Rehberlik Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Personel, halkla ilişkiler, ofis hizmetleri gibi bölümlerde ortaya çıkan giderler ne tür giderlerdir? 


Üretim giderleri 
Genel yönetim giderleri 
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 
Promosyon giderleri 
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 

2.Soru

Bir öğrencinin ailenin değerini anlayabilmesi için ihtiyacı olan bilgiler aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alır? 


Kişisel ve sosyal bilgi  
Psikolojik bilgi  
Eğitsel bilgi  
Eğitsel ve sosyal bilgi  
Eğitsel ve psikolojik bilgi 

3.Soru

Aşağıdaki etkinliklerden hangisi, öğrenciyi tanıma hizmeti olarak değerlendirilir?


Öğrencilerin gidebilecekleri üst eğitim kurumlarını tanıtma
Öğrencilerin akademik durumu hakkında bilgi edinme
Öğrencileri eğitsel kollara yerleştirme
Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre rehberlik programı hazırlama
Öğrencilerin yardım alabilecekleri kurumlar hakkında bilgi edinme

4.Soru

Bireylerin çevresiyle nasıl ilişki kurduğuna, aile ilişkilerinin nasıl olduğuna, ne gibi sosyal becerilere sahip olduğuna ilişkin bilgiler toplanması hangi bilgi toplama yönüyle ilgilidir?


Aileye ilişkin bilgiler
Sosyal uyuma ilişkin bilgiler
Diğer kişilik özelliklerine ilişkin bilgiler
İlgilere ilişkin bilgiler
Geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişinin sahip olduğu ancak farkında olmadığı potansiyellerini keşfetmesi ve etkili bir biçimde kullanmasını ifade etmektedir?


Psikolojik danışma

Kendini gerçekleştirme

Kişilik hizmetleri

Psikolojik yardım

Terapötik ortam


6.Soru

  1. Zamanını iyi planlaması
  2. Meslek alanlarını tanıma
  3. Olumlu benlik algısı geliştirme
  4. Öfkeyle başa çıkma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kişisel ve sosyal bilgi gelişim alanının kapsamında yer alır?


I ve IV

II ve III

I ve II

III ve IV

II ve IV


7.Soru

Öğrencilerin yaşamdan neler beklediklerine, neler hedeflediklerine, neler planladıklarına ilişkin bilgi toplanması hangi bilgi toplama yönüyle ilgilidir?


İlgilere ilişkin bilgiler
Başarı durumuna ilişkin bilgiler
Geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler
Zihinsel özelliklere ilişkin bilgiler
Sağlık durumuna ilişkin bilgiler

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş eğitim sisteminde öğrenci kişilik hizmetlerini zorunlu kılan etmenlerden birisi değildir?


Hızlı değişme ve gelişmelere koşut olarak dünya küreselleşmiş ve karmaşık bir hal alması

Bireyin iyilik halini (ruhsal, bedensel ve sosyal sağlık) koruyabilmesi, gelir dağılımındaki adaletsizlik, eğitim, sağlık, beslenme konularının toplumsal boyutta sorun olmaya devam etmesi

Toplumlarda şiddetin yaygınlaşması, barışın tehdit altına girmesi gibi konular geleneksel eğitim sistemlerinin sorgulanması

Değişen ve karmaşıklaşan süreçte nitelikli insan gücüne olan gereksinim artmış, eğitimde bireyin sahip olduğu niteliklerin bilinmesi ve bireyin niteliklerine uygun bir alan ve meslek seçmesinin öneminin anlaşılması

Türk Milletinin milli,ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan yurttaşların önem kazanması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetlerinden biri değildir? 


Özel yetiştirme 
Sosyal yardım 
 Sağlık 
Rehberlik 
Yönetim

10.Soru

Bir öğretmene, öğrencilerin gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklarını tanımasına sağlamak üzere yapılan yardım türü aşağıdakilerden hangisidir?


Psikolojik danışma

Rehberlik 

Sosyal hizmet

Psikoterapi

Telepati


11.Soru

Hangi ifade rehberlik anlayışına aykırıdır?


