Pazarlama İletişimi Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tüketicilerin teşvik edilmesine yönelik olarak farklı araçların kullanıldığı, çoğunlukla kısa dönemli, tüketicilerin ürünü denemesini sağlamaya yönelik, satın alma kararının daha hızlı ya da daha yüksek miktarlarda verilmesini sağlama amacı taşıyan faaliyetlere ne ad verilir?


Reklam

Pazarlama İletişimi

Kişisel Satış

Tanıtım

Satış Tutundurma


2.Soru

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işletme doğrudan pazarlama aracılığıyla çeşitli yaratıcı pazarlama uygulamalarında bulunmaktadır. Böylelikle her bir uygulama farklı ve birbirini destekleyecek, bütünlük oluşturacak bir şekilde kullanılmaktadır. Bu bağlamda doğrudan pazarlamanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi farklı uygulamaların bütüncül bir şekilde kullanılmasına olanak tanımaktadır?


Sıklık
Pazar bölümlendirme
Kişiselleştirme
Seçicilik
Esneklik

3.Soru

I. Herhangi bir kriz içim ön hazırlıkII. Krizin gerçekliğini anlamakIII. Krizi kontrol altına almakIV. Krizi çözümlemekV. Krizden avantaj sağlamak Yukarıdaki koşullar göz önüne alındığında Kriz Yönetiminin Halkla İlişkiler çerçevesinde işletmeye yararı nedir?


İşletmenin hedef kitlesiyle bağını sağlam tutmayı sağlar.
İşletmenin Halkla İlişkiler açısından başarısını sağlar.
Kriz Yönetimi bir olay içinde suç ya da başarısızlığın sorumluluğunu kabul edip, özür dileyip, ikna edici değişiklik yaparak olumsuzluğu çürütür.
İşletmenin iç yapısını kontrol altında tutar.
İşletmenin suçunu avantaja çevirir.

4.Soru

Promosyon reklamları olarak adlandırılan reklam türü ile fiyat bilgisi, özellikle hangi tüketim ürünleri için tüketicilere ulaştırılır?


Dayanıklı ürünler
Endüstriyel ürünler
Hızlı tüketim ürünleri
Aranmayan ürünler
İkame ürünler

5.Soru

I. Pazarlama iletişimi
II. Ürünün patent hakkı
III. Fiyat
IV. Çevresel etkenler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri satışları etkileyen faktörler arasında yer alır?


I, II ve III

I,III ve IV

II ve III

I ve IV

I ve III


6.Soru

Dağıtım kanalı üyelerinden perakendeciler; ürün ve hizmetlerin kişisel ya da ailevi kullanımı için satış ve bununla ilişkili tüm faaliyetlerdir. Toptancılık, ürünlerin işletmelere ve diğer örgütlere tekrar satmak, üretimde kullanmak ya da örgütsel çalışmaları sürdürmek üzere satışı ve tüm faaliyetleri olarak tanımlayabiliriz. Dağıtım kanalları içinde görev alan toptancılar ile perakendeciler arasındaki temel işleyiş farklılığı nedir?


Büyük mağaza zincirlerine satış yaparlar.
Perakendeciler nihai tüketicilere satış yaparken toptancılar nihai tüketicilere satış yapmazlar.
Tüketici kooperatiflerine satış yaparlar.
Süpermarket zincirlerine satış yaparlar.
Departmanlara satış yaparlar.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam süreci evrelerinden "büyüme evresi" arasında yer almaktadır?


Ürün ve marka farklılaştırma stratejileri üzerine yoğunlaşılır
Tüketicinin zihninde kalıcı olmak için hatırlatıcı reklam kampanyaları yürütülür
Pazarda kalınarak üretime devam edilir
Dağıtım kanallarında satış ekibi daha agresif şekilde kullanılır
Tüketicilere ürünü denettirmek için satış tutundurma etkinliklerinden yararlanmak

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketici ürünlerinden biridir?


Beğenmeli ürünler

Hammaddeler

İşlenmiş maddeler

Endüstriyel hizmetler

Yardımcı araçlar


9.Soru

Tüketici davranışlarını temel alan psikoljik fiyatlandırma süreci çeşitli taktikleri içerir. Aşağıdakilerden hangisi bu taktiklerden biri değildir?


Sabit fiyatla fiyatlandırma
Küsuratlı fiyatlandırma
Vade farkı ile fiyatlandırma
Prestij fiyatlandırma
Miktar indirimi yoluyla fiyatlandırma

10.Soru

Ürün katmanlarındaki temel düzeye yani tüketicinin üründen elde ettiği temel yarara verilen isim aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?


Gerçek yarar

Tüketici deneyimi

Zenginleştirilmiş yarar

Çekirdek yarar

Amaçlanan yarar


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın nihai tüketicilere yönelik amaçlarından biridir?


Müşteri trafiğinin artırılması

Stokların azaltılması

Rekabetin dengelenmesi

Yeni ürün sunumu

Farklı faaliyetlere destek sağlanması


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nihai tüketicilere yönelik satış tutundurma araçları arasında yer almaz?


Fiyat İndirimleri

Kuponlar

Örnek Ürün Dağıtımı

Süreklilik Programları

KDV Gelir Vergisi oranının artması


13.Soru

I- Yapım II- Kullanım biçimi III- Karekterler IV- Olay örgüsü Marka yerleştirmede "marka"nın ilişkilendirildiği faktörler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


I ve II
II ve IV
I, II, IV
I, II, III
I, II, III ve IV

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün katmanlarından "zenginleştirilmiş yarar" içerisinde yer almaktadır?


Garanti süreleri
Marka ismi
Kalite düzeyi
Ambalaj
Tasarım

15.Soru

Tüketicilerin marka bağlılığının yükseltilmesine yönelik olarak kullanılan programlara verilen ad nedir?


Ürün programları
Satış programları
Süreklilik programları
Marka programları
Teşvik programları

16.Soru

Tüketiciye mesajı iletmek için telefonun kullanıldığı doğrudan pazarlama uygulamasına ne ad verilmektedir?


Doğrudan posta

Telepazarlama

Kitlesel medya uygulamaları

Doğrudan satış

Marka sunumu


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin bir markaya ilişkin olumsuz algılara sahip olması nedenleri arasındadır?


Satış tutundurmanın süresinin uzun olması

Satış tutundurmanın süresinin kısa olması

Satış tutundurma faaliyetlerinin çeşitlilik göstermesi

Aşırı pahalı olması

Kalite ve güvenden ödün vermemesi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizine girmez?


Tehditler
Personel
Fırsatlar
Zayıf yönler
Güçlü yönler

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam süreci kavramının içerdiği varsayımlar arasında değildir?


Her evre farklı stratejiler gerektirir.

Kârlar her evrede farklılık gösterir.

Ürünlerin ömürleri sınırlıdır.

Ürün satışları, her evrede farklılaşır.

Ürün satışları, her evrede aynı pazarlama stratejileri gerektirir.


20.Soru

Yalnızca düzenlendiği konuda üretilen ürünlerin sergilendiği ve geniş halk kitlelerinden çok, ilgili sektörü hedefleyen faaliyetlere ne ad verilir?


Tüketici fuarları

Tüketici panayırları

İhtisas (dikey) fuarları

Entegre fuarları

Entegre panayırları