Psikoloji Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir bilim olarak psikolojinin amaçlarından birisi değildir?


Genelleme
Betimleme
Açıklama
Tahmin etme
Hiçbirisi

2.Soru

2002 yılında karar verme ile ilgil çalışmalarıyla Nobel Ekonomi ödülünü alan bilim insanı kimdir?


Daniel Kahneman

Martin Seligman

Irvin Yalom

Albert Ellis

Steven Pinker


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beyin sapının temel işlevlerinden değildir? 


Ağrı kontrolü

Uyku-uyanıklık ve dikkatin kontrolü

Göz hareketlerinin kontrolü

Görsel ya da işitsel reflekslerin bütünleştirilmesi

çapraz bağlantılardan oluşan kompleks hareket devrelerini oluşturmak


4.Soru

"Sorulara cevap ararken, sezgiler veya sağduyu değil, duyularla algılanabilen, deneyime dayalı veriler toplanır. Sonra bu veriler analiz edilerek sonuçlara ulaşılır. Örneğin kişilerin kendilerinden farklı mı yoksa benzer kişilik yapısında eşlerle mi daha mutlu olduğunu anlamak için, çiftlerin belirli kişilik özellikleri ölçülür ve kişisel mutluluk değerleri ile ilişkisine bakılır." 

Yukarıda tanımlanan özellik, bilimsel yöntemin hangi özelliğinin tanımına uygundur?


Ampirik olma

Betimlenebilirlik

Yordanabilir olma

Sınanabilir/yanlışlanabilir olma

Açıklanabilirlik


5.Soru

Bilimsel dergide yayınlanan makale ile frenoloji aynı bilimsel değerde midir?


Makalede bilgiler paylaşılmaz,

Makale atıfta bulunmaz,

Makalede netlik yoktur,

Makale eleştiriye açık değildir,

 Frenoloji  bilimsel değer taşımaz,


6.Soru

Bir öğretmen, öğrencilerinin içinde bulundukları yaş aralığının özelliklerini anlamaya çalışmaktadır. Bu durumda öğretmen psikolojinin hangi alt dalından yararlanmaktadır?


Kültürel psikoloji

Kişilik psikolojisi

Eğitim psikolojisi

Gelişimsel psikoloji 

Sosyal psikoloji


7.Soru

Psikoloji biliminin ilgilendiği soyut kavramları ölçmenin faydası nedir?


Kavramları sayılara dökerek daha net bir bilgiye erişilebilir
Diğer bilgilerle ilişkilendirme yapılabilir
Yeni bir bilgiye ulaşılabilir
Merak edilen pek çok soruya cevap bulunabilir
Hepsi

8.Soru

Alkolün öğrenme üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir laboratuvar deneyinde bir grup deneğe alkollü içki içirilmiş ve bir grup deneğe alkolsüz içki içirilmiştir. Daha sonra her iki gruba da bir öğrenme testi uygulanmıştır. Bu deneyde, sırasıyla, deneklere içirilen alkollü içeceğin adı ve alkollü içeceğin verildiği grubun adı aşağıdakilerden hangisidir?


Bağımlı değişken --- Deney grubu

Kontrol grubu --- Bağımsız değişken

Bağımlı değişken --- Kontrol grubu

Bağımsız değişken --- Deney grubu

Deney grubu --- Bağımlı değişken


9.Soru

Aralarında -0,8 korelasyon gözlemlenen iki değişken arasındaki ilişki ile aralarında 0,5 korelasyon gözlemlenen iki değişken arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirebiliriz? I-Aralarında 0,8 korelasyon gözlemlenen değişkenler arasındaki ilişki daha kuvvetlidir. II-Aralarında 0,5 korelasyon gözlemlenen değişkenler arasındaki ilişki daha zayıftır. III-Aralarında 0,8 korelasyon gözlemlenen değişkenlerle 0,5 korelasyon gözlemlenen değişkenler eşittir.


Yalnız II
I ve II
I, II ve III
I ve III
II ve III

10.Soru

Zekâ, mutluluk gibi soyut kavramların bilimsel ve nesnel olarak incelenmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmaktadır?


Soyutlama 

Genelleme

Sayısallaştırma

Çürütme

İlişkilendirme


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi korelasyon ile ilgili olarak yanlış bir yargıdır?


