Pazarlama İletişimi Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Satış tutundurmanın artan öneminin nedenlerinden biri olan ve özellikle güçlü markaların bile durgunluk zamanında satış tutundurmaya yönelmelerinin nedeni olarak da kabul edilen gerekçe aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Tüketici davranışlarında sürekli olarak değişim yaşanması

Mağaza içinde karar verme davranışının artması

Marka bağlılığının düşmesi ve tüketicilerin fiyat odaklı davranışlarının artması

Farklılaştırmanın eskisi kadar kolay olmaması

Reklamın algılanmasındaki güçlükler


2.Soru

İşletmeden işletmeye (BtoB) satış, daha çok müşterinin problemini çözme ve müşteri için stratejinin yerine getirilmesine dönüştürülmüştür. Satışçılar müşterilerinin işletme stratejilerini anlamak ve daha sonra onlara nasıl yardımcı olabileceklerini bulmak durumundadır. Aşağıdaki örneklerden hangisi bu sürece uygun bir örnektir?


Müşterinin işletmeden satın aldığı ürünün gerekli kurulumunu yapmak
İndirimdeki veya kampanyalı ürünler hakkında potansiyel müşterilerini bilgilendirmek
Müşteriye yeni çıkan bir ürünü önermek
Firma için, sektör ve içinde iş yapılan çevre hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak
Müşterinin satın alma süreci sona erdiğinde sorumluluğun da sona ermesi

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürünün somut özellikleri arasında yer almaktadır?


Stil
Kalite
Garanti
Dayanıklılık
Prestij

4.Soru

Herhangi bir aracı kullanmaksızın, müşterilere ait adres ya da telefon gibi bazı bilgiler yoluyla iletişimin doğrudan gerçekleştirildiği pazarlama şekline ne ad verilmektedir?


Doğrudan pazarlama

Kişisel satış

Satış tutundurma

Dolaylı pazarlama

Kişilerarası pazarlama


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Toyota’nın İngiltere pazarına ilişkin hazırladığı SWOT analizine ait dışsal bir faktördür?


Avrupa’nın pazar payının % 4 olması

Yeni bir modelle pazara giriş

“Just in time” üretim yapması

Güvenilir ve yüksek kaliteli bir imaja sahip olması

Dünya’nın 3. büyük otomobil üreten firması olması


6.Soru

Bir ürün hakkında hoşa gitme, tutum oluşturma ve satın alma davranışı oluşturma reklamın hangi amacı içerisinde değerlendirilebilir?


Geri bildirim verme
Bilgi verme
Satış yapma
Satış opsiyonu sunma
İkna etme

7.Soru

İşletmenin hedefi pazarda farkındalığı arttırmak ise kullanması gereken en açık araç aşağıdakilerden hangisidir?


Reklam

Benzeri olmayan yeni bir ürün ortaya koymak

Kupon fırsatı sunma

Hediye verme

Ürün patent haklarını kamusallaştırması


8.Soru

I. Hedef kitleye bir soru yöneltilmesi
II. Hedef kitleye mesajın başında ve sonunda ürünü satın alıp kullanmasını haklı çıkaracak gerekçeler söylenmesi
III. Hedef kitlenin ürünü ya da hizmeti kullanmasını gerektiren nedenler gösterilmesi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri etkili bir mesajın nasıl söyleneceğinin belirlenmesiyle ilgili unsurlardır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

Yalnız III

I, II ve III


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın gelişmesinin nedenlerinden biridir?


Reklamın etkisinin algılanmasındaki güçlükler

Reklamın maliyetli olması

Kişisel satışçıların eğitimsiz olması

İnsanların ürünlerin kalitesine olan güvenlerinin azalması

Kalite kontrol kurumlarının işlevinin artması


10.Soru

"Anadolu Üniversitesi'nin mezun ve okuyan öğrencilere farklı bakış açıları kazandırabilmek ve ilgi duydukları alanlarla ilgili ikinci bir diploma fırsatı sunmayı amaçladığı "İkinci Üniversite" kapsamında çeşitli duyurum faaliyetlerini gerek sosyal medya araçları ile, gerek açık hava reklam çalışmalarıyla gerekse de fuar tanıtım etkinlikleriyle hedef kitlesi ile buluşturmaktadır. "Buna göre Anadolu Üniversitesi hangi iletişim çabasını kullanmaktadır?


