve hatta bireylerin kullandıkları bir iletişim aracı haline gelmiştir. Günümüzde sosyal medya reklamcılığı etkilemiş midir?


Etkiledi.
Etkilemedi.
Fark yarattı.
Fark yaratmadı.
İkisi de çok farklı.

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini oluşturan temel ögelerden değildir?


Kaynak

Alıcı

Çağ

Geribildirim

Mesaj


7.Soru

“Müşterinin zihni herhangi bir satın alma durumunda mantıklı safhalar izler; önce farkına varıp dikkat eder, daha sonra ilgi duyar, ürünü elde etmeyi arzular ve harekete geçer” şeklinde ifade edilen cümle aşağıdaki satış modellerinden hangisini tarif etmektedir?


AIDA modeli

İhtiyaç tatmini modeli

Problem Çözümü Teorisi

Etki-Tepki Modeli

SWAT modeli


8.Soru

Tedarikçilerin satıcının zihninde pay kapabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?


Ortaklaşa reklam faaliyetlerinden kaçınması

Karşılıklı ziyaretler yapmalı

Sergileme ve teşhir hizmetleri hazırlamamalı

Ürünün özelliklerini biliyormuş gibi davranması

Ürünün en iyi kalitede ve en ucuz fiyatta olduğunu iddia etmesi


9.Soru

Sosyal medya pazarlama ne tür pazarlama içerisinde değerlendirilir?


Proaktif pazarlama
Modern pazarlama
Reaktif pazarlama
Dijital pazarlama
E) Geleneksel pazarlama

10.Soru

Kişisel satış türlerinden perakende satışın en yaygın şekli aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Dükkan ve mağazalarda satış

Kişisel satış

Kişisel hizmetler

Tele pazarlama

Diğer perakende satış faaliyetleri


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamın amaçlarından biri değildir?


Bilgi vermek

İkna etmek

Hatırlatmak

Pekiştirmek

Rekabet oluşturmak


12.Soru

Haris’e göre günümüzde pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin gelişimine olanak sağlayan koşullardan birisi aşağıdakilerden hangisidir?


Büyük ve karlı bir iş haline gelmesi

Turizm

Sanayileşme

Akademik faaliyetler

Hukuksal Düzenlemeler


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin sahip olduğu alt elemanlardan biridir?


Reklam
Ürün
Fiyat
Personel
Fiziksel Alanlar

14.Soru

Belirli bir işletme ya da organizasyonun duyuru ya da ikna edici mesajlarını, kitle iletişim araçlarında satın alınan ya da kendilerine bağışlanan yer ya da zama­na yerleştirmesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Sponsorluk

 Reklam

Doğrudan pazarlama

Sergi ve Fuarlar

Satış Tutundurma


15.Soru

I. Pazarı analiz etme ve planlama
II. Fırsat yakalayıcı
III. Kıt ürünlerin paylaştırıcısı
Yukarıdakilerden hangileri günümüz satışçıların görev ve rolleri arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

Hepsi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir reklam kampanyası ya da iletişim çabası planlanırken iletişim hedefleri bağlamında iletişim etkisi arasında yer almaktadır?


Ürüne yönelik talebi arttırmak
Ürünün nasıl kullanılacağını göstermek
Ürünün nereden alınacağını açıklamak
Marka satın alma niyeti
İşletmenin saygınlığını arttırmak

17.Soru

“Bir kuruma karşı olumlu imaj oluşturmayı ya da var olan olumlu imajı güçlendirmeyi amaçlayan reklamlardır”. Bu bilgi aşağıdakilerden hangi reklam grubunu açıklar?


Aracı Reklamı

Tüketici Tarafından Oluşturulan Reklam

Siyasal Reklam

Kurumsal Reklam

Sosyal Sorumluluk Reklamı


18.Soru

Çeşitli işlevleri bulunan iletişim kavramı pazarlama açısından da önem taşımaktadır. İletişim ve pazarlama kesişiminde iletişimin hangi işlevi hedef kitlede davranışsal bir değişime yol açmaya diğer işlevlere kıyasla daha yakındır?


İmaj oluşturma
İkna etme
Haberdar etme
Hatırlatma
Bilgi verme

19.Soru

Toptancıların, perakendecilerin ve dağıtıcıların yaptığı reklama ne denir?


Üretici reklamı

Siyasal reklam

Aracı Reklamı

Tüketici reklamı

Endüstriyel reklam


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reaktif stratejilerden biridir?


Özür stratejileri

Hak verme

Güçlendirme

İnternet müdahalesi

Aktif ilişkiler