Rehberlik Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Farklı şekillerde tanımlanmış olsa da, aşağıdakilerden hangisi rehberlik tanımlarında vurgulanan ortak noktalardan biri değildir?


Rehberlik bireye yardım etme işidir.

Rehberlik yardımı topluma dönüktür.

Rehberlik bir süreçtir.

Rehberlik, bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.

Rehberlik hizmetleri sistemli olarak ve profesyonel düzeyde sunulabilir.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışına göre doğru bir ifadedir?


Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları dikkate almaz.

Öğrencilerin kişisel gelişimleri ve mutlu olmaları temel hedeftir.

Öğrenme öğretme sürecinde öğrenci değil öğretmen daha aktiftir.

Ders programları öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine göre düzenlenmez.

Programlar belli işleri görmek üzere insan yetiştirmeyi hedefler.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işlevlerine göre rehberlik sınıflaması içerisinde yer almaz?


Yöneltici rehberlik
Önleyici rehberlik
Tamamlayıcı rehberlik
Grup rehberliği
Geliştirici rehberlik

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin gelişimini etkileyen doğum sonrası sosyal faktörlerden birisidir?


İnançlar

Beslenme

Gelir düzeyi

Hastalıklar

Yaşanılan kazalar


5.Soru

Oryantasyon hizmetlerinin ilkeleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Okuldaki tüm görevlileri kapsamaz

Öğretim yılının başında yapılır.

Sonunda değerlendirme çalışması yapmayı gerektirmez.

Veliler etkinliklere dahil edilmez.

Açılış konuşması ve okulun gezdirilmesi yeterli değildir.


6.Soru

Hangisi işlevine göre rehberlik çeşitlerinden değildir?


Önleyici rehberlik
Uyum sağlayıcı rehberlik
Geliştirici rehberlik
Mesleki rehberlik
Tamamlayıcı rehberlik

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi verme hizmetleriyle öğrencilere sunulması gerekli olan bilgilerden biri değildir?


Öğrencilere uygulanan bilgi toplama araçlarından elde edilen sonuçlar
Okul içi programlara ve seçmeli derslere ilişkin bilgiler
Sosyal, kültürel etkinlikler ve eğitsel kollar hakkındaki bilgiler
Üst öğrenim kurumları ve programları hakkındaki bilgiler
Yurt içi ve yurt dışı istihdam olanakları hakkında bilgiler

8.Soru

Daha önce okul psikolojik danışmanı olmayan bir okula yeni gelen okul psikolojik danışmanının yönetime ve öğretmenlere mesleğinin içeriği hakkında bilgilendirici bir seminer planlaması rehberlik hizmet alanlarının hangisine uygundur?


Oryantasyon

Müşavirlik

Bireyi tanıma

Psikolojik danışma

Rehberlik


9.Soru

Öğrenci kişilik hizmetleri, ilk ve orta öğretim kurumlarında öğretim hedeflerine ulaşmada öğrencilerin bireysel farklarını dikkate alarak, gereksinimlerini karşılamaya yönelik hizmetlerin tümüdür. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında değerlendirilmez?


Burslar

Kurslar

Yarı zamanlı iş olanakları

Psikolojik destek

Okullarda yürütülen dersler


10.Soru

Rehberlikte bireyi tanımanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Bireyin diğer bireylerle arasındaki farklılıkları en aza indirebilmek
Bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmak
Bireyi yeteneklerine uygun mesleğe yerleştirmek
Bireyin okula uyum sağlamasına yardımcı olmak
Bireyin çevresindeki insanlarca iyi tanınmasına yardımcı olmak

11.Soru

Rehberlik hizmetleri çerçevesinde en merkezde bulunan ve sadece okul psikolojik danışmanı tarafından sunulan hizmet aşağıdakilerden hangisidir?


Müşavirlik
Koordinasyon
Psikolojik danışma
Psikoterapi
Sosyal destek

12.Soru

Aşağıdaki bireyi tanıma tekniklerinden hangisi test teknikleri arasında yer alır?


Dereceleme ölçekleri
İlgi envanterleri
Anket
Sosyometri
Problem tarama listesi

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğretim aşamalarına göre verilen rehberlik hizmetlerinden biri değildir?


Okul öncesinde rehberlik

İlköğretimde rehberlik

Orta öğretimde rehberlik

Yüksek öğretimde rehberlik

Hizmet içi eğitimde rehberlik


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel ve sosyal gelişime yönelik bilgi verme hizmetleri arasında yer almaz?


Kendini anlama ve kabul etme
Toplum olgusunu anlama
Karar verme ve amaç belirleme
Ailenin değerini anlama ve kabul etme
Verimli ders çalışma

15.Soru

Bir öğrenciye psikolojik danışma hizmeti vermekte olan bir psikolojik danışman, ona yararlı olamayacağını fark ettiğinde ne yapmalıdır?


Danışma ilişkisini sürdürmek için çaba göstermelidir
Danışana yararlı olamayacağını söyleyerek danışmayı sonlandırmalıdır
Danışma yapmak yerine, bilgi verme hizmeti vermeye başlamalıdır
Danışma ilişkisine bir süre ara vererek, danışmayı geleceğe ertelemelidir
Danışana yararlı olamayacağından sözederek, dilerse kendisini bir başkasına yönlendirebileceğini söylemelidir

16.Soru

Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi bireyi tanıma hizmeti olarak değerlendirilemez? 


Öğrenciye otobiyografi yazdırmak 
Öğrencilerin geçmiş hastalıklarını saptamak 
Öğrencilere sosyometrik anket uygulamak 
Öğrenciye meslekleri tanıtmak 
Öğrencilere kişilik testleri uygulamak 

17.Soru

Danışmanın “özü sözü bir” olması veya sözlerle duygu ve düşüncelerin tutarlı olması anlamına gelen psikolojik danışman'da olması gereken özelliklerden birisi olan kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Kendinin farkında olma

İçtenlik

Empatik anlayış

Saygı

Yetkinlik


18.Soru

Sadece direkt ilk madde ve malzeme giderlerinin üretim maliyetine verildiği maliyet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 


İleri değişken maliyetleme yöntemi 
Değişken maliyet yöntemi 
Normal maliyet yöntemi 
Tam maliyet yöntemi 
Direkt maliyet yöntemi 

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanıma amacıyla baş vurulan yöntem ve tekniklerden biri değildir?


Kişilik test ve envanterleri

Otobiyografi

Gözlem

Yönlendirme ve yerleştirme

Sosyodrama


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrencilere verilen kişisel ve sosyal gelişime yönelik bilgilerle kazandırılacak kazanımlardan biri değildir?


Kendini anlama 
Kendini kabul etme 
Toplum olgusunu anlama 
Ailenin değerini anlama 
Okula ve çevresine uyum sağlama