Pazarlama İletişimi Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Cep telefonu almak isteyen bir tüketicinin ürün, marka, marka ismi , ürün özellikleri, kalite, tasarım ve ambalaj konularını da değerlendirdiği ürün katmanı aşağıdakilerden hangisidir?


Zenginleştirilmiş yarar
Gerçek yarar
Çekirdek yarar
Somut yarar
Soyut yarar

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medya seçiminde izlenecek temel adımlardan biri değildir?


Ulaşma, sıklık ve etkiye karar vermek

Temel medya çeşitleri arasında seçim yapmak

Spesifik medya araçları arasında seçim yapmak

Zamanlamaya karar vermek

Maliyeti belirlemek


3.Soru

“Oraya nasıl ulaşırız?” sorusu pazarlama iletişimi planlama sürecinin hangi basamağına aittir?


Durum Analizi

Amaçlar

Strateji

Taktikler

Uygulama


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış gücüne yönelik bir satış tutundurma aracıdır?


Bayi toplantıları

Fiyat indirimleri

Para iadeleri

Yarışmalar

Satış el kitapları


5.Soru

Odabaşı ve Oyma ( 2009 ) ' a göre satış tutundurma, satın alma gerçekleştirmeleri için tüketicilere özel şeylerin teklif edilmesi ve sunulmasıdır. Kodler ( 2002 )'e göre, satış tutundurma; tüketicilerin teşvik edilmesine yönelik farklı araçların kullanıldığı, çoğunlukla kısa dönemli tüketicilerin ürünü denmesini sağlamaya yönelik satın alma kararının hızlı ve yüksek miktarda verilmesi amacını taşıyan faaliyetlerdir. Odabaşı ve Oyman ile Kodler'in satış tutundurmayı tanımlarken farklılaştığı nokta hangisidir?


Propagandayı amaçlar.
Satın alma kararlarının daha hızlı ve daha yüksek miktarda verilmesini sağlamayı amaçlar.
Özel şeylerin teklif edilmesini amaçlar.
Olumlu tutum geliştirmeyi amaçlar.
İletişimin iki yönlü işlemesini amaçlar.

6.Soru

Halkla ilişkilerin pazarlamadan farklılaşmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Halkla ilişkiler organizasyon için iyi niyet yaratmayla ilgilidir.

Pazarlamanın amacı işbirliği yaratmadır.

Pazarlama ilişki inşa eder.

Halkla ilişkiler ürün ve hizmet satmayla ilgilidir.

Pazarlama ve reklam profesyonelleri ilgili çevre kavramını kullanır.


7.Soru

Gıda sektöründe faaliyet gösteren A firmasının bir ürününün satış hızı düşmeye başlamış dolayısıyla firma da satışlarını korumak için çeşitli uygulamalarda bulunmaya başlamıştır. Söz konusu uygulamalar kapsamında ürünün özelliklerinde farklılaştırmaya ve fiyatında ise indirime gidilmiştir. Belirtilen durum göz önünde bulundurulduğunda ürünün, ürün yaşam sürecinin hangi evresinde yer aldığı ve bu evrede uygulanabilecek tutundurma yöntemleri aşağıdaki maddelerden hangisinde belirtilmiştir?


Gerileme evresi, Satış promosyonları
Büyüme evresi, Kişisel satış ve Satış promosyonları
Olgunluk evresi, Reklam ve Satış promosyonları
Giriş evresi, Reklam, Halkla ilişkiler ve Satış promosyonları
Gerileme evresi, Halkla ilişkiler ve Satış promosyonları

8.Soru

I. Şirkete yönelik anlayış yaratmak
II. Hissedarların kazanç paylarını gerçek değerinin altında göstermek
III. Hisse senedi sahibinin onayını kazanmak
IV. Teknik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek
V. Finansal topluluklara yönelik olumlu tutum oluşturmak
Yukarıdaki seçeneklerden hangisi veya hangileri finansal halkla ilişkiler uzmanının sorumlu olduğu işler arasındadır?


I ve II

I,II,III

II,III ve IV

I,III ve V

III, IV ve V


9.Soru

Üretici ya da aracı işletmelerin tüketicilere genellikle ücretsiz olarak vermiş oldukları ve alışveriş yapıldığında belirli ürünlerde indirim sağlayan kartlar aşağıdakilerden hangisidir?