İki değişken arasındaki korelasyonun 0 olması her zaman aralarında bir ilişki olmadığı anlamına gelir.

Korelasyon iki kavram arasında düzenli bir ilişki var mı görmek için kullanılan en temel istatistiksel yöntemdir.

Eğer değişkenlerden biri artarken diğeri de artıyorsa katsayı pozitif bir değer alır.

 Eğer iki değişken arasında hiçbir doğrusal ilişki yoksa korelasyon katsayısı 0 değerini alır.

 Eğer iki değişken arasında hiçbir doğrusal ilişki yoksa korelasyon
katsayısı 0 değerini alır.


12.Soru

Su altına dalan bir kimsede otonom sinir sistemi açısından aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Parasempatik sistem daha hızlı çalışır

Sempatik sistem seratonin salgılamaya başlar

Parasempatik sistem dopamin salgılar

Otonom sistem devre dışı kalmaya başlar

Sempatik sistem savaş ya da kaç tepkisi üretir


13.Soru

Basit bir deneyde etkisini incelediğimiz değişkene bağlı olarak aldığımız sonuç var mıdır?


Bağımsız Değişken,

Bağımlı Değişken,

Deneysel Grup,

Kontrol Grubu,

Rastgele Tahsis,


14.Soru

Aşağıdaki olaylardan hangisi psikolojinin bir bilim dalı olarak kabul edilmesine neden olmuştur? 


Freud’un psikanaliz kuramını geliştirmesi 
Kafatasının üzerindeki girinti çıkıntılardan kişilik özelliklerinin anlaşılmaya başlanması 
Pavlov’un köpeklerle yaptığı şartlı refleks çalışmaları 
 Bilgisayar alanındaki gelişmelerden sonra beyindeki süreçleri yeni teknolojilerle izlenmenin mümkün olması 
Wundt’un insanların algı ve duyularını laboratuvar ortamında çalışmaya başlaması 

15.Soru

Psikolojinin bir bilim olarak tanınmaya başlaması hangi bilim adamının çalışmalarıyla mümkün olmuştur?


Aristo
Köhler
Ebbinghaus
Helmholtz
Wundt

16.Soru

Bir araştırmacı bilgisayar teknolojisine dayalı öğretimin öğrenci başarısı üzerindeki rolünü araştırmak istemektedir. Bunun içinde, birbiri ile aynı özellikler taşıyan iki grubu başlangıçta birbirine denkleştirerek, bir gruba bilgisayar teknolojisine dayalı öğretim etkinliği ve diğer gruba geleneksel anlatıma dayalı öğretim etkinliği gerçekleştirmiştir. Bu öğretim etkinliği sonunda ise bu iki grubun başarısı arasındaki farkı karşılaştırmıştır. Bu karşılaştırmaya dayalı olarak da bilgisayar teknolojisine dayalı öğretimin etkililiğine yönelik çıkarımda bulunmuştur. Bu araştırmaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


Araştırmanın bağımlı değişkeni bilgisayar teknolojisine dayalı öğretimdir

Araştırmanın bağımsız değişkeni öğrencilerin akademik başarı düzeyleridir

Araştırmada bilgisayar teknolojisine dayalı öğretim, akademik başarı ile pozitif ilişkilidir

Araştırmada deneysel manipulasyon farklı öğretim yönteminin uygulanmasıdır

Araştırmanın nedensellik ilişkisinde sebep, akademi başarıdaki değişimdir  


17.Soru

Psikolojinin bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmesi kaçıncı yüzyıldan itibaren başlamıştır?


17. Yüzyıl

18. Yüzyıl

19. Yüzyıl

20. Yüzyıl

21.Yüzyıl


18.Soru

Sinir hücreleri arasında iletiyi sağlayan özelleşmiş bağlantı bölgelerine ne denir?


Sinaps

Nörotransmiter

Nöron

Miyelin

Akson


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimin özelliklerinden biri değildir? 


Ampirik olmak 
Sistematik olmak 
Değişmezlik 
Nesnellik 
Genellenebilir olmak 

20.Soru

İskelet kaslarına sinyal taşıyan sinirlere ne ad verilir?


Otonom sinirler

Sempatik sinirler

Parasempatik sinirler

Somatik motor sinirler

Visseral duysal sinirler