Psikoloji Final 33. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ülkemizde işgücüne katılabilecek yaşta olanın yüzde kaçı istihdam edilebilmektedir?


47

48

49

50

51


2.Soru

Akson uçlarından salınan kimyasal haberci moleküllere ne denmektedir?


Reseptör

Nörotransmiter

Reuptake

Antagonist

Glutamat


3.Soru

I. Ekonomik fonksiyon

II. Demokratik temsil fonksiyonu

III. Sosyal fonksiyon

IV. Siyasal fonksiyon

Yukarıdakilerden hangisi Sanayileşmiş ülkelerdeki sendikaların fonksiyonları arasında sayılabilir?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


4.Soru

Bir ürüne talebi arttırmak için bir kez veya belirli aralıklarla gerçekleştirilen kısa süreli tutundurma çabaları aşağıdakilerden hangisidir?


Reklam

Kişisel pazarlama

Doğrudan satış

Satış promosyonu

Marka


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kisiye verdigimiz tepki ya da onunla ilgili hatirladigimiz detaylarda  en etkilidir?


kişisel  deneyimler

Sosyo kültürel ortamımız 

Medya

yakin cevremiz

Hepsi


6.Soru

İş hayatında, çalışma ve örgüt psikologları aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğunda hemfikirdirler?


Bilginin kişiye özgü kalması

Eşit ücretlendirme

Standart kalitede işler

İş güvencesi

Personel alımda herkese bir şans tanıma


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uyarılma ve baskılanma dengesinde glutamata zıt etki gösterir?


Asetilkolin
Serotonin
Noradrenalin
GABA
Dopamin

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Y Kuşağı’nın tipik özelliklerinden biridir?


Çalışmayı meydan okuma olarak görmek
Şüpheci olmak
Hoşgörülü olmayı önemsemek
Kurallara uymaya öncelik vermek
Girişimci ruha sahip olmak

9.Soru

"Bilişsel varyemezlik" kavramını aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklamaktadır?


Herkese eşit değer vermek
İnsanları cinsiyetlerine göre yargılamak
Başka insanlar için durumun gerektirdiği kadar kafa patlatmak
İnsanları yalnızca dış görünüşüyle değerlendirmek
Zihinsel enerjimizi tüketmeye çalışmak

10.Soru

Bir ürünün, somut ve soyut özelliklerini, faydalarını, vaatlerini, isim, amblem, logo, renk, ses, tasarım, slogan gibi çeşitli semboller aracılığıyla rakiplerinden ayrışarak teşhis edilmesini sağlayacak şekilde tüketicilerin zihninde özgün bir kimlikle konumlanmasını, çağrışım yaratmasını sağlayan kavram hangisidir?


Pazar

Etki

Bütçe

Değer

Marka


11.Soru

Aşağıda verilen durumlardan hangisinde satın alma sonrası uyumsuzluk görülebilir?


Tüketicinin 2.000 liraya aldığı cep telefonunun fiyatının aldıktan 10 gün sonra %30 düşmesi
Tüketicinin florür içermesi nedeniyle kullanmak istemediği diş macunu reklamında, beğenerek takip ettiği diş hekiminin markayı önermesi
Tüketicinin çevresinden aldığı olumsuz tutumlara karşın, ürünü satın alması ve ürünün ihtiyaçlarını karşılaması
Tüketicinin margarin alırken margarinle özdeşleşmiş markayı satın alması.
Tüketicinin çevreye olan duyarlılığından ötürü, çevreye en az zarar veren ürünleri tercih diyor olması.

12.Soru

Kişinin zeka, girişkenlik ve dış görünüm gibi tek bir özelliğine ba­karak onun hakkında genel anlamda olumlu izlenim geliştirmek aşağıdaki hangi kavram ile açıklanabilir?


Algıda seçicilik

Algı yönetimi

Hale etkisi

Kalıp yargılar

Karşılaştırma etkisi


13.Soru

"Bireylerin örgütleri ile özdeşmelerini, örgütün üyesi olmaktan mutlu olduklarını ve örgüte güçlü şekilde bağlı olduklarını gösteren duygusal yönelme" tanımı hangi kavramı betimlemektedir?


Devamlılık bağlılığı
Duygusal bağlılık
İş tatmini
Normatif bağlılık
Dönüştürücü liderlik

14.Soru

Bir olayın, o olayı hatırlamaya ilişkin fiziksel bağlantıların zayıflaması nedeniyle hatırlanmamasını açıklayan unutma kuramı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Bozulma

Silinme

Ketlenme

Kodlama hatası

Bastırma


15.Soru

Merkezî sinir sisteminde beyin omurilik sıvısının yapımından sorumlu olan hücreler aşağıdakilerden hangisidir?


Oligodentrosit hücreleri

Mikroglia hücreleri

Epandim hücreleri

Astrosit hücreleri

Schwann hücreleri


16.Soru

X kuşağı ile Y kuşağı arasındaki farklara ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangsi doğrudur?


X kuşağı hoşgörülü iken Y kuşağı şüphecidir.

X kuşağına göre çalışmak bir meydan okuma iken Y kuşağına göre çalışmak bir araçtır.

X kuşağı katılımcı bir ruha sahip iken Y kuşağı girişimci bir ruha sahiptir.

X kuşağı parlak fikirli yaratıcı insanlarla birlikte çalışmak ister iken Y kuşağı kendi bildiği gibi çalışmak ister.

X kuşağı 1981-2000 arası doğanları kapsar iken Y kuşağı 1965-1980 arası doğumluları kapsar.


17.Soru

Etkisini incelediğimiz bağımsız değişkene maruz bırakılan gruba ne ad verilir?


deney grubu

rastgele tahsis

örneklem

kontrol grubu

evren


18.Soru

Eskişehir'de kahve dükkanı açmayı düşünen bir girişimci, rakiplerinden farklılaşabilmek için logo ve sloganında neredeyse tüm şehir tarafından sevilen ve desteklenen Eskişehirspor'un sembollerinden yararlanmayı düşünmektedir. Bu girişimci aşağıdaki pazarlama iletişimi öğelerinden hangisini kullanmış olur?


Marka Değeri

Pazarlama

Satış promosyonu

Doğrudan pazarlama

Kişisel satış


19.Soru

Farklı perdeden olan seslerin farklı nöron setlerinde sinirsel ileti oluşturduğunu ve bunun sonucunda da işitme siniri içinde farklı fiberleri uyardığını ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Zamansal perde algısı kuramı
Yer kuramı
Dil kuramı
Bilgi kuramı
Psikanalitik kuram

20.Soru

Hangisi sosyal bilim dalıdır?


Psikoloji

Fizik

Kimya

Biyoloji

Yerbilim