Psikoloji Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Beşeri sermayenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Bir örgütün çalışanlarının sahip olduğu bilgi, eğitim, beceri ve uzmanlık seviyesi
Bir örgütün ödül, iş ve diğer hakları adil bir şekilde dağıttığı algısı
Zorlu görevleri üzerine alma ve başarıyla yerine getirme konusunda özyeterlik inancı
Şimdi ve ileride başarılı olmak için olumlu beklentiler ve iyimserlik içinde olma
Problemler ve zorluklarla karşılaşıldığında ayakta kalmak için gayret ve kendini toparlama gücü

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dönüştürücü liderliğin özelliklerinden birisi değildir?


Kişilerin zihinsel ihtiyaçlarına odaklanma

Geleceğe odaklı

Çalışanlarına ilham verme 

Yaratıcılığı artırma

Ödül veya ceza ile motivasyon 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi benliğimizi değerli görme ihtiyacımızın bir uzantısıdır?


Zengin ilişki ağları kurma

kendini ortalamanın üzerinde becerikli bulma

Önyargı ve gruplararası düşmanlığı körükleyen unsurlardan biri rekabet ise,
bir diğeri de cehalettir

kabul görme ihtiyacı

hayatta istediği noktalara gelme


4.Soru

Yoğun bir biçimde depresyona sahip olan bireyin bu duygu-durumundaki değişim sinir sitemindeki kimyasal durum ile de ilişkili olabilmektedir. Bu çerçevede, bireyin depresyonunun aksiyon uçlarından salınan nörotransmiter moleküllerinden hangisinin düşük salgılanmasından kaynaklandığı kabul edilir? 


Glutomat

Serotinin

Dopamin

Norepinefrin

Asetilkolin


5.Soru

-1 ile 1 arasında olan korelasyon katsayısı neyi gösterir?


İki değişken arasında doğrusal ilişkinin kuvvetini
İki değişken arasında hiçbir doğrusal ilişki olmadığını
Değişkenlerden birinin sürekli arttığını
Değişkenlerin artmadığını
Değişkenlerden birinin sürekli azaldığını

6.Soru

Sinir sisteminde bulunan ve beyin omurilik sıvısının yapımından sorumlu olan hücre tipine ne ad verilir?


Epandim

Oligodentrosit

Mikroglia

Astrosit

Nöroglia


7.Soru

Erzurumlu bir idareci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' nde bir şirkette çalışırken bir işçisini sergilediği yüksek performans sebebiyle terfi ettirmek istemektedir. Fakat iş yerindeki diğer yöneticiler ise böyle bir terfi kararında şirkete bağlılığın da performansın yanında değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Yukarıda verilen örnek durum Hofstede kültür boyutları incelendiğinde Aşağıdaki hangi kültür boyutunun yöneticinin olası davranışına etkisi olduğu söylenebilir?


Güç mesafesi
Bireycilik
Belirsizlikten kaçınma
Erillik- Dişillik
Kısa vade- Uzun vade yönelimi

8.Soru

Neden sonuç ilişkisi gösterebilen bilimsel yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 


Anket 
Test 
Saha araştırması 
Deney 
Korelasyonel çalışma 

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, küresel ekonomide iş gören şirket yöneticilerinin değişen dünya kapsamında dikkate almaları gereken gelişmelerden biri değildir?


Yeni yaşantılara açık olmak

Bireysel farklılıklara saygı duymak

Dünya piyasalarını takip etmek

Siyasi gücün yanında olmak

Sosyal duyarlığa sahip olmak


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi saldırganlığın artmasına neden olabilecek çevresel faktörlerden biri değildir?


Hava kirliliği
Kalabalık içinde olmak
Gürültü kirliliği
Hor görülme korkusu
Kötü kokular

11.Soru

"Duygu, düşünce ve davranışlarımızı sevilme, kabul görme, dışlanmama gibi arzularla değiştiriyor, başkalarına uyduruyorsak, burada bu etki söz konusudur." Hangisinin tanımı olabilir?


Normatif sosyal etki

İçsel atıf

Kendine yontan atıf hatası

Dışsal atıf

Başkasına yontan atıf hatası


12.Soru

Aşağıdaki yönetici işlevleri ile ilgili tanım - işlev eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?


