Psikoloji Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir sinir hücresinin bir iletiyi başka bir hücreye aktaran kısmıdır?


Aksonlar

Dendritler

Stoplazma

Hücre çekirdeği

Organeller


2.Soru

Tüketici davranışıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru bir bilgidir?


İnsanların ihtiyaçlarını ve isteklerini tatmin etmelerini sağlayacak mal ve hizmetleri aramaları, seçmeleri ve satın almaları süreciyle sınırlıdır.

Tüketici davranışları her zaman geniş çaplı bir araştırma ve değerlendirme sürecini kapsar.

Pazarlamacıların satın alma davranışını etkilemedeki başarıları, önemli ölçüde tüketici davranışlarını doğru anlamalarına bağlıdır.

İyi bir pazarlama ve reklam sürecinin yürütülmesiyle, motivasyon, algılama, öğrenme, tutumlar, ikna gibi kavramların ve ilkelerin bilinmesine gerek kalmamaktadır.

Tüketici davranışlarının analizinde sosyoloji biliminden önemli ölçüde yararlanılmaktadır.


3.Soru

Önyargıyı alt etmenin en güvenilir yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Farklılıkları değil benzerlikleri vurgulamak ve ortak bir amaç için çalışmak
biz'i üstün ve değerli görmek
Sınırlı kaynaklara erişebilmek için rekabet güçlendirmek
Gruplar arasındaki etkileşimi azaltmak
Grupların birbirleri hakkında genelleme yapmalarını kolaylaştırmak

4.Soru

Sinir hücreleri arasında iletiyi sağlayan özelleşmiş bağlantı bölgelerine ne denir?


aksiyon

sinaps

dopamin

reseptör

akson


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimin bir özelliği değildir?


Sınanmaya gerek olmayan

Ampirik olan

Sistematik olan

Öznel olmayan

Geçici olan


6.Soru

Araştırmacıların gözlemlediği çalışanların davranışlarını araştırmanın manipulasyonlarına bağlı olarak değil gözlem altında bulunmalarına veya bir başkasının ilgisine tepki olarak düzenlemelerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


hawthorne etkisi

frederic etkisi

lillard etkisi

gillard etkisi

hiçbiri


7.Soru

Aşağıda çalışma prensibi verilen çalışma yerlerinden hangisinin bilimsel yönetim akımına uygun olarak yönetildiği söylenebilir?


Çalışanların işten duydukları memnuniyet yöneticiler tarafından göz önünde bulundurulmakta ve önemsenmektedir.
Çalışanların iş yerlerinde yalnız üstlerinden değil, çalıştığı ortamdan, çevre koşullarından, örgütün toplumsal yapısından, ve diğer çalışanlardan etkilendiği düşünülür.
İş yerinin en önemli bileşeninin çalışan olduğu fikri hakimdir.
Yapılan her bir işin nasıl yapılması gerektiği çok ayrıntılı standartlara bağlıdır ve parça-başına ücret sistemi uygulanmaktadır.
Paranın çalışan üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu ve başka özendiricilerin de bulunduğu düşünülmektedir.

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş stresinin ortaya çıkmasında rol oynayan en önemli faktördür?


Mobbinge maruz kalma

İşsiz kalma korkusu

Memnuniyetsizlik

Rol çatışması

Yoğun iş temposu


9.Soru

Örgütsel Davranış bilimi temel kavramlarını belirleme aşamasında Psikoloji biliminden hangi konuda yararlanmıştır?


Grup dinamikleri
Değerler
Güç
Çatışma
Örgütleme

10.Soru

Kişilik, bir insanın duyuş, düşünüş, davranış biçimlerini etkileyen etmenlerin kendine özgü görüntüsüdür. Kişiliğin oluşmasında, doğuştan gelen özellikler yanında çevrenin etkisi de önemli rol oynamaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan kişilik testlerinden biri, Robert R. McCrae ve Paul T. Costa tarafından, 1970’lerden günümüze kadar adım adım geliştirilmiştir. Costa ve McCrae kişiliği beş boyutta ele alır: dışadönüklük boyutu, deneyimlemeye açık olma boyutu, geçimlilik boyutu, duygusallık (duygusal denge) boyutu, sorumluluk ya da ilkeli olmaboyutu. Aşağıdakilerden hangisi geçimlilik boyutu ile ilgilidir?


