Rehberlik Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bireyi tanıma teknikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Bireyi tanıma tekniklerinden bazılarında, bireye ilişkin bilgiler yine bireyin kendisinden toplanmaktadır.

Bazı tekniklerde bireye ilişkin bilgiler, bireyin testlere verdiği tepkilerin ölçülmesiyle elde edilir.

Bireyi tanıma tekniği ortaöğretim devresindeki öğrencilere uygulanır.

Bireyi tanıma teknikleri, bireylerin kendilerini tanımalarına yardım eder.

Her bireyi tanıma tekniği, her bireye aynı uygulanamamaktadır.


2.Soru

  1. Bilim verilerini halka yaymak
  2. Hükümetçe istenen incelemeleri yapmak
  3. Çeşitli dallarda bilimsel eğitim yapmak
  4. Kişiyi ebeveyn olmaya hazırlamak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yüksek öğretim kurumlarının hedeflerindendir?


Yalnız III

I ve III

I,II ve IV

I,II ve III

I ve IV


3.Soru

Yönlendirme hizmetleri sunulurken öğretmenin kendi isteklerine uygun alanı seçmeyen öğrenciye karşı zorlayıcı tavırda bulunması temelde rehberliğin hangi ilkesi ile çelişmektedir?


İşbirliği
İhtiyaca uygunluk
Demokratik anlayış
Süreklilik
Gizlilik

4.Soru

Bireyin ihtiyaçlarını çevreyle çatışmaya düşmeden karşılayıp denge içinde olma halini anlatam kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmektedir?


Uyum

Oryantasyon

Müşavirlik

Psikolojik danışma

Kendini gerçekleştirme


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rehberlikte gelişimsel yaklaşımın özelliklerinden birisidir?


Hedef yönelimlidir

Kriz odaklı yardım hizmetidir

Uzman odaklıdır

Zaman çizelgesiyle sınırlıdır

Yapılanmamıştır


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi geleneksel ve gelişimsel yaklaşım arasındaki farklarla ilgili doğru bir ifadedir?


Gelişimsel yaklaşım tepkiseldir.

Geleneksel yaklaşım var olanı değerlendirir.

Geleneksel yaklaşım öğretimden ayrıştırılmıştır.

Gelişimsel yaklaşım öğretmen odaklıdır.

Geleneksel yaklaşım esnektir.


7.Soru

Orta öğretimde rehberlik hizmetleri aşağıdakilerden hangisine odaklanmalıdır?


Meslek seçimi
Öğrenim başarısı
Ergenlik dönemi ihtiyaçları
Aile-öğrenci ilişkisi
Yönetimin beklentileri 

8.Soru

İlköğretim düzeyindeki rehberlik hizmetlerinde sınıf öğretmenine önemli görevler düşmesinin gerekçesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?


Sınıf öğretmenliği eğitiminde rehberlik hizmetleri önemli yer tutar.

Sınıf öğretmenliğinde veli-öğretmen-öğrenci işbirliği esastır.

Öğretmen-öğrenci ilişkileri diğer kademelere göre daha yoğun ve yakındır.

Sınıf öğretmenleri rehberlik dersi işlemek zorundadır.

İlköğretimde kazanılan davranışlarda öğretmenin payı büyüktür.


9.Soru

Başarı, tanınma, öz saygı, kendine değer verme, statü sahibi olma gibi ihtiyaçlar temel ihtiyaçlardan hangisine örnektir?


Saygınlık ihtiyacı

Güvenlik ihtiyacı

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

Sosyal ihtiyaçlar

Fiziksel ihtiyaçlar


10.Soru

Farklı öğretim kademelerinde verilen rehberlik hizmeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Farklı kademelerde verilen rehberlik hizmetleri farklı ilkeleri beraberinde getirir.

Farklı kademelerde verilen rehberlik hizmeti farklı amaçları doğurur.

Farklı kademelerde uygulanan programlar, seçilen teknikler birbirinden farklı olabilir.

Farklı kademelerde rehberlik hizmeti verirken kullanılan yöntemler aynıdır.

Okulların amaçları, yapıları dikkate alınmaksızın rehberlik tüm kademelerde aynıdır.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı rehberlik programlarının unsurlarından biri değildir? 


Finansal destek  
Rehberlik müfredatı  
Müdahale hizmetleri  
Bireysel planlama  
Sistem desteği 

12.Soru

"Yaşamın her döneminde geçerli olan ve sürekli doyurulması gereken
ihtiyaçlardır."

Bu tanım aşağıdakilerden hangi kavrama aittir?


Gelişim

Sosyal rehberlik

Sosyal ihtiyaçlar

Güvenlik ihtiyacı

Temel ihtiyaçlar


13.Soru

Öğrencilerin gelişimsel özellikleri açısından mesleki yönlendirmenin  yapılabileceği ve mesleki kararının verilebileceği en uygun yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?


12-15
21-25
10-12
15-18
19-21

14.Soru

Gelişimsel rehberlik anlayışına göre çocuğun gelişimini etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?


Aile

Akran grupları

Öğretmen

Öğretim materyalleri

Öğretim ortamı


15.Soru

Okulöncesi dönemde çocuğun en önemli ve öncelikli eğitsel rehberlik ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?


Öğrenmeyle ilgili olumlu tutumlar edinmek
Okula uyum sağlamak
Öğrenmeyi kolaylaştırıcı beceriler kazanmak
Konuşma becerilerini geliştirmek
Öğretmeni ve arkadaşlarını sevmek

16.Soru

11-14 yaş aralığındaki bir öğrenci hangi gelişim dönemine aittir?


İlk çocukluk dönemi

Ergenlik dönemi

Erinlik dönemi

Okul dönemi

Oyun dönemi


17.Soru

 İlköğretim dönemi için en uygun olan rehberlik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 


Ayarlayıcı  
Tamamlayıcı  
İyileştirici 
Önleyici 
Gelişimsel 

18.Soru

I. Fiziksel olgunlaşma
II. Ruhsal olgunlaşma
III. Toplumsal beklentiler
IV. Kişisel beklentiler

Yukarıda verilenlerden hangileri bir bireyin gelişim görevlerin yerine getirmesini etkileyen faktörlerdendir?


II ve III

II ve IV

I,II ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


19.Soru

"Kurum öğrencilerinin sınıflara dağılımı nasıldı?"

Yukarıdaki soru eğitim kurumunu tanımak için edinilecek bilgilerden hangisiyle alakalıdır?


Eğitim kurumunun kimliği

Eğitim süresi ve gerekli giderler

Öğrencide aranan özellikler

Kurumun eğitim olanakları

Yapılan eğitimin konuları


20.Soru

Rehberlikle ilgili ilk uygulamalar nerede başlamıştır?


Hint yarım adasında

Uzak doğoda

Avrupada

Osmanlıda

ABD'de