Rehberlik hizmetleri gönüllülük esasına dayalıdır.
Rehberlik yalnızca sorunlu bireylere sunulur.
Rehberlik bireye kendini gerçekleştirmesi için yardım etmektir.
Rehberlik hizmeti uzmanlık gerektirir.
Rehberlik hizmetlerinin merkezinde öğrenci vardır.

12.Soru

Ayşe Hanım, bir süredir iş ve ev hayatında yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle psikolojik yardım alma gereksinimi hissetmiş ve eski bir arkadaşı ile haftada 1 gün kahve içip dertleşmeye başlamıştır. Bu görüşmelerde Ayşe Hanım, kendisini çok rahat hissetmekte, gerginlik atmakta ve yargılanma korkusu olmadan kendini ifade edebilmektedir

Buna göre örnekte Ayşe Hanım'ın arkadaşı ile paylaştığı ortama ne ad verilmektedir?


Terapötik ortam

Teşvik edici ortam

Telepatik ortam

Telkin edici ortam

Terapi ortamı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir rehberlik ilkesi değildir?


Rehberliğin temelinde demokratik ve insancı bir anlayış vardır.
Rehberlik anlayışı, programı merkeze alan bir eğitim anlayışını öngörür.
Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır.
Rehberlik hizmetinin amacı, bireyin kendi kendine yeter duruma gelmesine yardım etmektir.
Rehberlik uygulamalarında öğrenciyle ilgili herkesin ortak anlayış ve işbirliği içinde olması gerekir.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanıma sürecinde etkili hizmetlerin sunulmasında dikkate alınması gereken temel ilkelerden biri olamaz?


Bireyi tanıma hizmetleri sadece ihtiyaç duyan bireylere yönelik olmalıdır.

Bireyi tanıma hizmetlerinde bireye ilişkin toplanan bilgiler paylaşılmalıdır.

Bireyi tanıma hizmetleri süreklidir.

Bireyi tanıma hizmetlerinde, bireylerin bütün yönleriyle tanınması amaçlanmalıdır.

Bireyi tanıma hizmetlerinde etik davranışlar sergilenmelidir.


15.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, yeni duruma-ortama alıştırma (oryantasyon) hizmetleri için doğrudur?


Psikolojik danışman tarafından sunulur
Sınıf rehber öğretmeni tarafından sunulur
Okul idaresinin sunacağı hizmetlerdir
Hizmetlerin sunumunda tüm personel görev alır
Sadece okula yeni kayıt yaptıran öğrencilere sunulur

16.Soru

İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen ve rehberliğin etkileşim içinde olduğu bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Felsefe

Sosyoloji

Psikoloji

Biyoloji

Eğitim


17.Soru

Okul güvenliği, kötü madde kullanımı, uyum ve davranış problemleri, okula uyum ve devam, başarısızlık, özellikle kız çocukların okullaşması ve eğitim

sistemi içinde tutulması gibi etmenler aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmaktadır?


Öğrenci kişilik hizmetlerini

Rehberlik hizmetlerini

Sağlık hizmetlerini

Güvenlik hizmetlerini

Önleyici hizmetleri


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, öğrenci merkezli çağdaş eğitim sisteminde, öğretim ve yönetim boyutlarına üçüncü bir boyut olarak eklenmiştir? 


Denetim

Rehberlik

Öğrenci kişilik hizmetleri

Özel yetiştirme hizmetleri

Oryantasyon


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma uygulamalarını zorlaştıran meslekle ilgili etmenler arasında yer almaktadır?


Psikolojik danışmanların yeterince eğitilmemiş olması

Düşük farkındalık düzeyi

Güven eksikliği

Etiketlenme korkusu

Psikolojik yardım almaya ilişkin olumsuz tutumlar


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mesleki rehberlikle ilgili yanlış ifadelerden biridir?


Mesleki rehberlik etkinlikleri, bireysel ya da grup halinde düzenlenebilir.
Tüm öğretim kademelerinde sunulur
Okul içi ve okul dışı etkinliklerle ilişkilidir.
Sadece okul rehber öğretmenleri tarafından yapılır.
Mesleki rehberlik hizmetleri farklı kurumlarda sunulabilir.