Strese toleranslı olma

Sistemli ve azimli olma

Daha alçak gönüllü olma

Kişinin cana yakın olması

Başka görüşlere açık olma


11.Soru

Bir cep telefonu firmasının medyada reklamlarının dönmesi, cep telefonunun yanında armağanlar verilmesi ve markanın düzenli olarak indirimler yapması aşağıdakilerden hangisini sağlamak üzere gerçekleştirilmektedir?


Kar elde etmek.
Tüketici ihtiyaçlarını karşılamak.
Marka sadakatinin sürekliliğini sağlamak.
Tüketicilerin motivasyonunu arttırmak.
Tüketicinin ürünü değerlendirmesini sağlamak.

12.Soru

Geçekte ortalama bir zekaya sahip olan Ayşe’ye öğretmeni sürekli olarak çok zeki olduğunu söylüyor. Başlarda zeki olmadığını düşünen Ayşe dönem sonunda yapılan ölçümlerde ortalamanın üzerinde bir başarı gösteriyor. Ayşe’nin bu durumunu aşağıdaki hangi olgu açıklar?


İçsel atıf

Dışsal atıf

Temel atıf

Kendine yontan atıf

Kendi kendini gerçekleştiren kehanet


13.Soru

Fordist üretim biçimi yerine İsveç’te denenen ve verimliği artıran üretim biçimi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Sosyo teknik

Kendini yöneten takım

Esnek zaman yönetimi

Taylorism

Kısmi zamanlı çalışma


14.Soru

Beyinde temel baskılayıcı nörotransmiter hangisidir?


Reseptör

Glutamat

Antagonist

Asetilkolin

GABA


15.Soru

Mecliste bir konuda tartıştıkça vekillerin anlaşmazlıklarının derinleşmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?


Sosyal kolaylaştırma

Sosyal etki

Bilgilendirici sosyal etki

Normatif sosyal etki

Grup kutuplaşması


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal dünyayı algılayışımızda görece objektif veri sağlar?


Zeka düzeyi
Cinsiyet rolleri
İnsan eylemleri
İnanç biçimi
Kişilik özelliği

17.Soru

Öğretmenin öğrencilerinden bazılarına ara sıra "siz çok başarılı olacaksınız", "siz yeteneklisiniz" gibi ifadelerde bulunmaktadır. Dönem sonunda bu öğrenciler, diğerlerinden daha başarılı olmuştur. Bu durumu açıklayan kavram hangisidir?


Ortalamanın üstü etkisi

Kendini gerçekleştiren kehanet

İçsel atıf

Kendine yontan atıf hatası

Dışsal atıf


18.Soru

Örgüte bağlılığı anlamakta kullanılan “Üç boyutlu örgüte bağlılık modeli” örgüte bağlılığı çok boyutlu bir kavram olarak değerlendirmektedir. Çalışanın bulunduğu yerde mecburen değil isteyerek çalışıyor olması, performans anlamında olumlu sonuçlar elde edilmesi bakımından önemlidir. Aşağıdaki çalışanlardan hangisinin bağlılığı daha düşük derecede seyrettiği beklenebilir?


İş alternatiflerinin az olguğuna inanan bireyler
Örgütte çalışmayı kendisi için görev sayan bireyler
Ahlaki yükümlülük duygusu taşıyan bireyler
Örgütleriyle özdeşleşen bireyler
Örgütünde iş doyumu sağlayan bireyler

19.Soru

Ötekileştirilen gruptaki kimselerin çeşitliği yok sayılır. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanmaktadır?


Mütekabiliyet etkisi

Dış grubun homojenliği yanılgısı

Sosyal kaytarma etkisi

Asgari grup etkisi

Normatif sosyal etki


20.Soru

Tüm davranışların ve hatta ciddi zihinsel sorunların bile sebebinin bilinçaltındaki çatışmalar olduğu görüşü aşağıdaki psikoloji akımlarından hangisinde dile getirilmektedir?


Psikanaliz

Psikanaliz

Gestalt Psikolojisi

İşlevselcilik

Yapısalcılık