Denetleme - Her şirket ve kurumun belli hedefleri vardır ve bu hedeflere ulaşmak için yapılacak tüm iş ve uygulamaların geniş bir bakışla planlanması gerekmektedir. Özellikle üst düzey yöneticiler bu tür stratejik planlamadan sorumlu olmaktadır.
Örgütleme- Her şirket veya kurumun bir yapılandırmaya ihtiyacı vardır. İşlerin ve sorumlulukların tanımlanması, hangi faaliyetlerin kimler tarafından yürütüleceğinin belirlenmesi, örgütte farklı kademelerde bulunan kişilerin birbirleriyle nasıl çalışacağı
Planlama- Örgüt demek insan demektir.Çalışanların, gerek kendi ihtiyaçları gerek örgütün beklentileri çerçevesinde, doğru yöntemlerle isteklendirilmesigerekir.
Örgütleme- Her şirket veya kurumun bir yapılandırmaya ihtiyacı vardır. İşlerin ve sorumlulukların tanımlanması, hangi faaliyetlerin kimler tarafından yürütüleceğinin belirlenmesi, örgütte farklı kademelerde bulunan kişilerin birbirleriyle nasıl çalışacağı
Planlama- Her tür örgüt ve kurumda, elde edilen sonuç ve çıktıların önceden belirlenen hedeflerle uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Yöneticiler, performansta bir aksama ya da gerileme olmaması için, faaliyetleri ve çalışanları denetlemek

13.Soru

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ali, başka bir fabrikada aynı pozisyonda çalışan arkadaşının kendinden daha fazla ücret aldığını öğrenmiştir. Sonrasında işine daha az özen göstermeye başlamıştır. Eşitlik kuramına göre Ali aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurmuştur?


Elde edilen çıktılar üzerinde oynama
Kendisine bakışını değiştirme
Başkasıyla ilgili düşüncelerini değiştirme
Karşılaştırma noktasını değiştirme
Ortaya konan emekte değişikliğe gitme

14.Soru

Mevcut ve potansiyel müşterilerin isteklerini ve ihtiyaçlarını teşhis etmek, uyarmak veya tatmin etmek için markalarla ilgili enformasyonun ve anlamların grafik, ses, müzik, işaret, yazı gibi sembollerin yardımıyla kitlesel ve birebir iletişim araçlarıyla aktarımı aşağıdakilerden hangisidir?


Kişisel satış

Satış promosyonu

Doğrudan pazarlama

Reklam

Pazarlama iletişimi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinir sisteminin bilinçli işlevlerine aracılık eden en üst
düzey bütünleştirme bölgesi olarak kabul edilmektedir?


Beyincik

Hipokampus

Beyin sapı

Korteks

Amigdala


16.Soru

Solunum ve dolaşım fonksiyonlarının kontrolü, görsel ya da işitsel reflekslerin bütünleştirilmesi, uyku-uyanıklık ve dikkatin kontrolü aşağıdaki yapılardan hangisinin işlevleridir?


Omurilik
Talamus
Amigdala
Beyin sapı
Hipotalamus

17.Soru

Çevresel sinir sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Omurga ile bağlantılı olan çevresel sinirler spinal sinir adını alırlar.

Çevresel sinir sisteminin birincil görevi, merkezî sinir sistemi ile vücudun deri, iskelet kasları, iç organlar gibi diğer bölümleri arasında iki yönlü bağlantıyı sağlamaktır.

Çevresel yapılardan merkezî sinir sistemine duysal bilgiyi taşıyan sinirlere duysal (afferent-getirici) sinirler denir.

Merkezî sinir sisteminden çevresel yapılara iletiyi sağlayan sinirlere motor (efferent-götürücü) sinirler denir.

Beyin sapı seviyesindeki sinirlere ise kafa sinirleri (kafa çiftleri) adı verilir.


18.Soru

Topluma hizmet amacıyla gerçekleştirilen çeşitli projelerde gönüllü olarak görev alan bir bireyin bu davranışı, Schwartz'ın modelindeki değer boyutlarından hangisi ile açıklanabilir?


Öz aşkınlık

Yeniliğe açıklık

Öz genişletim

Korumacı yaklaşım

Motivasyon


19.Soru

A kişisi kendini sevilebilir, arkadaş olmaya değer biri olarak düşünmüyor. Bu yüzden de sosyal ortamlara girmiyor ve yeni arkadaşlar edinemiyor. Bunun üzerine yalnızlığını kendisinin insanlar tarafından sevilmediği ve


Gruplararası ilişki  
Dışsal atıf  
Temel atıf hatası  
Normatif sosyal etki  
Kendi kendini gerçekleştiren kehanet

20.Soru

Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi zihin mekanizmalarını işlevsel açıdan incelemiştir?


Wilhelm Wundt
William James
Donald Broadbent
George Miller
Noah Chomsky