Hatırlatma yapmak
Tüketici sadakati yaratmak
Kurum ve ürünün farkında olunmasını sağlamak
Hedef kitleyi ürün kullanımı hakkında eğitmek
Satışları artırmak ve desteklemek

11.Soru

Aşağıdakilerden pazarlama karmalarından hangisi maliyet unsuru içerisinde yer almaz?


Fiyat

Ürün

Endüstriyel ürün

Dağıtım

Tutundurma


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın etkileşimli boyutuna örnektir?


Peynir almak isteyen bir müşteriye şarküteride tadım yaptırarak karar vermesini sağlamak
Telefonla tüketicileri arayarak detaylı bilgi vermek
Müşterilere ürün bilgilerini içeren email yollamak
Medya araçlarıyla sosyal ortamda tanıtıcı videoların yayınlanması
İndirim ve diğer promosyonlarla tüketicileri ürünü almaya teşvik etmek

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi durum analizinde yaygın olarak kullanılan SWOT analizinin ortaya koyduğu unsurlardan biri değildir?


Gelecek beklentileri

Güçlü yönler

Zayıf yönler

Fırsatlar

Tehditler


14.Soru

Hedef kitleye odaklanarak diğer kurumlardan farklılaşma amacıyla olimpiyat oyunlarına sponsor olan bir kurum iletişim anlamında geleneksel medyadaki hangi durumun önüne geçebilir?


Mesaj karmaşası
Zaman sıkıntısı
Planlama gerekliliği
Personel kaynağı
Bilgi gerekliliği

15.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Pazarlama iletişimi çabaları görevleri arasında yer almaz?


İmaj oluşturma

Tutumları pekiştirme

Bilgilendirme

Hedef kitleyi haberdar etmeyerek merak uyandırma

Olumlu tutum oluşturma


16.Soru

İnternetin kitlesel bir iletişim mecrası haline gelmesi ile birlikte tüketiciler karar verme sürecinde bilgi almak amacıyla farklı sosyal medya platformlarına başvurmaya başlamışlardır. Sosyal medyanın, geleneksel medyada yer alan reklamlara kıyasla daha güvenilir bir bilgi kaynağı olarak algılanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Eşzamanlılık
Ağızdan ağza iletişim
Etkileşim
Geribildirim
Multimedya

17.Soru

Satış tutundurma hangisine yöneliktir?


Bilinirliğin arttırılmasına
Satışların arttırılmasına
Pazarda lider olma hedefine
Rakipsiz olma stratejisine
Markanın benzersiz olma hedefine

18.Soru

Satış tutundurmanın tanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Çoğunlukla uzun dönemlidir.

Müşteri grubu sınırlandırılmamıştır.

Hızlı bir şekilde satın alma ile ilişkilendirilir.

Hedefinde sadece nihai tüketiciler vardır.

Uzun dönemde satışın sağlanması amaçlanır.


19.Soru

I ) Veri tabanı oluşturma II ) Ürün deneme ve örnek ürün dağıtımı III ) Ürünün yeniden satın alınması ve marka bağlılığı IV ) Satın alma sıklığının ve oranının arttırılması V ) Büyük miktarlarda satın alınmasının sağlanması VI ) Yeni ürün sunumu. Yukarıdaki maddeleri incelediğinizde, bu maddeler satış tutundurma amaçlarından hangi amacı tanımlamaktadır?


Araçlara yönelik amaçlar.
Satış gücüne yönelik amaçlar.
Rekabet dengelenmesi.
Nihai tüketicilere yönelik amaçlar.
Farklı faaliyetlere destek sağlanması.

20.Soru

Örnek ürün dağıtımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Dikkat çekme açısından oldukça etkili bir yöntemdir. 
Ürünün tüketiciler tarafından denenmesi sağlanır. 
Özellikle yeni ürünlerin pazara sunulması sırasında oldukça faydalı bir yöntemdir.  
Maliyeti oldukça düşüktür. 
Kolayda ürünlerde rahatlıkla geçekleştirilebilen bir yöntemdir.