Fiyat indirimleri

Fiyat politikası

Kupon

Alışveriş kartı

İndirim kartı


10.Soru

Satış tutundurmanın temel amacı nedir?


Tüketicilerin belirli bir şekilde davranış göstermelerini sağlamak
Tüketicilerin farklı bir şekilde davranış göstermelerini sağlamak
Tüketicilerin rastgele şekilde davranış göstermelerini sağlamak
Reklamın etkinliğini arttırmak
Halkla ilişkilerin etkinliğini arttırmak

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın amaçları arasında yer alır?


Mevcut müşterileriden kurtulmak

Dolaylı tepki reklamı ile satış yapmak

Markanın kullanım miktarını azaltmak

Ürünü denemeyi ya da marka değiştirmeyi teşvik etmek

Marka değişimini engellemek


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın önemli unsurlarından biri değildir?


Müşterinin Güveni

İnsan Unsuru

İletişim çabası

Satış sonrası servis

Mekan


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın güçlü yönlerindendir?


Mevcut müşterileri tutmak

Ürünü denemeyi ya da marka değiştirmeyi teşvik etmek

Doğrudan tepki reklamı ile satış yapmak

Pazarlama olanaklarının artması

Esneklik


14.Soru

İşletmelerin kurumsal boyutta gerçekleştirdikleri sponsorluk faaliyetleri, sahip oldukları markaları ve kurumsal düzeydeki imajları ve tanınırlıkları açısından büyük önem taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun üstün yönlerinden biridir?


Hazırlık ve planlama gerektirir
Tüketiciler arasında marka için bir tercih yaratır
Çaba ve bilgi gerektirir
Yoğun personel kaynağına ihtiyaç duyar
Zaman alır

15.Soru

Tüketiciyi satın almaya yöneltmek amacıyla, ürünler konusunda fikirler oluşturulması ya da iletilmesine ne ad verilmektedir?


Pazarlama

Reklam

Sergi

İletişim

İkna etme


16.Soru

Doğrudan pazarlamada müşterilerle uzun dönemli ilişkilerin kurulabilmesini sağlayan unsur aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alır?


Doğrudan satış

Doğrudan posta

Veri tabanları

Telepazarlama

Kitlesel medya uygulamaları


17.Soru

Müşteriler için yaratılan değerin kaynağı genellikle ürünün kendisinden kaynaklanır. Ancak işletmenin satış gücü müşterilerin özel ihtiyaçlarına çözüm sağlayabilecek hizmetler, programlar ya da sistemleri vurgulayan değer önerileri geliştirerek bir ürünün müşteri açısından değerini fiziksel özelliklerinin ötesine taşıyabilir. Aşağıdakilerden hangisi, müşteri için değer yaratabilecek ve böylece farklılaştırmanın zor olduğu pazarlarda bile işletme için rekabet kaynağı olabilecek değer arttırıcı satış faaliyetlerinden biri değildir?


Değerli bir uzmanlık sağlayan bire bir satış ziyaretleri
Ürünün kurulması, satış sonrası destek ve bakım hizmetleri
Müşteri eğitimi
Müşteriye kalite kontrolü ve üretim konularında asistanlık yapmak
Müşteriye daha uygun başka bir hizmetten açıkça söz etmek

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satıı etkileyen faktörler arasında yer almaz?


Ürün kalitesi
Fiyat
Dağıtım
Rekabet
Oliktik talep

19.Soru

Satış tutundurma, işletmelerin artan oranda uyguladıkları ve şletmelere çok sayıda faydal sağlayan bir pazarlama iletişimi yöntemidir. Aşağıdakilerden hangisi bu faydalardan biri değidir?


Oldukça esnektir. Yeni bir ürünün tanıtımı sürecinde, herhangi bir aşamada kullanılması mümkündür.
Ürünün tasarımında çekicilik sağlayarak satın almayı özendirir.
Değişmez, katı kuralları vardır.
Müflterilerin plansız satın almalarına olanak sağlar.
Satış dengesizliklerini gidererek satışlarda kalıcı iyileşme sağlar.

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın nihai tüketicilere yönelik amaçlarından biridir?


Müşteri trafiğinin artırılması

Stokların azaltılması

Rekabetin dengelenmesi

Farklı faaliyetlere destek sağlanması

Ürünün yeniden satın alınması ve marka bağlılığı